Курсове за СДК

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по дисциплини свързани с туризма
Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по икономически учебни дисциплини
Квалификационен курс по „Здравен мениджмънт“


 

 

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по дисциплини свързани с туризма

На основание чл. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград провежда задочен квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по дисциплини, свързани с туризма.

Обучението е предназначено за завършили ОКС „Професионален бакалавър по…“, „Бакалавър“ и „Магистър“ в професионално направление 3.9. Туризъм и специалности „Икономика на туризма“ и „География на туризма“ извън направление 3.9. Туризъм, като обучението се организира в съответствие с държавните изисквания за тази специалност и с изискванията на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Студентите, които завършват висшето си образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…“, „Бакалавър“ и „Магистър“ и придобиват професионална квалификация „учител“ се подготвят за преподавателска дейност по дисциплини свързани с туризма в системата на предучилищното и училищно образование.

Цел на специализацията:

Посредством изучаването на комплекс от учебни дисциплини да се подготви специалист с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълни своите професионални задължения.

Професионални умения, знания, компетенции;

Учителят по дисциплини свързани с туризма трябва да има висока специализирана подготовка, която включва: умения за самостоятелно, точно разкриване на проблемни ситуации и намиране на алтернативни пътища за тяхното решаване; умения за абстрахиране от проявите на единичното, случайното и вледеене на методически подходи към обобщеното, глобалното и системно знание; учения за интерпретиране на учебния материал. От особена важност за преподавателя са уменията за творческо отношение към тематичния материал в средното училище  и за непрекъснато усъвършенстване на общопедагогическите способности и професионално-педагогическия стил.

 • да прилага комплексно знанията си в преподавателската си дейност;
 • да притежава умения за системно, точно и изчерпателно изложение по учебната проблематика
 • да умее да интерпретира учебния материал и творчески да подхожда към отделните проблеми;
 • да подбира методите и похватите на обучение в съответствие с целите на обучение в училище с оглед на постигането на по-високи крайни резултати;
 • да умее да ръководи процеса на обучение по дисциплини свързани с туризма;
 • самостоятелно или в съответните образователни институции, периодично да актуализира и повишава квалификацията си.

Професионална реализация:

Те могат да реализират придобитата си квалификация в системата на средното образование. Класическият университетски характер на специалностите, в съчетание с определени личностни качества и подготовката по придобиване на професионалната квалификация „учител“ гарантират успешното им  реализиране.

Успешно завършилите обучението си по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.

Необходими документи при кандидатстване:

 1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;
 2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс.
 3. Такса за административно обслужване.

Курсът завършва с държавен практико-приложен изпит в училище.

Успешно завършилите квалификационния курс получават Свидетелство за професионална квалификация. 

Контакти:
Гр. Благоевград
Ул. Иван Михайлов 60, УК-8
Кабинет: 8309
Милена Донина
e-mail: milena_donina@swu.bg
тел. +359 882 566892


 

 

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по икономически учебни дисциплини

На основание чл. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград провежда задочен квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“.

Обучението е предназначено за завършили ОКС „Професионален бакалавър по…“, „Бакалавър“ и „Магистър“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика, като обучението се организира в съответствие с държавните изисквания за тази специалност и с изискванията на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Студентите, които завършват висшето си образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…“, „Бакалавър“ и „Магистър“ и придобиват професионална квалификация „учител“ се подготвят за преподавателска дейност по дисциплини от икономическия цикъл в системата на предучилищното и училищно образование.

Цел на специализацията:

Посредством изучаването на комплекс от учебни дисциплини да се подготви специалист с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълни своите професионални задължения.

Професионални умения, знания, компетенции:

Учителят по дисциплини от икономическия цикъл трябва да има висока специализирана подготовка, която включва: икономически знания; умения за самостоятелно, точно разкриване на проблемни ситуации и намиране на алтернативни пътища за тяхното решаване; умения за абстрахиране от проявите на единичното, случайното и вледеене на методически подходи към обобщеното, глобалното и системно знание; учения за интерпретиране на учебния материал. От особена важност за преподавателя по икономически дисциплини са уменията за творческо отношение към тематичния материал в средното училище  и за непрекъснато усъвършенстване на общопедагогическите способности и професионално-педагогическия стил.

 • да прилага комплексно знанията си в преподавателската си дейност;
 • да притежава умения за системно, точно и изчерпателно изложение по учебната проблематика
 • да умее да интерпретира учебния материал и творчески да подхожда към отделните проблеми;
 • да подбира методите и похватите на обучение в съответствие с целите на обучение по икономическите дисциплини в училище с оглед на постигането на по-високи крайни резултати;
 • да умее да ръководи процеса на обучение по дисциплини от икономиката;
 • самостоятелно или в съответните образователни институции, периодично да актуализира и повишава квалификацията си.

Професионална реализация:

Студентите могат да реализират придобитата си квалификация в системата на средното образование. Класическият университетски характер на специалностите, в съчетание с определени личностни качества и подготовката по придобиване на професионалната квалификация „учител“ гарантират успешното им реализиране.

Успешно завършилите обучението си по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.

Необходими документи при кандидатстване:

 1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;
 2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс.
 3. Такса за административно обслужване.

Курсът завършва с държавен практико-приложен изпит в училище.

Контакти:
Гр. Благоевград
Ул. Иван Михайлов 60, УК-8
Кабинет: 8309
Милена Донина
e-mail: milena_donina@swu.bg
тел. +359 882 566892


 

 

Квалификационен курс по „Здравен мениджмънт“

Целта на курса е да се подготвят висококвалифицирани специалисти  за изпълняване на ръководни функции в системата на здравеопазването, за различните равнища в институциите на централната и местната власт в областта на здравеопазването, както и в структурите на здравните заведения и фондове. Те ще могат да се реализират в звена, в чиито професионални характеристики се осъществяват и управляват икономически процеси и отношения, свързани със здравето, включително финансиране, здравно осигуряване, управление на ресурси, стандарти за качество и др.

Предназначена е за практикуващи мениджъри и здравни кадри, за икономисти и неикономисти в областта на социалната сфера и здравното осигуряване.

Придобиват се знания в областта на здравната политика, икономиката и финансирането на здравеопазването, правното регулиране, медико-статистически, маркетингови и управленски подходи, необходими за квалификацията на здравните мениджъри.

Необходими документи при кандидатстване:

 1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;
 2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс.
 3. Такса за административно обслужване.

Курсът завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите квалификационния курс получават Свидетелство за професионална квалификация.

         

Контакти:
Гр. Благоевград
Ул. Иван Михайлов 60, УК-8
Кабинет: 8309
Милена Донина
e-mail: milena_donina@swu.bg
тел. +359 882 566892