Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗА ПЕРИОДА 201
6 – 2020 г.

Настоящата стратегия за развитието на Стопанския факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски” е изготвен в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и преобщаващ растеж, както и в съответствие с нормативната база на Университета за научно-изследователската дейност (Правилник за организиране и осъществяване на научни-изследователската дейност, Правилник за провеждане на научните сесии по чл. 65 от ЗВО, Правила за организация на научно-изследователската и художествено-творческата дейност на студентите и специализантите, Правила за обучение на докторантите в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, приети през 2005 г.), както и Стратегията за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Стратегията за международно сътрудничество на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Плана за научно-изследователската дейност и Плана за развитие на академичния състав на Стопанския факултет, както и всички аналогични и произтичащи от тях стратегическите документи на съставляващите факултета катедри.

Целта на настоящата стратегия е да служи като обобщаващ и целеполагащ стратегически документ за организацията и последващия контрол на управленско-административната, научно-изследователската и образователната дейности на Стопанския факултет, като същевременно, за по-голяма прецизност, представената в него информация е детайлизирана до ниво катедра и е са представени в приложение документи, които са в пряка обвързаност и представляват неразделна част от настоящата стратегия.

 

I. ВИЗИЯ, МИСИЯ И ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Стопанският факултет да бъде икономически и бизнес факултет на европейско равнище, който се опира на регионалните си корени, ползва се с водещо влияние на национално равнище и е уважаван в международен план заради своите постижения.

Мисията на Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е да провежда образователна и научно-изследователска дейност за нуждите на икономиката, бизнеса и държавата, като привлича, обучава и развива висококачествени студенти и академичен състав. Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни изследвания Стопанския факултет заявява своя етичен ангажимент за осигуряване на българското общество и обществата на останалите страни членки на Европейския съюз на:

 • човешки ресурси в професионалните направления икономика, администрация и управление и туризъм, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване, надграждане и учене през целия живот в една икономика, основаваща се на знанието;
 • анализи, управленски решения и иновации, които да отговарят на актуалните проблеми и потребности на публичните и бизнес организациите и по този начин да способстват за превръщане на икономиката на югозападния регион на страната, икономиката на България и икономиката на ЕС като цяло в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване[1].

Главната стратегическа цел на Стопанският факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” за периода 2016 -2020 г. е да се превърне в един от водещите и конкурентоспособни стопански факултети в Югозападния регион на Република България.

 

IIОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 1. Основни стратегически под-цели:
 • Основна стратегическа под-цел №1: Цялостно подобряване качеството на извършваната образователна дейност в Стопанския факултет.
 • Основна стратегическа под-цел №2: Организиране на съвместни бакалавърски, магистърски и докторски програми на английски език и издаване въз основа на успешно проведеното обучени по тях на съвместни дипломи с водещи факултети и университети от Европейския съюз и Северна Америка.
 • Основна стратегическа под-цел №3: Засилване на мобилността на студенти, докторанти, академичен и административен персонал по европейските програми (Програма „Еразъм” и др.) и сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на водещи и значими чуждестранни университети.
 • Основна стратегическа под-цел №4: Осъществяване на съвместни образователни проекти с водещи университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция), Северна Америка и Русия.
 • Основна стратегическа под-цел №5: Повишаване използването на резултатите от научно-изследователската дейност в обучението на студентите и докторантите.
 • Основна стратегическа под-цел № 6: Подобряване на практическото обучение и обвързването му с постиженията на науката, практиката и бизнеса.
 • Основна стратегическа под-цел №7: Създаване на система за селектиране и допълнително развитие на студентите и докторантите с отлични знания и умения.
 • Основна стратегическа под-цел №8: Въвеждане на он-лайн информационна платформа, позволяваща дистанционно интерактивно взаимодействие между преподавателите и студентите в процеса на обучение.
 • Основна стратегическа под-цел №9: Акредитиране и стартиране на дистанционно обучение по магистърски програми, по които се осъществява обучение в професионално направлиние 3.8. Икономика, 3.7. Туризъм и 3.9. Администрация и управление.
 • Основна стратегическа под-цел №10: Поддържането на постоянен активен диалог с бизнеса, държавата и европейските институции с цел следене и отразяване на изискванията им към качеството на предлаганото от Стопанския факултет обучение и образование.
 • Основна стратегическа под-цел №11: Поддържането на постоянна обратна връзка със общността на завършилите Стопанския факултет с цел проследяване на тяхното кариерно развитие и предявените към тях изисквания от страна на работодателите.
 1. Действия (План за действие):
 • Действие 1 (за изпълнение на под-цел: 1 и 2): Редовно периодично актуализиране на използваните учебни планове и програми, както и посочените в тях информационни източници в зависимост от последните научни достижения и изискванията на потребителите на кадри от Стопанския факултет.
 • Действие 2 (за изпълнение на под-цел: 1): Отразяване в изготвяните учебни програми на резултатите от провежданите научни изследвания от академичния състав на Стопанския факултет.
 • Действие 3 (за изпълнение на под-цел: 2): Изготвяне и приемане на учебни планове и програми за обучени на английски език по ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” за атрактивни в пазарно отношение специалности от професионалните направления „Икономика”, „Администрация и управление” и „Туризъм”.
 • Действие 4 (за изпълнение на под-цел: 2 и 3): Сключване на двустранни споразумения за съвместна образователна дейност с водещи факултети и университети от Северна Америка и Далечния изток.
 • Действие 5 (за изпълнение на под-цел: 3): Сключване на нови двустранни споразумения по Програма „Еразъм” с водещи европейски факултети и университети.
 • Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 3): Повишаване броя на реализираните студентски и докторантски мобилности по Програма „Еразъм” съгласно сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на водещи и значими чуждестранни университети.
 • Действие 7 (за изпълнение на под-цел: 4 и 5): Засилване участието на докторантите и студентите в научно-изследователски и образователни проекти с оглед придобиването на непосредствен опит и възможност за селектиране и допълнително развитие на студентите и докторантите с отлични знания и умения.
 • Действие 8 (за изпълнение на под-цел: . 10): Сключване на договори с предприятия от различни сектори на икономиката и включването им в обучението на студенти като лектори, ментори и др.
 • Действие 9 (за изпълнение на под-цел: 5 и 10): Засилване участието на докторантите и студентите в студентски конференции и международни научни форуми.
 • Действие 10 (за изпълнение на под-цел: 10): Въвеждане на системата за електронно обучение „Moodle” за нуждите на образователните процеси в Стопанския факултет.
 • Действие 11 (за изпълнение на под-цел: 10): Обучение на преподавателите и административния персонал на Стопанския факултет за използване на системата за електронно обучение „Moodle”.
 • Действие 12 (за изпълнение на под-цел: 9): Разработване на документацията и получаване на акредитация за дистанционно обучение по магистърски програми от направленията, по които се осъщесествява обучение в Стопанския факултет.
 • Действие 13 (за изпълнение на под-цел: . 10): Съгласуване на структурата и съдържанието на учебните планове и програми с държавната администрация и браншовите организации, потребители на кадри в съответните професионални направления.
 • Действие 14 (за изпълнение на под-цел: 10): Организирането на съвместни информационни форуми (практически конференции, трудови борси, дни на кариерата и др.) с държавната администрация и браншовите организации, потребители на кадри в съответните професионални направления.
 • Действие 15 (за изпълнение на под-цел: 10): Създаване на стратегически алианси за съвместна работа и съгласувани действия по осигуряване с добре подготвени, квалифицирани човешки ресурси на ключови сектори от икономиката на Югозападния регион н страната като цяло.
 • Действие 16 (за изпълнение на под-цел: 11): Поддържането на база данни за завършилите Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” и тяхната професионална реализация.
 • Действие 17 (за изпълнение на под-цел: 11): Организирането на ежегодни срещи на възпитаниците на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” и тяхната професионална реализация.

 

IIIОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

 1. Основни стратегически под-цели:
 • Основна стратегическа под-цел №1: Цялостно подобряване качеството на извършваната научно-изследователска дейност членовете на академичния състав на Стопанския факултет.
 • Основна стратегическа под-цел №2: Повишаване на публикационната активност на академичния състав, докторантите и студентите във Стопанския факултет в престижни чуждестранни и национални реферирани издания и най-вече в издания със значим импакт фактор.
 • Основна стратегическа под-цел №3: Засилване на преподавателската мобилност по Европейски програми (Програма „Еразъм” и др.) и сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на водещи и значими чуждестранни университети.
 • Основна стратегическа под-цел №4: Превръщане на съществуващите списания „Икономика и управление” и „Предприемачество”, издания на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” в международни реферирани списания със значим импакт фактор.
 • Основна стратегическа под-цел №5: Осъществяване на съвместни научни изследвания и научно-изследователски проекти с водещи университети от Европейския съюз, Северна Америка и Русия.
 • Основна стратегическа под-цел №6: Засилване участието на академичния състав, докторантите и студентите на Стопанския факултет в международни научни форуми (международни научни конференции, международни научни симпозиуми, работни срещи и др.) с доклади на чужд език.
 1. Действия (План за действие):
 • Действие 1 (за изпълнение на под-цел: 1 и 2): Създаване на научни екипи за извършване на съвместни научни изследвания и реализиране на научно-изследователски проекти с оглед повишаване на публикационната активност в престижни чуждестранни и национални реферирани издания и най-вече в издания със значим импакт фактор.
 • Действие 2 (за изпълнение на под-цел: 1 и 2): Създаване и поддържане на обща информационна среда от типа „папка за споделена работа” в компютърната мрежа на Стопанския факултет, съдържаща информационни ресурси, достъпни за всеки един от членовете на академичния състав за: сключени двустранни споразумения, обяви за проекти, обяви за международни конференции, възможности за публикуване в чуждестранни научни списания и др.
 • Действие 3 (за изпълнение на под-цел: 3): Повишаване броя на реализираните специализации и обучения на академичния състав по наличните европейски програми и проекти, сключените двустранни споразумения между Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и сродни факултети на водещи и значими чуждестранни университети.
 • Действие 4 (за изпълнение на под-цел: 3): Сключване на нови двустранни споразумения по Програма „Еразъм” с водещи европейски факултети и университети.
 • Действие 5 (за изпълнение на под-цел: 3 и 5): Сключване на нови двустранни споразумения за съвместна научно-изследователска дейност водещи факултети и университети от Северна Америка и Далечния изток.
 • Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 4): Създаване на уеб-базирана платформа за електронно подаване и рецензиране на предложенията за публикации (статии) в сп. „Икономика и управление” и сп. „Предприемачество” посредством факултетската уеб страница и интернет сървър.
 • Действие 7 (за изпълнение на под-цел: 4): Периодично актуализиране на редакционната колегия на сп. „Икономика и управление” и сп. „Предприемачество” с оглед на участието на водещи и изявени български и чуждестранни учени и реалното им привличане в процеса на рецензиране (рефериране) на получаваните предложения за публикации.
 • Действие 8 (за изпълнение на под-цел: 4): Регистриране на сп. „Икономика и управление” и сп. „Предприемачество” в международните информационни системи за реферирани списания, разполагащи с уеб-базирана платформа за електронно подаване на предложения за публикации и тяхното рецензиране.
 • Действие 9 (за изпълнение на под-цел: 5): Сключване на споразумения за съвместни научни изследвания и научно-изследователски проекти с водещи университети от Европейския съюз, Югоизточна Европа (за страните извън ЕС, вкл. Република Турция),  Северна Америка и Русия.
 • Действие 10 (за изпълнение на под-цел: 5): Формиране на консорциуми за научно-изследователски проекти с водещи университети от Европейския съюз, Северна Америка и Русия.
 • Действие 11 (за изпълнение на под-цел: 6): Участие на Стопанския факултет в организирането на международни научни форуми с водещи чуждестранни университети в страната и чужбина.
 • Действие 12 (за изпълнение на под-цел: 6): Организиране при наличието на необходимите финансови ресурси на езикови курсове за повишаване на езиковата квалификация на членовете на академичния състав и докторантите.

 

IVОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПО ЦЯЛОСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ:

1. Основни стратегически под-цели:

 • Основна стратегическа под-цел №1: Подобряване на материалната база на Стопанския факултет по отношение: на екстериора и интериора на използвания сграден фонд; на използваната техника (компютърна и мултимедийна техника, компютърни мрежи, кабинети за чуждоезиково обучение и др.); достъпността на сградния фонд и използваната техника от лица в неравностойно положение.
 • Основна стратегическа под-цел №2: Засилване участието на Стопанския факултет в органите на управление на Университета посредством представителите си в академичния съвет и създадените постоянни и временни комисии в Университета.
 • Основна стратегическа под-цел №3: Поддържане на постоянно високо качество на административното обслужване на студентите и неговото подобряване при необходимост в съответствие с университетската система за управление на качеството.

2. Действия (План за действие):

 • Действие 1 (за изпълнение на под-цел: 1): Изготвяне на предложения до ректорското ръководство за неотложни и малки по обем и финансови средства подобрения на екстериора и интериора на сградния фонд на Стопанския факултет.
 • Действие 2 (за изпълнение на под-цел: 1): Участие на академичния състав по възможност в проекти с външно финансиране, в които са предвидени разходи за подобряване на екстериора и интериора и най-вече достъпността на сградния фонд на Стопанския факултет за лица в неравностойно положение.
 • Действие 3 (за изпълнение на под-цел: 1): Участие на академичния състав по възможност в проекти с външно финансиране, в които са предвидени разходи за работните кабинети и техниката, използвана от докторантите и младите учени във Факултета.
 • Действие 4 (за изпълнение на под-цел: 1): Участие на академичния състав в проекти по Наредба 3, в които да са предвидени разходи за закупуване на техника, която след приключване на съответните проекти да се използва за нуждите на Стопанския факултет.
 • Действие 5 (за изпълнение на под-цел: 2): Ежемесечно отчитане на представителите на Стопанския факултет в академичния съвет и постоянните и временни комисии на Университета за извършената от тях работата, касаеща интересите на факултета.
 • Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 3): Улесняване на административното обслужване на студентите посредством използване възможностите на факултетската уеб страница и интернет сървър.
 • Действие 6 (за изпълнение на под-цел: 3): Организиране при наличието на необходимите финансови ресурси на езикови курсове за повишаване на езиковата квалификация на административния персонал на Стопанския факултет.

V. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕДРИ

Катедра Финанси и отчетност
Катедра Мениджмънт и маркетинг
Катедра Туризъм

Катедра Икономика

 


[1] Европейска комисия, Съобщение на комисията, ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелегентен, устойчив и приобщаващ растеж, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF , стр. 5;

 
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather