Университетско финансиране на проекти

Последна актуализация: 09.02.2016, 10:27

 

Научно-изследователски проекти,
финансирани от Университетски фонд „Научни изследвания и кадрово развитие“
 
2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.2010 г.2007 г.2006 г.2005 г.2004 г.2003 г.2002 г.2001 г.

 

2014 г.

 

С П И С Ъ К
на подадените проектни предложения по  наредба № 9 за 2014 година

 

 • SRP-C2 /14: Взаимовръзки между туризма и културата – представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България – проект финансиран по Наредба № 9

 

още за проекта

 

 

 

2013 г.

С П И С Ъ К
на подадените проектни предложения по  наредба № 9 за 2013 година

 

 • Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове

 

още за проекта

 

 

2012 г.

С П И С Ъ К
на подадените проектни предложения по  наредба № 9 за 2012 година

I. категория  “проекти на основни звена”

 • “Финансова стабилност в условията на криза” – Ръководител: Проф. Д-р  Чавдар Николов
 •  “Създаване на сборник с документи и  материали по стопанска история” – Проф. Д-р  Димитър Димитров

II. други проекти

 • Международна  научна конференция “Европа на две скорости” – възможно ли е? Съвместно с Правно-Историческия факултет с  Ръководител Проф. Д-р Ганчо Ганчев
 • Организиране и провеждане на международна научна конференция “Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници” – Ръководител – проф. Д-р Георги Георгиев
 • “Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда”  Ръководител – доц. Д-р Мария Станкова

 

още за проекта Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда

 

 

2011 г.

 • Категория “Катедрени проекти” 
  •  “Системният риск в държави с фиксиран валутен курс – сравнително изследване” с ръководител Доц. д-р Ганчо Ганчев и участници преподаватели от катедрите “Финанси и отчетност” ,“ИСКС” и “Икономикс”
  •  „Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” с ръководител Доц. д-р Мария Станкова
 • Категория “Частично финансиране на научни и творчески форуми”
  •  “Юбилейна международна научна конференция “Финансови измерения на процеса на излизане на икономиките на източноевропейските държави от кризата” с ръководител Проф. д-р Чавдар Николов
  • Изследване на социокултурните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет” – катедра Туризъм
 • Втора международна научно-практическа конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм” с ръководител проф. Д-р Георги Л. Георгиев

 

 

 

2010 г.

І. Категория За нови научи центрове, лаборатории и семинари и семинари 

 • Лаборатория за изследване и насърчаване практическата реализация на студентите. Ръководител: проф. Д-р Чавдар Николов

ІІ. Категория “Колективни проекти”

 •  “Отражението на глобалната криза върху финансовия сектор на Република България” – ръководител доц. Г. Ганчев
 • “Методологически и методически проблеми на работната заплата” – ръководител доц. Г. П. Георгиев

IIІ.Категория “Други проекти”

 • За кофинансиране на “Модул Жан Моне“ за преподаване в областта на европейската икономическа интеграция “Европейска икономическа интеграция : Политики, институции, предизвикателства пред България” – ръководител Доц. Д-р Ганчо Ганчев
 • Проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми
  • – Конференция на тема “Икономическите предизвикателства на 21 век” – доц Д-р Донка Иванова
  • – Катедра “Туризъм” – Конференция за докторанти  – доц. Д-р М. Станкова

 

 

 

2007 г.

 • Тема на проекта: Проблеми на нарастването на банковия кредит
  Ръководител на проекта  проф. д-р Ганчо Ганчев

 

 

2006 г.

 • Тема на проекта: „Финансиране на предприемаческия малък и среден бизнес на територията на Благоевградска област “
  Ръководител на проекта  проф. д-р Р. Мадгерова
 • Тема на проекта: „Изследване състоянието на спа и уелнес туризма в България като основен двигател на икономическо развитие” ,(студентски проект)
  Ръководител на проекта  проф. д-р Р. Мадгерова
 • Тема на проекта: “ Изследване и моделиране на интерактивния рекламен процес и взаимовръзка на факторите в системата на рекламните комуникации”, индивидуален проект, разработен от гл. ас Динка Златева

 

 

2005 г.

 • Тема на проекта: „Изследване на мотивацията и повишаване качеството на подготовката на студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ “Н. Рилски” за предприемаческа дейност” (студентски проект
  Ръководител на проекта  проф. д-р Р. Мадгерова

 

 

2004 г.

 • Тема на проекта: “ Предприемачеството в алтернативния туризъм – организация и управление за устойчивото му развитие на територията на НП “Рила” проф. д-р Ръководител на проекта:проф. Васил Пехливанов
 • Тема на проекта: “ Разработване на система за превенция на достъпа на пари от престъпна дейност до банковата система, индивидуален проект, разработен от доц. д-р Елена Ставрова
 • Тема на проекта: “ Изследване зависимостта между състоянието на вътрешната среда на банките и устойчивостта на банковата система, индивидуален проект, разработен от доц. д-р Елена Ставрова
 • Тема на проекта: “ Фискална стратегия на България в периода на присъединяването към ЕС”
  Ръководител на проекта: проф. Г. Ганчев
 • Тема на проекта: „Сравнителен анализ на учебните планове на СФ с водещи европейски университети, 2004, студентски вътрешно-университетски, ЮЗУ “Н.Рилски”
  Ръководител на проекта: доц. Мария Кадинова

 

 

2003 г.

Колективни проекти

 • Тема на проекта: „Обучението в Стопански факултет и професионалната реализация на випускниците му в Благоевградска област“ 
  Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Кадинова
  Факултет /катедра/ : Стопански факултет
 • Тема на проекта: „Оценка на кредитоспособността на общините” 
  Ръководител на проекта:

 

 

2002 г.

Колективни проекти

 • Тема на проекта: „Взаимодействие на Стопанския факултет с институции в Благоевградска област“ 
  Ръководител на проекта:  доц. д-р Мария Кадинова
  Факултет (катедра): Стопански факултет
 • Тема на проекта: „Общинско облигационно финансиране”
  Ръководител на проекта:

 

 

2001 г.

Колективни проекти.

 • Тема на проекта: „Потребности от квалификационни и консултантски услуги по икономика и управление в община Благоевград в процеса на евроинтеграция“ 
  Ръководител на проекта: доц. д-р Дончо Конакчиев
  Факултет (катедра):  Стопански факултет
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather