Дати за държавни изпити

 

Дати за държавни изпитни сесии
редовна сесия  19.10.2020 -30.10.2020г за окс „Бакалавър” и „Магистър”

ДАТИ :

 • спец. ФИНАНСИ , ДИГИТАЛНИ ФИНАНСИ    –  23.10.20г. писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от  9.30 ч. в   УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ –  22.10.20г ,   писмен изпит  от 10.00ч  защита на дипломни работи  от 10.30ч , УК-8
 • спец. БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, Бизнес администрация, Управление на проекти, УРЧРСС  – 19.10.20г , писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 10.00ч. ,УК-8
 • спец.  МАРКЕТИНГ, МММБ  –23.10.20г , писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 10.30ч.в  УК-8
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  -29.10.20г , писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА – 29.10.2020 г. защита на дипломни работи от 11.30 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт – 16.10.20г. писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС – 22.10.20г. писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 15.00 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен изпит на 19.10.2020г /устен  20.10.2020г  от 8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470
 • РУСКИ, НЕМСКИФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен и устен изпит на 23.10.2020г.– от 8. 30ч. УК-1, катедра Чужди езици-   каб.1470

 

 • Срок за предаването на готовите дипломни работи   до  30.09. 2020г   
 • За получаване на рецензии след 12.10.2020 г.
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
 • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/, необходимо е още:   разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ; декларация за авторство и молба за държавен изпит  както следва:

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF
Декларация за авторство на дипломна работа – Word

Молба за държавен изпит – PDF
Молба за държавен изпит – Word