Информация за факултета

Стопанският факултет при ЮЗУ  “Неофит Рилски” – Благоевград е създаден през есента на 1991 г. и е един от първите акредитирани икономически факултети в България

Към този момент във факултета се организира обучение в  акредитирани  направления и специалности в следните образователно –  квалификационни степени:

Направление 3.8. Икономика

 • Спец. Финанси – Бакалавър, Магистър – акредитирана до 2024 г.
 • Спец. Маркетинг- Бакалавър, Магистър – акредитирана до 2024 г.
 • Спец. Икономика на публичната сфера – Бакалавър, Магистър – акредитирана до 2024 г.
 • Спец. Счетоводство и контрол – Бакалавър – акредитирана до 2024 г.
 • Спец. Международен бизнес – Бакалавър, Магистър – акредитирана до 2024 г.

Направление 3.7. Администрация и управление

 • Спец. Бизнес мениджмънт и предприемачество– Бакалавър, Магистър – акредитирана до 2019 г.

Направление 3.9. Туризъм

 • Сец. Туризъм – Бакалавър, Магистър – акредитирана до 2019 г.

ВИЗИЯ:
Стопанският факултет да бъде икономически и бизнес факултет на европейско равнище, който се опира на регионалните си корени, ползва се с водещо влияние на национално равнище и е уважаван в международен план заради своите постижения.

МИСИЯ:
Мисията на Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е да провежда образователна и научно-изследователска дейност за нуждите на икономиката, бизнеса и държавата, като привлича, обучава и развива висококачествени студенти и академичен състав. Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни изследвания Стопанския факултет заявява своя етичен ангажимент за осигуряване на българското общество и обществата на останалите страни членки на Европейския съюз на:

 •  човешки ресурси в професионалните направления икономика, администрация и управление и туризъм, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване, надграждане и учене през целия живот в една икономика, основаваща се на знанието;
 •  анализи, управленски решения и иновации, които да отговарят на актуалните проблеми и потребности на публичните и бизнес организациите и по този начин да способстват за превръщане на икономиката на югозападния регион на страната, икономиката на България и икономиката на ЕС като цяло в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване*.

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Главната стратегическа цел на Стопанският факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” за периода 2015 -2019 г. е да се превърне в един трите водещите стопански факултети в Република България.

Катедри Специалности
 • Бизнес мениджмънт и предприемачество
 • Финанси
 • Счетоводство и контрол
 • Икономика на публичната сфера
 • Маркетинг
 • Туризъм
 • Международен бизнес
 

*Европейска комисия, Съобщение на комисията, ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелегентен, устойчив и приобщаващ растеж, стр. 5;