Финанси

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ”

 

ГЛАВА ПЪРВА. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 1.

(1) Стажът се провежда във финансова институция или във финансово звено на нефинансова организация.
(2) Минималната продължителност на стажа е 45 работни дни.

 

ЧАСТ ВТОРА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2.

(1) По време на стажа студентите трябва да изпълнят следните цели и задачи:

 1.  Да приложат придобитите в университета знания за решаване на реални задачи в работна среда;
 2. Да формират у себе си практически умения за работа;
 3. Да се запознаят с дейността, икономическите параметри и управленската структура на приемащата организация;
 4. Да се запознаят с длъжностните характеристики на специалистите в организацията;
 5. Да се информират за технологията на основните операции, извършвани в организацията;
 6. Да участват в оперативната работа на организацията.

 

ГЛАВА ТРЕТА. ЗАЩИТА

Чл. 3.

(1) Стажът се защитава през зимната изпитна сесия на четвърти курс.
(2) Защитата се извършва чрез изготвяне на Отчет за стаж, MS Power Point Презентация и справка за нормативната уредба, регламентираща дейността на приемащата организацията, и представяне на попълнените Анкетната карта и Удостоверението.

Чл. 4.

(1) Отчетът за стаж e с обем около 15-20 стандартни машинописни страници.
(2) Отчетът за стажа има структурата, посочена в Приложение 1. Подробно трябва да бъдат описани задачите и дейностите, извършвани от студента по време на стажа.
(3) Справката за нормативната уредба, регламентираща дейността на приемащата организацията, трябва да съдържа списък на основните вътрешни и външни нормативни актови – закони, правилници, наредби, инструкции, кодекси и др., както и кратко резюме на всеки един от тези нормативни актове.
(4) Изисквания за форматирането на Отчета за стажа и Справката за нормативната база:

 1. Шрифт – Times New Roman, 12;
 2. Междуредие – 1,5 реда;
 3. Отстъп на нов абзац – 1 см;
 4. Полетата около текста следва да са в размер 2,5 см. отгоре, отдолу, отляво и отдясно.
 5. Титулната страница трябва да съдържа следните реквизити: заглавие (Преддипломен стаж), университет, катедра, име на студента, факултетен номер, специалност, име на преподавател.

Чл. 5.

(1) Презентацията включва около 10-12 слайда и съдържа най-важната информация от част първа на Отчета за стаж и представената нормативна уредба.

Чл. 6.

(1) След приключване на стажа представител на приемащата организация попълва Анкетната карта, като поставя печат, подпис и посочва населено място на стр. 3 от Анкетната карта.
(2) Стажантът прилага попълнената Анкетна карта и попълненото Удостоверение към Отчета за стаж.

Чл. 7.

(1) По време на защитата стажантът представя: Отчета за стаж, Анкетната карта, Презентацията, Удостоверението и Справката за нормативната уредба, регламентираща дейността на приемащата организацията на хартиен и електронен носител (диск или флаш памет)  на ръководителя на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Задължително е на електронния носител да бъдат качени всички посочени документи в оригинал, като Анкетната карта и Удостоверението трябва да са сканирани.
(2) Ръководителят на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставя оценка на стажанта по скалата от Слаб 2 до Отличен 6 въз основа на представените документи и отговорите на поставените въпроси.
(3) Ръководителят на стажа обработва и систематизира резултатите от Анкетната карта. Обобщените резултати се представят на Катедрен съвет с цел обсъждане и вземане на отношение към тях.

 

Файлове за изтегляне

PDF Word
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Удостоверение