Проект „Местни продукти и фестивали и туристическо развитие в трансграничното сътрудничество Гърция-България” – (Проект LOFT)

logo_programme

eu greece

bg

European Territorial Co-operation 
Operational Programme „Greece-Bulgaria 2007-2013“

 

LOFT_Log
Проект „Местни продукти и фестивали и туристическо развитие в трансграничното сътрудничество Гърция-България”, Договор № B2.12.03/03.06.2013, рег. №2577 – (Проект LOFT)

От месец юли 2013 г. Югозападният университет „Неофит Рилски” е една от организациите – партньори, които изпълняват проект „Местни продукти и фестивали и туристическо развитие в трансграничното сътрудничество Гърция-България”. Проектът, известен още като Проект „LOFT”, съгласно абривиатурата си на английски език, е финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”.

Дейностите по проекта ще бъдат разпределени между петима партнъори: 2 университета с компетентности и познания по икономика, регионално развитие и туризъм, 1 самостоятелен експерт в изложбената и конгресна индустрия, 1 община изключително активна в областта на местните фестивали и 1 неправителствена организация, ориентирана към опазване на околната среда и туризма. Партньорите по проекта са както следва:

  • Водещ партньор (П1) Университет по икономически науки – Аристотел, Солун, Гърция;
  • П2 Изложбен изследователски институт, Гърция;
  • П3 Община Н. Зихни, Гърция;
  • П4 Югозападен университет „Неофит Рилски”, България;
  • П6 Децентрализирана администрация Македония-Тракия, Гърция.

Проектът си е поставил двойна цел:

(1) Да промотира и засили развитието на местните културни събития, които са пряко свързани с местното производство, базирайки се на синергия между съществуващите местни фестивали и изграждането и поддържането на мрежа между организаторите на фестивалите.

(2) Да продължава да промотира местните/ традиционни продукти. В тази връзка, проектът изследва пътища за опазване и промотиране на традиционните продукти и производство посредством роудшоу пътуване и посещение на местните фестивали в региона и посредством съвместни дейности, включващи състезание между местните фестивали и продукти ( joint pilot).

 LOFT  ще изготви карта на местните фестивали, ще изследва местните/ традиционни продукти и ще оцени техния потенциал за развитие. Проектът ще предложи на посетителите и заинтересованите страни уебсайт, включващ интерактивен web-GIS tool, който ще осигури лесна навигация в тези събития и продукти и богата информация за тях.  За промотирането на местните събития и продукти LOFT ще създаде щандове, по един във всяка държава, като част от роудшоу пътуване с цел посещение на местните фестивали.

LOFT също ще предприеме пилотни дейности на местно ниво в двете държави, (напр. 2 нови фестивали-продукти). Устойчивото развитие на проекта се осигурява от изграждането на мрежа от организаторите на местни фестивали, които може да се заемат с функционирането на уебсайта и ежегодното състезание.

Като цяло, LOFT ще осигури изключителна стойност за трансграничния регион, тъй като ще засили връзка между културните и икономическите дейности. В еднаква степен проектът ще окаже голямо положително влияние в трансграничното сътрудничество чрез засилване на културните и икономически отношения, промотирането на местни продукти и бъдещото развитие на туристическите дейности и туристически потоци.

 

 


Информационни материали

Международна конференция: Tourism & Management Studies International Conference, Algarve 2013, Porugal

Материали за публичност:

Програма „Дни на българската наука“ – 31.01.2014 г.
материали на български език

материали на гръцки език

Сътрудничество с БТПП

Международна конференция: Tourism & Management Studies International Conference, Algarve 2014, Porugal

 


Линк към официалния уеб сайт на Проект LOFT