Курсове за СДК

 

  1. Квалификационен курс “Здравен мениджмънт”
  2. Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по икономически дисциплини”

 


 

Квалификационен курс “Здравен мениджмънт”

Съгласно заповед на Ректора № 427/07.04.2005г., на основание ПМС 162 от 17.04.1997г. и Наредба № 9/26.06.2000г. Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград провежда редовен/задочен квалификационен курс (следдипломна квалификация) по „Здравен мениджмънт„.

Учебният план и учебните програми по отделните дисциплини са приети от катедра „Мениджмънт и маркетинг“, утвърдени и заверени от Декана на Стопански факултет и съгласувани с БЛС. Квалификационният курс е обезпечен с висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Завършилите квалификационния курс получават професионална квалификация по „Здравен мениджмънт“.

Продължителността на курса е два учебни семестъра.

За участие в квалификационния курс се приемат лекари и специалисти от страната.

Необходими документи при кандидатстване:

  1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;
  2. Ксерокопие от дипломата за висше образование.

Курсът завършва със защита на дипломна работа по проблемите на здравния мениджмънт.

Успешно завършилите квалификационния курс получават свидетелство за професионална квалификация

На успешно завършилите курса на обучение се присъждат полагащия се брой кредитни точки за прилаганата форма на обучение в съответствие с изискванията на БЛС за организацията на продължаващото обучение.


 

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по икономически учебни дисциплини”

На основание ПМС № 162/17.04.1997 г. и Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград провежда задочен квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически учебни дисциплини„.

Учебният план и отделните учебни дисциплини са приети от катедра „Икономика на социално културната сфера“, утвърдени и заверени от Декана на Стопански факултет. Квалификационният курс е обезпечен от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет и другите факултети на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Завършилите  квалификационния курс получават професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“.

Продължителността на курса е два учебни семестъра.

За участие в квалификационния курс се приемат лица, завършили икономика от цялата страна, както и студенти от  трети и четвърти курс при Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за паралелно изучаване.

Необходими документи при кандидатстване:

  1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;
  2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс в Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Курсът завършва с преддипломен стаж и държавен практико-приложен изпит в училище.

Успешно завършилите квалификационния курс получават Свидетелство за правоспособност.

 

 Адрес и телефони за контакти:
Гр. Благоевград – п.к. 2700, ул “Иван Михайлов” № 60, Стопански факултет при ЮЗУ “Н. Рилски”.
Инспектор Учебен отдел: Милена Донина
e-mail: milena_donina@swu.bg

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather