Видеоархив

Този видео клип е създаден от студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в рамките на научно-изследователски проект на тема:
„Изследване на социо-културните взаимодействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 


Рекламен клип на специалност „Туризъм“