Уважаеми Наши Студенти

Във връзка с извънредното положение, в което е Нашата страна и във връзка с провежданото в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ обучение, което е изцяло дистанционно, бих искал от мое име и от името на всички колеги преподаватели в Стопанския факултет да Ви благодаря за усилията, които полагате и резултатите, които показвате в поставените Ви курсови задачи и проекти! Оценяваме стремежа и полагания труд от Ваша страна, за да се справите в срок с целия ежеседмичен поток от лекционен материал и изисквания и задачи във връзка със самоподготовката ви. За съжаление сме поставени в екстремални и стресиращи за всички ни условия на работа, но в изпълнение на законодателството за извънредното положение в страната, в изпълнение на разпоредбите и указанията на Ректора и Ректорското ръководство на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и по наше дълбоко вътрешно убеждение, ние сме длъжни и трябва да съхраним Вашето здраве, здравето на Вашите семейства и здравето на Вашите колеги студенти и преподаватели. Това налага да продължим да работим именно в условията на дистанционно обучение и ежеседмична връзка между Вас и Вашите преподаватели.

Не бихме могли да преустановим учебните занятия, тъй като има опасност тази учебна година да не ви бъде зачетена и да се наложи да повторите същия курс на обучение. Наясно сме също така, че за редица от Вас завършването на обучението в запланувания от Вас срок е обвързано с намирането на работа, кариерното Ви развитие, както и с възможността за реализацията на всички Ваши по-нататъшни планове в личен и семеен аспект. Всичко това налага всички ние – студенти и преподаватели да покажем разбиране и да се справим със ситуацията с наличните технически средства с наличните информационни технологии и личните си умения да използваме и прилагаме същите тези технически средства и информационни технологии. Ако имате някакви проблеми и необходимост от съдействие в процеса на дистанционното Ви обучение Вашите преподаватели и целия административен състав на Стопанския факултет с готовност се отзоват и ще положат усилия да Ви съдействат по възможно най-добрия начин!

Когато извънредното положение приключи и ние всички ще можем да се завърнем безопасни по аудиториите и учебните зали и да започнем присъствени занятия, вярвам, че всички въпроси, които са останали недоизяснени по отношение на учебния материал ще бъдат уточнени и прецизирани. Ако имате необходимост от съдействие и помощ от страна на Деканското ръководство, от страна на Ръководителите Катедри и/или от страна на административния персонал на Факултета, то те ще Ви бъдат оказани.

Ние всички, които работим в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, много високо оценяваме Вашето усърдие и стремежът ви да бъдете в крак с поставените срокове от Вашите преподаватели! Справяте се отлично и се вижда, че успявате да се запознавате с учебния материал и да придобиете изискваните от Вас знания, умения и компетенции. Горди сме с Вас и бъдете сигурни, че тези Ваши усилия ще бъдат възнаградени.

доц. д-р Преслав Димитров, Декан и
всички преподаватели и административен персонал в
Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“