Дати за държавни изпити

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода
13.09– 24.09.2021г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

 • Срок за предаване на готовите дипломни работи   от  23.08.2021г до  30.08. 2021г;   
 • За получаване на рецензии от 07.09.2021 г.
 • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 07.09.2021г.
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
 • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

 • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
 • декларация за авторство  
 • молба за държавен изпит

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ

 • спец. ФИНАНСИ    – 14 .09. 2021г писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30 ч. в УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ 17.09. 2021г. писмен изпит от 10.00ч  , защита на дипломни работи  от 10.30ч  в УК-8 
 • спец. БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО , Бизнес администрация,   Стопанско управление, УРЧРСС , Управление на проекти  –16.09.2021г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи–   бакалавър от 10.00ч, магистър – от 11.30ч в  УК-8.
 • спец. МАРКЕТИНГ , МММБ16.09.2021–писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи – бакалавър от 10.00ч , магистър от 11.30ч. в УК-8;
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  –21.09.2021г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА –  21.09.2021г – защита на дипломни работи  от 13.30ч , УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт13.09.2021г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС,  МИО –21.09.2021г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.30 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –13.09.2021г писмен изпит /устен  от   8 .30  в  УК-1 ,  Филологически факултет , катедра Чужди езици-  ет.4  /до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита/
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК20.09.2021г. писмен и устен  от  8. 30ч. УК-1, катедра Чужди езици-   ет.4 /до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита/