Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 г.

Настоящата стратегия за развитието на Стопанския факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски” е изготвена в съответствие с нормативната рамка и приоритетите, заложени в:

 • Закон за висшето образование;
 • Национална стратегия за учене през целия живот;
 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.;
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България;
 • Стратегия „Европа 2030“;
 • Националната програма за развитие „България 2030“;
 • Националната квалификационна рамка;
 • Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
 • Лисабонската конвенция и Болонския процес.

В своята насоченост, тя отчита и напълно съответства на нормативната база на Югозападния Университет за образователна и научно-изследователска дейност (Стратегия за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Стратегия за интернационализация, Правилници за организация и управление на дейността, Политика по качеството и др.), както и Политиката за развитие на Югозападен университет (утвърдена със Заповед № РД09-1756/11.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката), Плана за научно-изследователската дейност и Плана за развитие на академичния състав на Стопанския факултет, както и всички аналогични и произтичащи от тях стратегическите документи на съставляващите Факултета катедри.

Целта на настоящата стратегия е да служи като обобщаващ и насочващ стратегически документ за организацията и последващия контрол на управленско-административната, научно-изследователската и образователната дейности на Стопанския факултет. За по-голяма прецизност, представената в нея информация е детайлизирана и е представена в отделни части, които са в пряка обвързаност и представляват нейна неразделна част. В пряка обвързаност с нея са и стратегическите документи, разработени на ниво катедра и по професионални направления, в които Стопанския факултет предлага образователни услуги.

Стопанският факултет при ЮЗУ  “Неофит Рилски” – Благоевград е създаден през есента на 1991 г. и е един от първите акредитирани икономически факултети в България. Преминал през редица трансформации, тридесет години по-късно Факултета е още по-успешен и модерен. Глобалната образователна среда се променя бързо и поставя коренно различни изисквания за начина на действие на Факултета. Очертават се нови предизвикателства, които се проявяват едновременно като възможности и заплахи за неговото функциониране. Свързани са с:

 • Глобализация на образованието и пазара на труда.
 • Увеличаване на конкуренцията във висшето образование.
 • Увеличаване на необходимостта от перманентно актуализиране на знанията и компетентностите.
 • Индивидуализация на образователните услуги и предлагане на образователни продукти, базирани на оценката на компетенциите на определен специалист.
 • Пренасочване на образованието онлайн.
 • Нараснала роля на социалните мрежи и значението на работата в мрежа.
 • Дигитализация на икономиката, социална и публичната сфера.
 • Промяна в ценностните оценки на поколенията.

 

I. ВИЗИЯ, МИСИЯ И ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Настоящият образователен модел в Стопанския факултет ще може да отговори на тези предизвикателства само ако бъде модернизиран. В тази посока трябва да се търсят и прилагат нови методи на преподаване, да се преосмисли „пътят на обучаемия“ – от привличането му към Факултета и приемането му, до взаимодействието с випускниците и представителите на бизнеса и завършването му като алумни. Както и да се създадат условия за привличане на чуждестранни студенти и за дигитализиране и индивидуализиране на  образователния продукт, при отчитане на тенденциите на международния пазар на труда и международните стандарти.

С оглед на това, визията на Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е следвайки установените традиции да бъде образователно средище на европейско равнище, което се опира на регионалните си корени, ползва се с водещо влияние на национално равнище и е уважаван в международен план заради постиженията на академичния състав и професионалното развитие на своите випускници.

Мисията на Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е да провежда образователна и научно-изследователска дейност за нуждите на икономиката, бизнеса и държавата, като привлича, обучава и развива висококачествени студенти и академичен състав. Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни изследвания, Стопанския факултет заявява своя етичен ангажимент за осигуряване на българското общество и обществата на останалите страни членки на Европейския съюз на:

 • човешки ресурси в професионалните направления икономика, администрация и управление и туризъм, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване, надграждане и учене през целия живот в една икономика, основаваща се на знанието;
 • анализи, управленски решения и иновации, които да отговарят на актуалните проблеми и потребности на публичните и бизнес организациите и по този начин да способстват за превръщане на икономиката на Югозападния регион на България, икономиката на страната и икономиката на ЕС като цяло в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване[1], следваща принципните постановки на стратегическата рамка, въведена от документа Устойчива Европа до 2030 г.[2]

Главната стратегическа цел на Стопанският факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” за периода 2020 -2025 г. е да се утвърди като водещ и конкурентоспособен факултет в Югозападния регион на Република България при въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение и изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес[3].

 

II. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Основни стратегически под-цели:

Основна стратегическа под-цел № 1: Цялостно осигуряване на качеството на образованието в Стопанския факултет в съответствие с действащата Система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието и добрите практики.

Основна стратегическа под-цел № 2: Подбор и обучение на студентите в най-добрите практики на Стопанския факултет и иновативна образователна среда.

Основна стратегическа под-цел № 3: Насърчаване на традициите и практиките за пренасяне и използване на резултатите от научно-изследователската дейност в обучението на студентите и докторантите.

Основна стратегическа под-цел № 4: Увеличаване на партньорствата с бизнеса с цел подобряване на практическото обучение и обвързването му с постиженията на науката и потребностите на практиката.

Основна стратегическа под-цел № 5: Организиране на съвместни бакалавърски, магистърски и докторски програми на английски език и издаване въз основа на успешно проведеното обучени по тях на съвместни дипломи с факултети и университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция), Северна Америка, Русия, Азия.

Основна стратегическа под-цел № 6: Осъществяване на съвместни образователни проекти с университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция), Северна Америка, Русия, Азия.

Основна стратегическа под-цел № 7: Поддържане на постоянни нива на мобилността на студенти, докторанти, академичен и административен персонал по европейските програми (Програма „Еразъм” и др.) и сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на чуждестранни университети.

Основна стратегическа под-цел № 8: Разширяване обхвата на дигитализираното учебно съдържание и подобряване на образователните услуги, предоставяни в он-лайн среда, така че да се повиши качеството на дистанционното интерактивно взаимодействие между преподавателите и студентите в процеса на обучение.

Основна стратегическа под-цел № 9: Акредитиране и стартиране на дистанционно обучение по магистърски програми, по които се осъществява обучение в професионално направление 3.8. Икономика, 3.7. Туризъм и 3.9. Администрация и управление.

Основна стратегическа под-цел № 10: Поддържане на постоянен активен диалог с бизнеса, държавата и европейските институции с цел следене и отразяване на изискванията им към качеството на предлаганото от Стопанския факултет обучение и образование.

Основна стратегическа под-цел № 11: Поддържане на постоянна обратна връзка с алумните на Стопанския факултет, с цел проследяване на тяхното кариерно развитие и предявените към тях изисквания от страна на работодателите.

Основна стратегическа под-цел № 12: Поддържане на постоянна връзка с бизнеса, с цел партниране и постигане на ефективно партньорство по веригата образование-наука-бизнес.

Действия (План за действие):

Действие 1 (за изпълнение на под-цел: 1 и 2): Редовно периодично актуализиране на използваните учебни планове и програми, както и посочените в тях информационни източници в зависимост от последните научни достижения и изискванията на потребителите на кадри от Стопанския факултет.

Действие 2 (за изпълнение на под-цел: 1, 2 и 3): Отразяване в изготвяните учебни програми на резултатите от провежданите научни изследвания от академичния състав на Стопанския факултет.

Действие 3 (за изпълнение на под-цел: 2, 3 и 4): Сключване на договори с предприятия от различни сектори на икономиката и включването им в обучението на студенти като лектори, ментори и др.

Действие 4 (за изпълнение на под-цел: 4): Разширяване обхвата на партньорствата и  споразуменията за съвместна образователна дейност с водещи факултети и университети от Европа, Северна Америка, Русия, Азия.

Действие 5 (за изпълнение на под-цел: 3 и 5): Сключване на нови двустранни споразумения по Програма „Еразъм” с европейски факултети и университети.

Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 5, 6 и 7): Повишаване броя на реализираните студентски и докторантски мобилности по Програма „Еразъм” и съгласно сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на чуждестранни университети.

Действие 7 (за изпълнение на под-цел: 4 и 5): Засилване участието на докторантите и студентите в научно-изследователски и образователни проекти с оглед придобиването на непосредствен опит и възможност за селектиране и допълнително развитие на студентите и докторантите с отлични знания и умения.

Действие 8 (за изпълнение на под-цел: 5 и 10): Засилване участието на докторантите и студентите в студентски конференции и международни научни форуми.

Действие 9 (за изпълнение на под-цел: 8 и 9): Разширяване използването на системата за електронно обучение „Blackboard” за нуждите на образователните процеси в Стопанския факултет.

Действие 10 (за изпълнение на под-цел: 8 и 9): Продължаващо обучение на преподавателите и административния персонал на Стопанския факултет за използване на системата за електронно обучение „Blackboard”.

Действие 11 (за изпълнение на под-цел: 9): Разработване на документацията и получаване на акредитация за дистанционно обучение по магистърски програми от направленията, по които се осъществява обучение в Стопанския факултет.

Действие 12 (за изпълнение на под-цел: 10): Съгласуване на структурата и съдържанието на учебните планове и програми с държавната администрация и браншовите организации, потребители на кадри в съответните професионални направления.

Действие 13 (за изпълнение на под-цел: 10 и 11): Организирането на съвместни информационни форуми (практически конференции, трудови борси, дни на кариерата и др.) с държавната администрация и браншовите организации, потребители на кадри в съответните професионални направления.

Действие 14 (за изпълнение на под-цел: 10 и 11): Създаване на стратегически алианси за съвместна работа и съгласувани действия по осигуряване с добре подготвени, квалифицирани човешки ресурси на ключови сектори от икономиката на Югозападния регион на страната като цяло.

Действие 15 (за изпълнение на под-цел: 10 и 11): Поддържането на база данни за завършилите Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” и тяхната професионална реализация.

Действие 16 (за изпълнение на под-цел: 10 и 11): Организирането на ежегодни срещи на възпитаниците на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” и тяхната професионална реализация.

 

III. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

Основни стратегически под-цели:

Основна стратегическа под-цел № 1: Цялостно осигуряване и подобряване качеството на извършваната научно-изследователска дейност на членовете на академичния състав на Стопанския факултет.

Основна стратегическа под-цел № 2: Поддържане на високи нива на публикационната активност на академичния състав, докторантите и студентите във Стопанския факултет в престижни чуждестранни и национални реферирани издания и най-вече в издания, индексирани в световни бази данни и със значим импакт фактор.

Основна стратегическа под-цел № 3: Провеждане на студентски и докторантски научни форуми с цел популяризиране на научно-изследователската дейност и интереси на обучаващите се във факултета и възможност за актуализиране на техните научни търсения и използван научен инструментариум в контекста на тяхна изследователска общност в национален мащаб.

Основна стратегическа под-цел № 4: Поддържане на високи нива на преподавателската мобилност по Европейски програми (Програма „Еразъм” и др.) и сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на чуждестранни университети.

Основна стратегическа под-цел № 5: Разширяване индексацията на съществуващите списания „Икономика и управление”, „Предприемачество” и „Икономика и право“, издания на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” в международни реферирани списания със значим импакт фактор.

Основна стратегическа под-цел № 6: Осъществяване на съвместни научни изследвания и научно-изследователски проекти с водещи университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция), Северна Америка, Русия, Азия.

Основна стратегическа под-цел № 7: Засилване участието на академичния състав, докторантите и студентите на Стопанския факултет в международни научни форуми (международни научни конференции, международни научни симпозиуми, работни срещи и др.) с доклади на чужд език, едновременно с насърчаване популяризирането на резултатите от осъществяваните научно-изследователски и образователни проекти с участие на Стопанския факултет.

Действия (План за действие):

Действие 1 (за изпълнение на под-цел: 1 и 2): Създаване на научни екипи за извършване на съвместни научни изследвания и реализиране на научно-изследователски проекти с оглед повишаване на публикационната активност в престижни чуждестранни и национални реферирани издания и най-вече в издания със значим импакт фактор.

Действие 2 (за изпълнение на под-цел: 1 и 2): Разработване и поддържане на обща информационна среда в облачно пространство в компютърната мрежа на Стопанския факултет, съдържаща информационни ресурси, достъпни за всеки един от членовете на академичния състав за: сключени двустранни споразумения, обяви за проекти, обяви за международни конференции, възможности за публикуване в чуждестранни научни списания, публикационна активност, тематична насоченост на изследователските интереси, цитируемост на публикациите на академическия състав и пр.

Действие 3 (за изпълнение на под-цел: 3): Поддържане на висок брой на реализираните специализации и обучения на академичния състав по наличните европейски програми и проекти, сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на водещи и значими чуждестранни университети.

Действие 4 (за изпълнение на под-цел: 3): Сключване на нови двустранни споразумения по Програма „Еразъм” с европейски факултети и университети.

Действие 5 (за изпълнение на под-цел: 3 и 5): Сключване на нови двустранни споразумения за съвместна научно-изследователска дейност с факултети и университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция), Северна Америка, Русия, Азия.

Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 4): Поддържане на висока публикационна активност на сп. „Икономика и управление”, сп. „Предприемачество” и сп. „Икономика и право“, издавани от Стопанския факултет.

Действие 7 (за изпълнение на под-цел: 4): Периодично актуализиране на редакционната колегия на сп. „Икономика и управление”, сп. „Предприемачество” и сп. „Икономика и право“ с оглед на участието на водещи и изявени български и чуждестранни учени и реалното им привличане в процеса на рецензиране (рефериране) на получаваните предложения за публикации.

Действие 8 (за изпълнение на под-цел: 4): Регистриране на сп. „Икономика и управление”, сп. „Предприемачество” и сп. „Икономика и право“ в международните информационни системи за реферирани списания, разполагащи с уеб-базирана платформа за електронно подаване на предложения за публикации и тяхното рецензиране.

Действие 9 (за изпълнение на под-цел: 5): Сключване на споразумения за съвместни научни изследвания и научно-изследователски проекти с водещи университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция), САЩ, Русия и Далечния Изток.

Действие 10 (за изпълнение на под-цел: 5): Формиране на консорциуми за научно-изследователски проекти с водещи университети от Европейския съюз, САЩ, Русия и Далечния Изток.

Действие 11 (за изпълнение на под-цел: 6): Участие на Стопанския факултет в организирането на международни и национални научни форуми с чуждестранни университети в страната и чужбина.

Действие 12 (за изпълнение на под-цел: 6): Организиране, при наличието на необходимите финансови ресурси, на обучителни курсове в продължаващо обучение за поддържане квалификацията на членовете на академичния състав и докторантите от Стопанския факултет.

 

IV. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПО ЦЯЛОСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ:

Основни стратегически под-цели:

Основна стратегическа под-цел № 1: Перманентно подобряване на материалната база на Стопанския факултет по отношение: на екстериора и интериора на използвания сграден фонд; на използваната техника (компютърна и мултимедийна техника, компютърни мрежи, кабинети за чуждоезиково обучение и др.); на достъпността на сградния фонд, включително и за лица в неравностойно положение.

Основна стратегическа под-цел № 2: Засилване участието на Стопанския факултет в органите на управление на Университета посредством представителите си в академичния съвет и създадените постоянни и временни комисии в Университета.

Основна стратегическа под-цел № 3: Поддържане на постоянно високо качество на административното обслужване на студентите и неговото подобряване при необходимост в съответствие с университетската система за управление на качеството.

Действия (План за действие):

Действие 1 (за изпълнение на под-цел: 1): Изготвяне на предложения до ректорското ръководство за неотложни и малки по обем и финансови средства подобрения на екстериора и интериора на сградния фонд на Стопанския факултет.

Действие 2 (за изпълнение на под-цел: 1): Участие на академичния състав по възможност в проекти с външно финансиране, в които са предвидени разходи за подобряване на екстериора и интериора и най-вече достъпността на сградния фонд на Стопанския факултет за лица в неравностойно положение.

Действие 3 (за изпълнение на под-цел: 1): Участие на академичния състав по възможност в проекти с външно финансиране, в които са предвидени разходи за работните кабинети и техниката, използвана от докторантите и младите учени във Факултета.

Действие 4 (за изпълнение на под-цел: 1): Участие на академичния състав в проекти по Наредба 3, в които да са предвидени разходи за закупуване на техника, която след приключване на съответните проекти да се използва за нуждите на Стопанския факултет.

Действие 5 (за изпълнение на под-цел: 2): Ежемесечно отчитане на представителите на Стопанския факултет в академичния съвет и постоянните и временни комисии на Университета за извършената от тях работата, касаеща интересите на факултета.

Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 3): Улесняване на административното обслужване на студентите посредством използване възможностите на факултетската уеб страница и интернет сървър.

Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 3): Организиране, при наличието на необходимите финансови ресурси, на обучителни курсове в продължаващо обучение за поддържане квалификацията на администрацията на Стопанския факултет.

Настоящата стратегия е утвърдена с решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет – Протокол № /.

Катедра Финанси и отчетност

1.КАТЕДРА „Финанси и отчетност”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „Икономика”

I. Главна стратегическа цел на Катедра „Финанси и отчетност”

Главната стратегическа цел на катедра „Финанси и отчетност” е да запази и укрепи позицията си на водещо и конкурентоспособно научно звено, както на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, така сред останалите катедри в страната, предлагащи обучение по професионално направление 3.8 „Икономика“, чрез непрекъснато повишаване качеството на преподаването и изследователската дейност.

Стратегията за развитие на катедра „Финанси и отчетност” при Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград е в синхрон с целите на институционалната стратегия на Университета за определяне на ключовите стратегически подходи за постигане на поставените цели в условията на ограниченост на ресурсите и постигане на максимален ефект.

Стратегията има за задача да осигури стабилна рамка за развитието на кадровия състав, качеството на образователния процес и на научните изследвания за периода  2016-2020 г. Настоящата стратегия се подразделя на три основни модула, които обхващат съответно подцелите за административната, научната и образователната дейност на катедрата.

ІІ. Основни стратегически подцели, действия и мерки по управлението и административната дейност на катедрата

 1. Стратегически подцели
 • Стратегическа подцел 1: осигуряване на качествено административно обслужване на студентите
 • Стратегическа подцел 2: подобряване на административната координация между катедра „Финанси и отчетност“ и другите катедри във Факултета
 • Стратегическа подцел 3: подобряване на административната координация между Катедрата и Ръководството на Факултета и Университета

2.  Действия

 • Действие 1: постепенно изграждане и текущо поддържане на вътрешно-университетската информационна система на Университета и на Стопанския факултет
 • Действие 2: ясно и конкретно дефиниране на задълженията и отговорностите на административния персонал
 • Действие 3: оптимизиране на движението на информацията и документооборота

ІІІ. Основни стратегически подцели, действия и мерки по научната дейност на катедрата

 • Стратегическа подцел 1: дефиниране на приоритетни научни области за научно-изследователската работа на катедрата и насочване на усилията на академичния състав към актуални теми в областта на икономиката и засилване на практическа ориентация и приложимост на научните изследвания.
 • Стратегическа подцел 2: използване на научната инфраструктура на ЮЗУ “Неофит Рилски” за развитие на  интердисциплинарни изследвания с участието на членовете на Катедрата.
 • Стратегическа подцел 3: включване на преподавателския състав, докторантите и студентите от Катедрата в национални и международни научни мрежи за интензивни съвместни интердисциплинарни научни изследвания, реализиране на научно-изследователски проекти и постигане на значими приложни резултати.
 • Стратегическа подцел 4: Сключване на споразумения за сътрудничество с други висши училища и реализиране на реални съвместни научни изследвания, проекти, публикации и др.
 • Стратегическа подцел 5: подобряване на видимостта на катедра “Финанси и отчетност“ като водещ изследователски център за обществено значими  проблеми на икономиката в структурата на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Постигане към 2020 г. на поне две публикации годишно на преподавател в международни реферирани списания.
 • Стратегическа подцел 6: повишаване на мобилността на преподавателския и студентския състав на Катедрата

Действия

 • Действие 1: Формулиране на основните приоритетни научни области на катедра „Финанси и отчетност”.
 • Действие 2: Разработване на национални и международни научно-изследователски проекти и публикуване на получените резултати.
 • Действие 3: Провеждане на научни сесии и научни семинари на Катедрата.
 • Действие 4: Организиране и провеждане на студентски научни сесии.
 • Действие 5: Насърчаване на научно-изследователската работа на студентите и докторантите. Включване на студенти и докторанти в научно-изследователските проекти на Катедрата.
 • Действие 6: Постоянно обновяване на компютърната техника и на специализираните софтуерни продукти.
 • Действие 7: Сключване на споразумения за сътрудничество с висши училища и научно-изследователски институти от страната и чужбина с цел съвместни изследвания, публикации и работа по проекти.
 • Действие 8: Сключване на споразумения за партньорство с представители на бизнеса (предприятия, стопански камари, браншови организации и др.) с цел съвместна работа по проекти и оказване на консултантска помощ от страна на преподавателите в Катедрата.

ІV. Основни стратегически подцели, действия и мерки по образователната дейност на катедрата

 • Стратегическа подцел 1: постоянно подобряване на качеството на обучение на студентите и докторантите в съответствие с европейските и световни стандарти
 • Стратегическа подцел 2: акредитиране и започване на дистанционно обучение по една, а в последствие и по всички магистърски програми, по който катедрата осъществява обучение в професионално направление 3.8 „Икономика“
 • Стратегическа подцел 3: обезпечаване на профилиращите дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на професионално направление 3.8 „Икономика“ с учебници и учебни помагала
 • Стратегическа подцел 4: индивидуална работа с талантливи студенти и привличането им за работа в изследователски екипи
 • Стратегическа подцел 5: научно ръководство на студентски дипломни работи и магистърски тези с прилагането на съвременни методи за научни изследвания
 • Стратегическа подцел 6: разширяване на пакета от курсове и преквалификации предлагани в Центъра за следдипломни обучения
 • Стратегическа подцел 7: подготовка на изявени студенти за участие в студентска мобилност по програма “Еразъм”+, както и приемане на студенти от други университети за обучение в катедрата по същата програма
 • Стратегическа подцел 8: разработване на нови магистърски програми, съответстващи на изискванията на бизнеса и пазара на труда

Действия

 • Действие 1: Постоянно актуализиране на учебните планове и програми и повишаване на атрактивността на обучението в съответствие със стандартите  за обучение на студенти във водещи университети у нас и в чужбина.
 • Действие 2: Прилагане на нови и модерни форми и методи на обучение и най-вече развитие на дистанционната форма на обучение.
 • Действие 3: Развитие на двустранно и многостранно сътрудничество с други катедри и научни звена в България и чужбина и обмен на добри практики в преподаването.
 • Действие 4: Формиране на проблемни студентски групи под ръководството на преподаватели от катедрата.
 • Действие 5: Включване на студентите в разработване на изследователските проекти на катедрата.
 • Действие 6: Обучение на студентите за прилагане на научноизследователски методи и подходи.
 • Действие 7: Сключване на договори с  предприятия от различни сектори на икономиката за реализиране на студентски стажове и практики и за повишаване на практическата насоченост на обучението на студентите.
 • Действие 8: Привеждане на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на работодателите и пазара на труда.
 • Действие 9: Привличане на водещи експерти от практиката и на мениджъри на предприятия от различни сектори на икономиката и включването им в обучението на студенти като лектори, ментори и др.
 1. Ресурси за постигане на заложените стратегическа цел и под-цели:
 1. Човешки ресурси
 • Стратегическа подцел 1: създаване на хармонично структуриран научно преподавателски състав за обезпечаване на стандартите за учебен процес на високо качествено равнище
 • Стратегическа подцел 2: изграждане на научно преподавателски състав с оптимална възрастова структура
 • Стратегическа подцел 3: създаване на подходяща среда и система за работа  за  развитие потенциала на млади и амбициозни  изследователи в началото на кариерата
 • Стратегическа подцел 4: привличане на постоянна работа в Катедрата на успешно защитили докторанти
 1. Изследователска инфраструктура
 • Стратегическа подцел 1: постоянно подобряване състоянието на материалната и информационна база за научни изследвания в Катедрата
 • Стратегическа подцел 2: осигуряване на нови и постоянно обновяване на наличните специализираните софтуерни продукти за икономически изследвания
 1. Взаимодействие с институциите
 • Стратегическа подцел 1: установяване на ефективни взаимоотношения с бизнеса, браншовите организации,  неправителствения сектор и др., основаващи се на взаимно доверие и  взаимна изгода
 • Стратегическа  подцел 2:  създаване и развитие на система  за взаимноизгодни отношения с възпитаници на катедра “Финанси  и отчетност” с успешно кариерно развитие за споделяне на  професионален опит, консултиране и  актуализиране на знания
 • Стратегическа подцел 3:  създаване на регистър на завършили специалностите от професионално направление 3.8. „Икономика” с успешна кариера в информационна база „Алумни”                                 

Катедра Туризъм

3. Катедра „Туризъм”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Туризъм

I.Главна стратегическа цел на Катедрата:

Главната стратегическа цел на катедра „Туризъм” е да запази и по възможност да разшири позицията си на водещо първично звено, както на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, така сред останалите катедри в страната, предлагащи обучение по професионално направление 3.9 „Туризъм“, като постепенно придобие ясно разпознаваем, отличителен образ в международен план.

Постигането на горепосочената цел е възможна при наличието на следните обстоятелства и условия:

Приемственост в стремежа на членовете на катедрата да я развиват като първично звено, както по отношение на принципите на ръководенето й, така и по отношение спазването на съществуващите вътрешно-университетски административни правила и нормативни документи и постигнатото качество в образователната и научна дейност.

Иновативност, която да се проявява не само в научните публикации на академичния състав, а най-вече посредством поддържане набраната вече скорост и добри практики за сформиране на екипи за реализацията на национални научни и образователни проекти и използването на възможностите на дистанционна форма на обучение и връзката между професионалното и висшето образование.

Наличие на силна ангажираност към качеството на предлаганата образователна и научна дейност посредством съблюдаване на изискванията, както на вътрешноуниверситетската система за осигуряване на качеството, така и най-вече на пазара трудовия пазар и пазара на научно-изследователски продукти.

Поддържане на силна връзка с бизнеса и практиката: Важна цел на Катедрата е задълбочаване на връзката между образованието в направление „Туризъм” и бизнеса в лицето не само на хотелиери и рестоантьори, туроператори и турагенции, но и голям брой заинтересовани страни в туристическата индустрия. Обучението на бъдещи специалисти в туризма, подсигуряване на практическа пригодност към нуждите и изискванията на бизнеса и гарантиране на отлична подготвеност в достиженията на съвременната проблематика от въпросите на родния и международния туризъм е тенденция, която Катедрата е развила още от своето създаване. 

Подчинено на това основно условие, е адаптирането на учебните планове и програми на Катедрата спрямо злободневните изисквания на практиката от една страна, и от високите научно-образователни предизвикателства, от друга. Измеримостта за това, до колко поставените цели са постигнати от членовете на Катедрата, може да бъде измерено на фона на образователната дейност – обучени специалисти в двете образователни степени бакалавър и магистър, в образователната  и научна степен – доктор, и в последствие – тяхното успешно реализиране.

Значително присъствие в общественото и научното пространство посредством: (i) участието като водеща организация или като организация-партньор в провеждането на национални и международни научни форми и събития; (ii) участието на представители на катедрата в държавни и европейски консултативни съвети, междуведомствени работни групи, експертни комитети и т.н.; (iii) осигуряване провеждането на срещи и дискусии на студентската аудитория и академичния състав с водещи представители на туристическата индустрия, националната туристическа администрация и правителствените и европейски институции, които имат отношение към политиката и регулаторната рамка в туризма.

Стратегията за развитие на катедра „Туризъм” при Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”  е в синхрон с целите на институционалната стратегия  на Университета за определяне на ключовите стратегически подходи за постигане на поставените цели в условията на ограниченост на ресурсите  и постигане на максимален ефект. Стратегията има за задача да осигури стабилна рамка за развитието на  кадровия състав, качеството на образователния процес и на научните изследвания за периода  2016-2020 г. Настоящата стратегия се подразделя на три основни модула, които обхващат съответно подцелите за административните, за изследователско-научните и за образователните дейности на катедрата.

II.Основни стратегически подцели, действия и мерки по управлението и административната дейност на катедрата:

1.Стратегически подцели:

 • Стратегическа подцел 1: оптимизация на административното обслужване на студентите
 • Стратегическа подцел 2: засилване на административната координация между отделните катедри
 • Стратегическа подцел 3: засилване на административната координация между Катедрата и Ръководството на Факултета и Университета

2.Действия:

 • Действие 1: последващо изграждане на вътрешно-университетската информационна система на Университета и на Стопанския факултет
 • Действие 2: ясно дефиниране на функциите, задълженията и отговорностите на административния персонал
 • Действие 3: подобряване на координацията при движението на информацията и документооборота

III.Основни стратегически подцели, действия и мерки по научната дейност на катедрата:

1. Стратегически подцели

 • Стратегическа подцел 1: насочване на научно-изследователската работа на катедра „Туризъм” към актуални тематични направления на науката в областта на туризма и икономиката, както и засилване на тяхната практическа ориентация и приложимост.
 • Стратегическа подцел 2: активизиране на участието на преподавателите, докторантите и студентите от Катедрата в екипи за реализация на научно-изследователски проекти .
 • Стратегическа подцел 3: развитие на Катедрата като водещо научно-изследователско звено. Постигане към 2020 г. на поне две публикации годишно на преподавател в международни реферирани списания.
 • Стратегическа подцел 4: повишаване на мобилността на преподавателския и студентския състав на Катедрата
 • Стратегическа подцел 5: създаване на вътрешна база данни с архивираната научна продукция на катедрата
 • Стратегическа подцел 6: определяне на основните тематични направления на научно-изследователската работа на Катедра „Туризъм ”
 • Стратегическа подцел 7: сключване на споразумения за сътрудничество с други висши училища в областта на научно-изследователската работа и реализиране на реални съвместни научни изследвания, проекти, публикации и др.
 • Стратегическа подцел 8: използване на научната инфраструктура на  ЮЗУ “Неофит Рилски” за развитие и поддържане на  портфолио от интердисциплинарни изследвания с участието на членове от Катедрата и подкрепата им през целия жизнен цикъл
 • Стратегическа подцел 9: включване в национални и международни научни мрежи за интензивни съвместни интердисциплинарни научни изследвания  и постигане на по-значими научно-приложни резултати
 • Стратегическа подцел 10: заемане на проактивна роля в създаването на международни програмни колективи и изграждане на успешни  работни взаимоотношения с ключови партньорски организации за провеждане на съвместни изследователски действия
 • Стратегическа под цел 11: подобряване на видимостта на катедра “Туризъм” в структурата на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград като водещ изследователски център за  изследване и преодоляване на обществено значими  проблеми в туризма

2. Действия:

 • Действие 1: разработване на индивидуални планове и отчети за научно-изследователската работа на членовете на Катедрата
 • Действие 2: разработване на научно-изследователски проекти и публикуване на получените резултати
 • Действие 3: провеждане на научни сесии и научни семинари на Катедрата
 • Действие 4: организиране и провеждане на студентски научни сесии
 • Действие 5: включване на студенти и докторанти в научно-изследователските проекти на Катедрата
 • Действие 6:  насърчаване на научно-изследователската работа на студентите
 • Действие 7: контрол върху изпълнението на индивидуалните планове на докторантите в Катедрата
 • Действие 8: закупуване на компютърна техника и иконометричен софтуер за обновяване на съществуващата база
 • Действие 9: системна работа с изявени студенти и  докторанти
 • Действие 10: повишаване на качеството и на научното  равнище на дисертациите и на публикациите на докторантите в Катедрата
 • Действие 11: разширение и стимулиране на участието на преподаватели от Катедрата в приложни и експертни дейности в основните области на тяхната научна компетентност
 • Действие 12: работа по  интердисциплинарни теми в колективи с преподаватели от други факултети в университета
 • Действие 13: работа по интеркултурни теми в колективи с преподаватели от други факултети и чужди университети
 • Действие 14: съвместни научно-изследователски и практико-приложни разработки и публикации в контекста на сключените договори
 • Действие 15:  сключване на договори с  предприятия от туристическата индустрия за съвместна работа по проекти и оказване на консултантска помощ от страна на преподавателите в Катедрата

IV.Основни стратегически подцели, действия и мерки по образователната дейност на катедрата:

1.Стратегически подцели

 • Стратегическа подцел 1: цялостно повишаване на качеството на образователната дейност в Катедрата и разширение и обновяване на неговия тематичен обхват в съответствие със световните  и европейски стандарти за работа във висококонкурентна среда
 • Стратегическа подцел 2: Подготовката и реализацията на поне една международна магистърска програма
 • Стратегическа подцел 3: Акредитиране и започване на обучение на дистанционно обучение по една, а в последствие и по всички магистърски програми, по който катедрата осъществява обучение в професионално направление 3.9 „Туризъм“
 • Стратегическа подцел 4: Оптимизиране дейността по обезпечаване на задължителното практическо обучение на студентите чрез резервационен софтуерен продукт
 • Стратегическа подцел 5: Обезпечаване на задължителните дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на професионално направление 3.9 „Туризъм“ с учебници и учебни помагала
 • Стратегическа подцел 6: Индивидуална работа с талантливи студенти и привличането им  за работа в  изследователски екипи
 • Стратегическа подцел 7: Подкрепа на образователни и научни програми с прилагането на съвременни методи за научни изследвания със студентско участие
 • Стратегическа подцел 8: Разработване на нови, съответстващи на динамичните изисквания на пазара на труда магистърски програми
 • Стратегическа подцел 9: Разширяване обхвата на обучението на чужд език на чуждестранни студенти
 • Стратегическа подцел 10: Разработване и предлагане на пакет от курсове, специализации и преквалификации, предлагани  от Катедрата – например курсове интерпретатори на културно-историческото наследство
 • Стратегическа подцел 11: Повишаване на практическата насоченост на обучението на студентите от всички ОКС
 • Стратегическа подцел 12: Засилване на студентската и преподавателската мобилност, вкл. и по програма Еразъм+

2.Действия:

 • Действие 1: непрекъсната актуализация на учебната документация и повишаване на атрактивността на учебните програми в съответствие със съвременните тенденции и стандартите  за обучение на студенти във водещи университети у нас и в чужбина
 • Действие 2: прилагане на нови и модерни форми и методи на обучение и най-вече развитие на дистанционната форма на обучение
 • Действие 3: засилване на контрола върху аудиторната и извънаудиторната дейност и работа на студентите
 • Действие 4: подобряване на информираността за възможностите за студентски и преподавателски мобилности, вкл. и по програма Еразъм+
 • Действие 5: стимулиране и подпомагане на участието в мобилности на студентите и преподавателите, вкл. и в програма Еразъм+
 • Действие 6: целенасочена работа за популяризиране и представяне на възможностите и предимствата на специалностите към Катедрата сред потенциалните обучаеми в различните форми и степени на обучение
 • Действие 7: оптимизиране на магистърските учебни планове и програми, съобразено с нуждите на пазара на труда
 • Действие 8: повишаване на научно-изследователския и преподавателски капацитет на преподавателите в Катедрата
 • Действие 9: развитие на двустранно и многостранно сътрудничество с други катедри и научни звена в България и чужбина и обмен на добри практики в преподаването
 • Действие 10: поддържане капацитета и  качеството на обучението на докторанти.
 • Действие 11: увеличение на дела на успешно защитилите докторанти
 • Действие 12: формиране на проблемни студентски групи под ръководството на преподаватели от катедрата по избрани от тях теми
 • Действие 13: включване на студентите в разработване на  изследователските проекти на катедрата
 • Действие 14: обучение на студентите за прилагане на иновативни научноизследователски методи и подходи
 • Действие 15: разработване на пакет от курсове и програми за продължаващо обучение към Катедрата
 • Действие 16: повишаване на нивото на чуждоезикови компетентности на преподавателите от Катедрата
 • Действие 17:  сключване на договори с  туристически предприятия от различни сектори на туризма и икономиката за реализиране на студентски стажове и практики и за повишаване на практическата насоченост на обучението на студентите
 • Действие 18: привличане на водещи експерти от практиката и на мениджъри на предприятия от различни сектори на икономиката и включването им в обучението на студенти като лектори, ментори и др.
 • Действие 19: изграждане на модерни лекционни и семинарни зали, снабдени с аудиовизуални, мултимедийни и други високотехнологични продукти
 • Действие 20: засилване на обратната връзка „студенти-преподаватели” и на ролята на студентския контрол върху качеството на преподавателската дейност
 • Действие 21: осъществяване на международни магистърски програми в рамките на ЕС
 • Действие 22: присъствие и активно съвместно участие на преподаватели от Катедрата с учители, родители, представители на бизнеса, на публичната администрация и на неправителствения сектор от цялата страна и др. на различни национални и международни форуми

3.Ресурси за постигане на заложените стратегическа цел и подцели:

1.Човешки ресурси

 • Стратегическа подцел 1: Създаване на хармонично структуриран научно преподавателски състав за обезпечаване на  стандартите за  учебен процес на високо качествено равнище.
 • Стратегическа подцел 2: Изграждане на  научно преподавателски състав с оптимална възрастова структура
 • Стратегическа подцел 3: Създаване на подходяща среда и система за работа  за  развитие на потенциала на млади и амбициозни  изследователи в началото на кариерата
 • Стратегическа подцел 4: Привличане на постоянна работа в Катедрата на успешно защитили докторанти

2.Взаимодействие с институциите

 • Стратегическа подцел 1: Установяване на ефективни  взаимоотношения с институции от туристическия бизнеса, браншовите туристически организации,  неправителствения сектор и др., основаващи се на взаимно доверие и  изгода.
 • Стратегическа  подцел 2: .  Създаване и развитие на система  за взаимноизгодни отношения с възпитаници на катедра “Туризъм” с успешно кариерно развитие за споделяне на  професионален опит, консултиране и  актуализиране на знания.
 • Стратегическа подцел 3:  Създаване на регистър на студенти, завършили специалностите от Катедрата с успешна кариера в информационна  база „Алумни”

Катедра Икономика

4. КАТЕДРА: „ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономик
А

I.Главна стратегическа цел на Катедрата:

Главната стратегическа цел на Катедра „Икономика“ за периода 2016 – 2020 г. е: Утвърждаването на катедра «Икономика»  и засилване позициите в Стопански факултет, като катедра даваща базово икономическо образование на студентите от всички направления във факултета. Да доразвие и утвърди  двете специалности към Катедрата: „Икономика на публичната сфера“ и „Международен бизнес“ съответстваща на европейските изисквания и съчетаваща научните изследвания с базовата и професионална подготовка на специалисти, даваща възможност за повишаване на конкурентноспособността и реализацията в световната икономика.

Предметът на тази стратегия е разширяване, усъвършенстване и модернизиране на процеса на обучението на кадри по икономика с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и индивидуалното им израстване.

За постигане на поставена цел е необходимо да има приемственост в работата на всички членове от Катедрата в различните дейности, иновативност при преподаването, научните публикации, добри практики в обучението и високо качество на образователната и научна дейност.

Учебните планове и програми на Катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на икономиката. Подготвят се специалисти в образователни степени бакалавър и магистър и в образователната и научна степен доктор.

Научно-изследователската дейност в катедрата е непрекъснат процес, необходим за оптимизирането и рационализирането на различните аспекти в учебната работа. Чрез нея се извършва непрекъснато повишаване на компетентностите на преподавателите и тяхното кариерно израстване. Научно-изследователската дейност е също така присъства в учебния процес на студентите. Така те се запознават с последните научни постижения, придобиват капацитет за самостоятелна научно-изследователска работа и реализиране на практико-приложни изследвания. Катедрата има за цел и да даде възможност на икономически напредък и устойчиво развитие на обществото като цяло чрез разработване и прилагане на нови идеи и технологии в процесите на преподаване и изследователска дейност в областта на икономическото знание. Непосредствена цел е и разработване на изследователски проекти, инвестиции в научноизследователска и образователна инфраструктура и преподаването на  актуални знания в предметната област на икономиката.

Тази стратегия за развитие на катедра „Икономика” при Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” е в синхрон с целите на институционалната стратегия  на Университета за определяне на ключовите стратегически подходи за постигане на поставените цели в условията на ограниченост на ресурсите  и постигане на максимален ефект. Стратегията има за задача да осигури стабилна рамка за развитието на  кадровия състав, качеството на образователния процес и на научните изследвания за периода  2016-2020 г.

I.Основни стратегически под цели, действия и мерки по управлението и административната дейност на катедрата:

1.Стратегически подцели:

 • Стратегическа подцел 1: оптимизация на административното обслужване на студентите
 • Стратегическа подцел 2: засилване на административната координация между отделните катедри
 • Стратегическа подцел 3: засилване на административната координация между Катедрата и Ръководството на Факултета и Университета

2.Действия:

 • Действие 1: по-нататъшно развитие на вътрешно-университетската информационна система на Университета и на Стопанския факултет
 • Действие 2: ясно дефиниране на функциите, задълженията и отговорностите на административния персонал
 • Действие 3: подобряване на координацията при движението на информацията и документооборота

II.Основни стратегически под-цели, действия и мерки по научната дейност на Катедрата:

1.Стратегически под-цели

 • Стратегическа подцел 1: насочване на научно-изследователската работа на катедра „Икономика” към актуални тематични направления на икономическата наука в областта на икономиката и управлението на предприятията и на секторите на икономиката, както и засилване на тяхната практическа ориентация и приложимост.
 • Стратегическа подцел 2: активизиране на участието на преподавателите, докторантите и студентите от Катедрата в екипи за реализация на научно-изследователски проекти .
 • Сратегическа подцел 3: развитие на Катедрата като водещо научно-изследователско звено.
 • Стратегическа подцел 4: повишаване на мобилността на преподавателския и студентския състав на Катедрата                 
 • Стратегическа подцел 5: подобряване на състоянието на материалната и информационна база за научни  изследвания в Катедрата
 • Стратегическа подцел 6: определяне на основните тематични направления на научно-изследователската работа на Катедра „Икономика”
 • Стратегическа подцел 7: сключване на споразумения за сътрудничество с други висши училища в областта на научно-изследователската работа и реализиране на реални съвместни научни изследвания, проекти, публикации и др.
 • Стратегическа подцел 8: разширяване на участието на студенти в научните разработки.
 • Стратегическа подцел 9: използване на научната инфраструктура на  ЮЗУ “Неофит Рилски” за развитие и поддържане на  портфолио от интердисциплинарни изследвания с участието на членове от Катедрата и подкрепата им през целия жизнен цикъл
 • Стратегическа подцел 10: включване в национални и международни научни мрежи за интензивни съвместни интердисциплинарни научни изследвания  и постигане на по-значими научно-приложни резултати
 • Стратегическа подцел 11: заемане на проактивна роля в създаването на международни програмни колективи и изграждане на успешни  работни взаимоотношения с ключови партньорски организации за провеждане на съвместни изследователски действия
 • Стратегическа под цел 12: подобряване на видимостта на катедра “Икономика” в структурата на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград като водещ изследователски център за  изследване и преодоляване на обществено значими  проблеми на икономиката

2.Действия:

 • Действие 1: разработване на индивидуални планове и отчети за научно-изследователската работа на членовете на Катедрата
 • Действие 2: разработване на научно-изследователски проекти и публикуване на получените резултати
 • Действие 3: провеждане на научни сесии и научни семинари на Катедрата
 • Действие 4: организиране и провеждане на студентски научни сесии
 • Действие 5: включване на студенти и докторанти в научно-изследователските проекти на Катедрата
 • Действие 6:  насърчаване на научно-изследователската работа на студентите
 • Действие 7: контрол върху изпълнението на индивидуалните планове на докторантите в Катедрата
 • Действие 8: закупуване на компютърна техника и иконометричен софтуер за обновяване на съществуващата база
 • Действие 9: системна работа с изявени студенти и  докторанти
 •  Действие 10: повишаване на качеството и на научното  равнище на дисертациите и на публикациите на докторантите в Катедрата
 • Действие 11: разширение и стимулиране на участието на преподаватели от Катедрата в приложни и експертни дейности в основните области на тяхната научна компетентност
 • Действие 12: работа по  интердисциплинарни теми в колективи с преподаватели от други факултети в университета
 • Действие 13: сключване на договори с университети от страната и чужбина за  изграждане на мрежи за междууниверситетски изследвания
 • Действие 14: съвместни научно-изследователски и практико-приложни разработки и публикации в контекста на сключените договори
 • Действие 15:  сключване на договори с  предприятия от различни сектори на икономиката за съвместна работа по проекти и оказване  на консултантска помощ от страна на преподавателите в Катедрата
 • III.Основни стратегически подцели, действия и мерки по образователната дейност на катедрата:

