Финанси

 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ” В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

ГЛАВА ПЪРВА. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 1.

 • (1). Стажът се провежда във финансова институция или във финансово звено на нефинансова организация.
 • (2). Минималната продължителност на стажа е 45 работни дни.

ЧАСТ ВТОРА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2. По време на стажа студентите трябва да изпълнят следните цели и задачи:

 1. Да приложат придобитите в университета знания за решаване на реални задачи в работна среда;
 2. Да формират у себе си практически умения за работа;
 3. Да се запознаят с дейността, икономическите параметри и управленската структура на приемащата организация;
 4. Да се запознаят с длъжностните характеристики на специалистите в организацията;
 5. Да се информират за технологията на основните операции, извършвани в организацията;
 6. Да участват в оперативната работа на организацията.

ГЛАВА ТРЕТА. ЗАЩИТА

Чл. 3.

 • (1). Стажът се защитава през зимната изпитна сесия на четвърти курс.
 • (2). Защитата се извършва чрез изготвяне на Отчет за стаж, MS Power Point Презентация и справка за нормативната уредба, регламентираща дейността на приемащата организацията.

Чл. 4.

 • (1). Отчетът за стаж e с обем около 15 стандартни машинописни страници.
 • (2). Отчетът за стажа има структурата, посочена в Приложение 1.
 • (3). Форматирането на Отчета е като на стандартна машинописна страница: 
 1. Шрифт Times New Roman 12;
 2. Междуредие 1,5 реда;
 3. Отстъп на нов абзац 1 см.

Чл. 5. Презентацията включва около 10-12 слайда с бял фон и черен шрифт и съдържа най-важната информация от част първа на Отчета за стаж.

Чл. 6.

 • (1). След приключване на стажа представител на приемащата организация попълва Анкетната карта.
 • (2). Стажантът прилага попълнената Анкетна карта към Отчета за стаж.

Чл. 7.

 • (1). По време на защитата стажантът представя Отчета за стаж, Анкетната карта, Презентацията, Удостоверението и Справката за нормативната уредба, регламентираща дейността на приемащата организацията на хартиен и електронен носител на ръководителя на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 • (2). Ръководителят на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставя оценка на стажанта по скалата от Слаб 2 до Отличен 6 въз основа на представените документи.
 • (3). Ръководителят на стажа обработва и систематизира резултатите от Анкетната карта. Обобщените резултати се представят на Катедрен съвет с цел обсъждане и вземане на отношение към тях.

Файлове за изтегляне

PDF Word
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Удостоверение