Дати за държавни изпити

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „бакалавър“ и „магистър“ ЗЪВЪРШИЛИ СЕМЕСТРИАЛНО

Дати за провеждане на  поправителната държавна изпитна сесия  в периода  08.02– 25.02.2021г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 1. Във връзка с държавната изпитна сесия в периода 08.02.2021г – 25.02.2021г, студентите могат да разработват дипломната си работа   и в срок до 20.01.2021г, съгласно правилата по-долу да бъдат предадени в Стопански факултет. След което да следят на сайта на Стопански факултет за допълнителна информация и дати за изпити в този период.
 2. Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 05.02.2021г.
 • Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  20.01. 2021г   
 • За получаване на рецензии след 01.02.2021 г.
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
 • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

 • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
 • декларация за авторство  
 • молба за държавен изпит

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ

 • спец. ФИНАНСИ    –  10.02. 2021г писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30 ч. в УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ –  10.02.2021г. писмен изпит от 10.00ч  , защита на дипломни работи  от 10.30ч  в УК-8
 • спец. БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО , Бизнес администрация,   Стопанско управление, УРЧРСС , Управление на проекти  – 25.02.2021г писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи  от 11.30,   УК-8.
 • спец. МАРКЕТИНГ , МММБ25.02.2021–писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи „бакалавър“ от 10.30, „магистър“ 12.00ч. в УК-8;
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  – 24.02.2021г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.30 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА – 24.02.2021г защита на дипломни работи от 11.30 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт –18.02.2021 г. писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС – 18.02.2021г писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –08.02.2021г писмен изпит на /устен  от   8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470  /до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита/
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК15.02.2021 писмен и устен  от        8. 30ч. УК-1, катедра Чужди езици-   1470 /до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита/

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF
Декларация за авторство на дипломна работа – Word

Молба за държавен изпит – PDF
Молба за държавен изпит – Word