30 години Стопански факултет

Юбилейна научна конференция

Юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Конференцията се организира от Стопанския факултет под патронажа на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков и ще проведе присъствено в Университетски Център – Бачиново, гр. Благоевград и онлайн през платформата BigBlueButton – https://bbb.swu.bg/b

Конференцията ще бъде вписана в Регистъра на научната дейност към МОН. Приетите за публикация доклади ще бъдат издадени в сборник в електронен вариант. Докладите, представени на конференцията ще бъдат публикувани в сборник в електронен вариант, а избрани от тях, след двойно рецензиране, на английски език в три от списанията на Стопанския факултет: "Икономика и Управление", "Предприемачество", "Economics & Law", индексирани базите данни ERIHPLUS, American Economy Association, RePEc, Central and Eastern Online Library, СОЦИОНЕТ, GOOGLE SCHOLAR, DRJI, Bayerische Staat Bibliothek, MIAR and etc

В изпълнение на Заповед № 2629 от 20.10.2021 г. на Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, проф. д-р Борислав Юруков и с оглед на епидемиологичната обстановка в страната,

Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ взе решение да проведе предстоящата Юбилейна Научна Конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски", онлайн през платформата BigBlueButton – https://bbb.swu.bg/b  в рамките на един ден – 12 ноември 2021 г.

Своевременно ще бъде оповестена информация за програмата и линковете за достъп до платформата.