Дати за държавни изпити

Срокове за  провеждане на  предварителна държавна изпитна сесия  в периода
11.07– 22.07.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  16.06. 2022г;   

  • За получаване на рецензии от 04.07.2022 г.
  • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 08.07.2022г.

 

  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
  • декларация за авторство

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF
Декларация за авторство на дипломна работа – Word

  • молба за държавен изпит

Молба за държавен изпит – PDF
Молба за държавен изпит – Word

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ  – 11.07– 22.07.2022г.

Специалности / Магистърски програми
окс „бакалавър“  и окс „магистър“

   дата

спец. Финанси, Дигитални финанси  

14.07.22г    писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 9.30ч. в УК-8  

Спец. Туризъм, Международен туризъм, МХРД, МТТАД

 19.07.2022г –  писмен изпит от 10.00ч , защита на дипломни работи  – 10.30ч. в УК-8;

спец. Бизнес мениджмънт и предприемачество , Бизнес администрация,   УРЧРСС , УЧР в бизнеса,  Управление на проекти, Корпоративен мениджмънт   

13.07.22г   писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи  –  11.30ч в  УК-8.

спец. Маркетинг, Дигитален маркетинг, МММБ  

13.07.22г  писмен изпит от 9.00ч ,
защита на дипломни работи  – 10.00ч. в УК-8;

спец. Икономика на публичната сфера 

14.07.22г писмен изпит от 9.00ч ,
защита на дипломни работи от 10.00 ч.,УК-8

спец. Логистика

 14.07.2022г защита на дипломни работи от 13.00 ч. в УК-8

спец. Счетоводство и контрол, Счетоводно-финансов мениджмънт 

15.07.22г.     писмен изпит от 9.00ч ,
защита на дипломни работи от 10.00 ч.,УК-8

спец. Международен бизнес

14.07.2022г.  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 15.00ч., УК-8

АНГЛИЙКИ ЕЗИК
до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита

11.07.22г писмен изпит /устен от 8.30 ч. в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470

РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК
до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита
15.07.22г. писмен изпит /устен  от   8 .30 ч. в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470