Туризъм

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА И ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СТАЖ
за ОКС “бакалавър”, специалност Туризъм“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

 1. Учебната практика на студентите от специалност „Туризъм“ се провежда през първи и четвърти семестър. Производственият стаж се провежда през седми семестър.
 2. Продължителността на учебната практика и производствения стаж е 30 часа – аудиторна заетост и 60 часа – извънаудиторна заетост за всяка част. Те са включени в учебния план на специалността и осигуряват поотделно получаването на 3 кредита.
 3. Студентите от съответния курс се разпределят по групи и за всяка група се изготвя график за работните смени през периода на практиката/ стажа.
 4. Учебната практика на студентите от специалност „Туризъм“ се провежда в Учебен център „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Производственият стаж се провежда в Туристическия информационен център – Благоевград. Производственият стаж може да се проведе и в друга туристическа организация, с която ЮЗУ „Неофит Рилски“ има сключен договор за това. Студентите са длъжни да представят на ръководителя на производствения стаж в рамките на предварително определените срокове името и адреса на организацията, в която ще проведат стажа си.
 5. Всеки студент може да получи служебна бележка, удостоверяваща, че той е студент в специалност “Туризъм” и с молба за съдействие за провеждане на производствения стаж.
 6. Преподавателят, ръководещ учебната практика и производствения стаж, осъществява текущ контрол за провеждането им.
 7. След изтичане на срока на провеждане на практиката/ стажа, студентите  представят на ръководителя:
 • Отчет за извършената от тях работа през периода на  проведената практика/ стаж;
 • Удостоверение от базовата организация за провеждането на учебна практика/ производствен стаж и периода от време, в който са проведени.
 • Договор между базовата организация и ЮЗУ „Неофит Рилски“ относно провеждането на учебна практика/ производствен стаж съгласно ПМС №155 от 14.04.1997 г.
 1. Писменият отчет се защитава от студентите пред преподавателя, ръководещ учебната практика/ производствения стаж.
 2. Учебната практика и производственият стаж се оценяват по шестобалната система, която включва: “отличен” (6), “много добър” (5), “добър” (4), “среден” (3) и “слаб” (2). За успешно проведена практика се смята тази, оценена най-малко със “среден” (3).
 3. Оценката за проведената практика/ стаж е окончателна и студентите нямат право да се явяват на повторна защита за повишаване.

 

Файлове за изтегляне

PDF Word
Договор за практика Договор за практика
Отчет Отчет
Удостоверение Удостоверение