Чуждестранни студенти

Отговорници на курсове по специалности в Стопански факултет, в които се обучават студенти – чуждестранни граждани, за оперативно ръководство и контрол на административното и образователното обслужване както следва:

  • За направление  Икономика , спец. Финанси и спец. Счетоводство и контрол окс «бакалавър» и «магистър» – отговорник доц. д-р Иван Тодоров  ivank.todorov@swu.bg
  • За спец. Туризъм , окс «бакалавър» и «магистър» – гл. ас. д-р Руска Кръстева  roussi_bozkova4@swu.bg
  • За спец. Маркетинг  и спец. Стопанско управление , окс «бакалавър» и «магистър»  –  доц. д-р Динка Златева didi210@swu.bg