Мениджмънт и маркетинг

 

доц. д-р Милена Филипова

Ръководител на катедрата:
проф. д-р Милена Филипова

кабинет 8318

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Рая Мадгерова
проф. д-р Милена Филипова
доц. д-р Кирил Палешутски
доц. д-р Вяра Кюрова
доц. д-р Райна Димитрова
доц. д-р Мариана Ушева
доц. д-р Диляна Янева
доц. д-р Динка Златева
гл. ас. д-р Ани Атанасова
гл. ас. д-р Деница Богданска
гл. ас. д-р Виктория Калайджиева

Секретар на катедрата:

Наташа Боянова
кабинет: 8309
e-mail: nnboyanova@swu.bg