Дати за държавни изпити

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
03.02– 21.02.2020г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 

 • спец. ФИНАНСИ    – писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от  9.30 ч. в УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ –   писмен изпит от 10.00ч  защита на дипломни работи  от 10.30ч , УК-8
 • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ –писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи „бакалавър“ от. , „магистър“ от. ,УК-8
 • спец. МАРКЕТИНГ –писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи „бакалавър“ от „магистър“ от ч.в  УК-8
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  -писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА – защита на дипломни работи от 11.30 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт –писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС – писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 15.00 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен изпит на /устен  11.09.2019г  от                     8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен и устен изпит на– от        8. 30ч. УК-1, катедра Чужди езици-   1470

 

 • Срок за предаването на готовите дипломни работи   до  17.01. 2020г  до  
 • За получаване на рецензии след 01.02.2020 г.
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
 • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather