Курсови ръководители и групови отговорници

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2018/2019 г.

Специалност Счетоводство и контрол – II курс
курсов ръководител тютор:  ас. д-р Ани Янкова Стойкова

  • Михаела Трендафилова

Специалност Счетоводство и контрол – IV курс
курсов ръководител 
тютор: 
ас. д-р Ани Янкова Стойкова
групов отговорник: 

  • Десислава Табутова

Икономика на публичната сфера – III курс
курсов ръководител
тютор:  
ас. д-р Благовеста Коюнджийска-Давидкова
групов отговорник:

  • Илиана Шопова

Икономика на публичната сфера – IV курс
курсов ръководител
тютор: 
 ас. Благовеста Коюнджийска-Давидкова
групов отговорник:

  • Галина Емилова

Специалност Маркетинг – II курс
курсов ръководител
тютор:
 гл. ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

  • Елизабета Станоева

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачествоI курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Диляна Янева
групов отговорник:

  • Лазарина Шопова

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачествоII курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Деница Стойчева Стефанова-Богданска
групов отговорник:

  • Божидара Кузманова

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачествоIII курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

  • Милица Миткова

Специалност Стопанско управление – IV курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Деница Стойчева Стефанова-Богданска
групов отговорник:

  • Айше Бикова

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather