Маркетинг

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ  „МАРКЕТИНГ”  ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите от специалност „Маркетинг“. Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите от образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”.
За подготовката, отчитането и защитата на стажа на студентите са определени ръководители, които са членове на катедра “Мениджмънт и маркетинг”.

 

Цели на преддипломния стаж:

 • Прилагане на придобитите през периода на обучението теоретични знания за решаване на практически задачи в реална работна среда;
 • Формиране на практически умения за работа и изпълнение на функционални задължения в работна среда;
 • Свързване на теоретичните познания с оперативната работа и функционирането на организацията;
 • Усъвършенстване на аналитичните способности и умения чрез разширяване и конкретизиране на теоретичните познания в областта на функциониране на фирмите/институциите, в които се провежда стажът.

 

Задачи по време на стажа:

 • Запознаване с дейността, икономическите параметри и управленската структура на приемащата организация;
 • Запознаване с длъжностната характеристика, която съответства на позицията, която се заема от стажанта; 
 • Информиране за технологията на основните операции, извършвани в организацията;
 • Участие в оперативната работа на организацията.

 

Време и място за провеждане на стажа:

            Според учебния план стажът трябва да бъде проведен след шести семестър на обучението извън установения график за провеждане на учебните занятия. Продължителността му е 45 работни дни.
Практическото обучение се провежда в организации със стопанска и нестопанска цел.

 

Отчитане на стажа:

За целите на отчитането на проведения стаж се подготвят и представят:

 • Удостоверение, заверено от ръководителя на фирмата или институцията, в която студентът е провел практическото си обучение; 
 • Курсова работа на свободно избрана тема, свързана с оперативната дейност на организацията и извършените практически дейности от страна на стажанта по време на  проведената практика;
 • Power Point Презентация върху избраната тема на курсовия проект.

 

Приключване и оценяване на стажа:

Стажът приключва със защита на основата на изготвената курсова работа и презентация. Защитата се провежда от определения от катедрата ръководител на стажа през изпитната сесия на седми семестър на обучението.

 Ръководителят на стажа от катедра „Мениджмънт и маркетинг“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставя оценка на стажанта по скалата от Слаб 2 до Отличен 6 въз основа на представените курсова работа и презентация.

 

Приложения:

 1. Удостоверение за проведен преддипломен стаж (практика)
 2. Конспект с примерни теми за преддипломен стаж
 3. Анкетна карта за проучване мнението на ръководителите на звена, в състава на които стажуват или работят студенти от специалност  „Маркетинг“

 

Файлове за изтегляне

PDF Word
Анкетна карта Анкетна карта
Примерни теми  
Заглавна страница Заглавна страница
Съдържание Съдържание