1.Стратегически подцели

 • Стратегическа подцел 1: цялостно повишаване на качеството на образователната дейност в Катедрата и разширение и обновяване на неговия тематичен обхват в съответствие със световните  и европейски стандарти за работа във висококонкурентна среда
 • Стратегическа подцел 2: увеличаване на привлекателността и на конкурентоспособността на специалностите към Катедрата
 • Стратегическа подцел 3: засилване на студентската и преподавателската мобилност, вкл. и по програма Еразъм+
 • Стратегическа подцел 4: индивидуална работа с талантливи студенти и привличането им  за работа в  изследователски екипи
 • Стратегическа подцел 5: подкрепа на образователни и научни програми  с прилагането на съвременни методи за научни изследвания със студентско участие
 • Стратегическа подцел 6: разработване на нови, съответстващи на динамичните изисквания на пазара на труда магистърски програми
 • Стратегическа подцел 7: разширяване на обхвата на обучението на чужд език на чуждестранни студенти
 • Стратегическа подцел 8: разширяване на  пакета от курсове, специализации и преквалификации, предлагани  от Катедрата
 • Стратегическа подцел 9: повишаване на практическата насоченост на обучението на студентите от всички ОКС
 • Стратегическа подцел 10: акредитиране и започване на обучение на дистанционно обучение по една, а в последствие и по други магистърски програми, по които катедрата осъществява обучение в професионално направление  3.8 „Икономика“
 • Стратегическа подцел 11: обезпечаване на задължителните дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на професионално направление 3.8 „Икономика“ с учебници и учебни помагала

2.Действия:

 • Действие 1: непрекъсната актуализация на учебната документация и повишаване на атрактивността на учебните програми в съответствие със съвременните тенденции и стандартите  за обучение на студенти във водещи университети у нас и в чужбина
 • Действие 2: прилагане на нови и модерни форми и методи на обучение, вкл. и  експериментални посоки в управленските и маркетингови дисциплини
 • Действие 3: засилване на контрола върху аудиторната и извънаудиторната дейност и работа на студентите
 • Действие 4: подобряване на информираността за възможностите за студентски и преподавателски мобилности, вкл. и по програма Еразъм+
 • Действие 5: стимулиране и подпомагане на участието в мобилности на студентите и преподавателите, вкл. и в програма Еразъм+
 • Действие 6: целенасочена работа за популяризиране и представяне на възможностите и предимствата на специалностите към Катедрата сред потенциалните обучаеми в различните форми и степени на обучение
 • Действие 7: оптимизиране на магистърските учебни планове и програми, съобразено с нуждите на пазара на труда
 • Действие 8: повишаване на научно-изследователския и преподавателски капацитет на преподавателите в Катедрата
 • Действие 9: развитие на двустранно и многостранно сътрудничество с други катедри и научни звена в България и чужбина и обмен на добри практики в преподаването
 • Действие 10: повишаване на капацитета за прием и на качеството на обучението на докторанти.
 • Действие 11: увеличение на дела на успешно защитилите докторанти
 • Действие 12: формиране на проблемни студентски групи под ръководството на преподаватели от катедрата по избрани от тях теми
 • Действие 13: включване на студентите в разработване на  изследователските проекти на катедрата
 • Действие 14: обучение на студентите за прилагане на иновативни научноизследователски методи и подходи
 • Действие 15: разработване на пакет от курсове и програми за продължаващо обучение към Катедрата
 • Действие 16: повишаване на нивото на чуждоезикови компетентности на преподавателите от Катедрата
 • Действие 17:  сключване на договори с  предприятия от различни сектори на икономиката за реализиране на студентски стажове и практики и за повишаване на практическата насоченост на обучението на студентите
 • Действие 18: привличане на водещи експерти от практиката и на мениджъри на предприятия от различни сектори на икономиката и включването им в обучението на студенти като лектори, ментори и др.
 • Действие 19: изграждане на модерни лекционни и семинарни зали, снабдени с аудиовизуални, мултимедийни и други високотехнологични продукти
 • Действие 20: засилване на обратната връзка „студенти-преподаватели” и на ролята на студентския контрол върху качеството на преподавателската дейност
 • Действие 21: осъществяване на международни магистърски програми в рамките на ЕС
 • Действие 22: присъствие и активно съвместно участие на преподаватели от Катедрата с учители, родители, представители на бизнеса, на публичната администрация и на неправителствения сектор от цялата страна и др. на различни национални и международни форуми

3. Ресурси за постигане на заложените стратегическа цел и подцели:

1.Човешки ресурси

 1. Човешки ресурси
 • Стратегическа подцел 1: създаване на хармонично структуриран научно преподавателски състав за обезпечаване на стандартите за учебен процес на високо качествено равнище
 • Стратегическа подцел 2: изграждане на научно преподавателски състав с оптимална възрастова структура
 • Стратегическа подцел 3: създаване на подходяща среда и система за работа  за  развитие потенциала на млади и амбициозни  изследователи в началото на кариерата
 • Стратегическа подцел 4: привличане на постоянна работа в Катедрата на успешно защитили докторанти

2.Взаимодействие с институциите

 • Стратегическа подцел 1: Установяване на ефективни  взаимоотношения с институции от бизнеса, публичната администрация, неправителствения сектор и др., основаващи се на взаимно доверие и  изгода.
 • Стратегическа  подцел 2: .  Създаване и развитие на система  за взаимноизгодни отношения с възпитаници на катедра “Икономика” с успешно кариерно развитие за споделяне на  професионален опит, консултиране и  актуализиране на знания.
 • Стратегическа подцел 3:  Създаване на регистър на студенти, завършили специалностите от Катедрата с успешна кариера в информационна  база „Алумни”
 •  

 

[1] Европейска комисия, Съобщение на комисията, ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелегентен, устойчив и приобщаващ растеж, стр. 5;
[2] Европейска комисия,  Устойчива Европа до 2030 г., https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_bg
[3] МОН, Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.