Дати за държавни изпити

Срокове за  провеждане на  поправителна държавна изпитна сесия  в периода
07.02– 25.02.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

Важна информация за провеждането на държаните изпити

 • Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  21.01. 2022г;   
 • За получаване на рецензии от 07.02.2022 г.
 • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 04.02.2022г.
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
 • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

 • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
 • декларация за авторство  
 • молба за държавен изпит – Word    PDF

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ  – 07.02– 25.02.2022г.

 • спец. ФИНАНСИ, Дигитални финанси    – 17.02. 2022г  писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30 ч. в УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ23.02. 2022г. писмен изпит от 9.30ч  , защита на дипломни работи  от 10.00ч  в УК-8 
 • спец. БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО , Бизнес администрация,   УРЧРСС , Управление на проекти  – 08.02.2022г писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи „бакалавър“  „магистър“ –   10ч в  УК-8.
 • спец. МАРКЕТИНГ , МММБ08.02.2022–писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи  „бакалавър“, „магистър“ – 10ч. в УК-8;
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  – 22.02.2022г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА – 22.02.2022г  защита на дипломни работи  , УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт18.02.2022г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –   18.02.2022г    писмен изпит от 10.00ч , защита на дипломни работи от ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 17.02.2022г писмен изпит /устен  от   8 .30 ч. в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470  /до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита/
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК15.02.2022г писмен и устен  от  8. 30ч. УК-1, катедра Чужди езици-   1470 /до изпит по чужд език се допускат само студенти подали заявления за допускане в каб. 8311а  до три дни преди датата на изпита/