Лаборатория за иконометрични изследвания

Функционирането на лабораторията се основава на формирането на научно–изследователски потенциал базиран върху приложението на съвременни иконометрични методи при изследване на актуални икономически проблеми. За нуждите на лабораторията е подсигурена модерна мрежа от компютъризирани работни места  оборудвани със специализиран софтуер и бази данни, които помагат в развитието на научните изследвания и приложното обучение във факултета. Ползвателите на лабораторията – студенти, докторанти,  преподаватели и други изследователи са в състояние:

 Да имат директен достъп до бази данни:

 • База данни на Международния Валутен Фонд
 • DataStream, I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System)
 • Thomson One
 • Thomson Deal Scan
 • ICAP
 • Compustat North America
 • PerTrac Financial Solutions
 • CRSP (The Centre for Research in Security Prices)

 Да използват приложен иконометричен софтуер за анализ:

 •  EViews
 • MATLAB
 • SPSS
 • OxMetrics
 • Gretel

 

Цели на Лабораторията за иконометрични изследвания:

 1. Да подпомага развитието на научния потенциал на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и публикационната дейност на академичния състав и да способства за утвърждаването му като модерен образователен и научно – изследователски център;
 2. Да организира и осъществява изследвания, квалификационни и учебни дейности в областта на икономиката и финансите с оглед подпомагане учебния процес на обучаваните във факултета докторанти и студенти от ОКС „Магистър” и „Бакалавър”;
 3. Да разпространява резултатите от научните и приложните изследвания осъществявани в лабораторията;
 4. Лабораторията осъществява самостоятелно връзки и съвместна дейност с  органи на  централната и  местна администрация,  стопански предприятия, образователни, академични и неправителствени организации от страната и чужбина;

За постигане на целите си Центърът организира и провежда следните дейности:

 1. Да осъществява обучение на студенти и продължаващо обучение по утвърдени учебни програми за придобиване на допълнителни квалификации, на специализации с приложен характер;
 2. Да подпомага формираните научни групи по интереси на студентите, като им предлага възможност за специализирано иконометрично обучение и ръководство при осъществяваните от тях емпирични изследвания във връзка с разработването на курсови и  дипломни разработки.
 3. Да подпомага активното включването на студентите и младите учени до 35 години в изследователските проекти и дейности на катедрено и факултетно ниво;
 4. Методически, организационно и технически да подпомага научно-изследователската дейност на обучаваните във факултета докторанти чрез провеждането на обучителни семинари и реализирането на конкретни емпирични  проекти и изследвания;
 5. Разработва изследователски проекти и участва в осъществяването им;
 6. Разработва основни насоки, концепции, програми, проекти и задачи, свързани с усъвършенстване и развиване на дейността си;
 7. Да осъществява  квалификационно-образователна, консултантска и информационно-възпитателна дейност.  В  съответствие с европейските стандарти, като предлага гъвкави образователни и квалификационни програми, отговарящи на динамично променящата се социално-икономическа реалност; извършва изследователска, експериментална и консултантска дейност с приложен характер.
 8. На база реализираните практически емпирични изследвания и търсения да формира потенциал за допълването на вече съществуващите учебни планове с нови дисциплини или курсове,  повишаващи приложно-практическия характер на обучението във факултета.
 9. Да развива съвместна дейност със сродни институции в страната и с международни организации в областта на научните и приложни изследвания, непрекъснатото образование, да подпомага осъществяването на международните връзки на своите членове;
 10. Лабораторията може да осъществява и други дейности за постигане на целите си и за по-ефективно използване на ресурсите.