Конспекти

КОНСПЕКТИ /ПРИМЕРНИ ТЕМИ/ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Примерни структури на дипломни работи

 ОКС „Бакалавър“

Професионално направление 3.7. Администрация и управление 

Професионално направление 3.8. Икономика 

Бизнес маркетинг и реклама
Маркетинг

Професионално направление 3.9. Туризъм 

Туризъм

Устойчив туризъм

 

ОКС „Магистър“

Професионално направление 3.7. Администрация и управление 

Управление на регионалното развитие

Бизнес мениджмънт и маркетинг

Мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса

Професионално направление 3.8. Икономика 

Маркетинг, иновации и брандинг

Професионално направление 3.9. Туризъм 

Мениджмънт на алтернативните видове туризъм

Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност

Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност

Международен туризъм

Мениджмънт на развлекателната индустрия 

 

КОНСПЕКТИ /ВЪПРОСНИЦИ/ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

ОКС „Бакалавър“

Професионално направление 3.7. Администрация и управление 

Професионално направление 3.8. Икономика 

Бизнес маркетинг и реклама

Професионално направление 3.9. Туризъм 

Устойчив туризъм