Дати за държавни изпити

Срокове за  провеждане на  поправителна държавна изпитна сесия  в периода
06.02.2023 г. – 17.02.2023 г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  

 

Срок за предаване на готовите дипломни работи от 30.01.2023 г. до 03.02.2023 г. 

Получаване на рецензии от 09.02.2023 г.

  • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 06.02.2023 г.
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител;
  • декларация за авторство;  
  • молба за държавен изпит или защита на дипломна работа

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ 

Специалности / Магистърски програми
окс „бакалавър“  и окс „магистър“

   дати

спец. Финанси, Дигитални финанси  

16.02.2023г. писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 9.30ч. в УК-8   

Спец. Туризъм, Международен туризъм, МХРД, МТТАД

14.02.2023г.  писмен изпит от 10.00ч  , защита на дипломни работи  от 10.30ч  в УК-8

спец. Бизнес мениджмънт и предприемачество , Бизнес администрация,   Мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса , УРЧРСС ,Управление на проекти, Корпоративен мениджмънт   

16.02.2023г. писмен изпит от 10.30ч , защита на дипломни работи  –   12.00ч. в  УК-8.

спец. Маркетинг, Дигитален маркетинг, Бизнес мениджмънт и маркетинг

16.02.2023г. писмен изпит от 10.30ч , защита на дипломни работи  –   12.00ч. в  УК-8.

СДК „Здравен мениджмънт“  

16.02.2023г – 10.30ч. в  УК-8.

спец. Икономика на публичната сфера

15.02.2023г      писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч.,УК-8

спец. Логистика

15.02.2023г      защита на дипломни работи  от 11.00 ч, УК-8

спец. Счетоводство и контрол, Счетоводно-финансов мениджмънт, Одит 

17.02.2023г.    писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч.,УК-8

спец. Международен бизнес

15.02.2023г      писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 12.00 ч.,УК-8

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 16.02.2023г писмен изпит  /устен  от   8 .30 ч. в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470 

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК, РУСКИ ЕЗИК

13.02.2023г. писмен изпит /устен  от   8 .30 ч. в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470