Университетско финансиране на проекти

Научно-изследователски проекти,
финансирани от Университетски фонд "Научни изследвания и кадрово развитие"

 

2014 г.

2014 г.

С П И С Ъ К
на подадените проектни предложения по  наредба № 9 за 2014 година

 

 • SRP-C2 /14: Взаимовръзки между туризма и културата – представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България – проект финансиран по Наредба № 9

Екипът по изпълнението на проекта застава на позицията, че културните въздействия в резултат на развитието на традиционните форми на туризъм, оказват определени трайни ефекти върху приемащите общности. Възникващи в резултат на протичащите преки и косвени взаимовръзки при туристическото обслужване, ефектите често са негативни. Особено в случаите, когато развитието на туризма носи промени в ценностните системи и поведение, като по този начин застрашава местната идентичност. Повлиява се общностната структура, семейните и междуполови отношения, обичаи, традиционен начин на живот, морални устои.

Изследването на протичащите взаимовръзки между културата и туризма в този смисъл са благодатно поле за научна работа. Поставянето на акцента върху Югозападна България и по-конкретно върху област Благоевград в допълнителна степен повишава актуалността на проекта. Преди всичко с оглед на това, че района е приоритетно ориентиран към индустрията на туризма. На територията му са разположени утвърдени туристически дестинации като Сандански, Мелник, Банско и т.н.

Ето защо, настоящото проектно предложение си поставя за основна цел да установи онези влияния на туризма, които предизвикват промяна или загуба на местната идентичност и ценности, насочвайки изследователските търсения в три основни посоки, а именно: (ь) комерсиализация на местната култура; (ьь) стардартизация на културата, (ььь) адаптиране на културата към очакванията на туристите. И на тази база да проучи традиционни практики, способстващи запазването на културната идентичност  в района като ги систематизира и  представи в специализиран каталог.

Ангажирането на студентската общност с проучвателна работа по проекта в допълнителна степен ще повиши удовлетвореността на студентите от провежданото от тях обучение в Стопанския факултет на Югозападния университет. При което, като допълнителен резултат може да се отчете популяризирането на образователната дейност в Стопанския факултет на пазара на образователните услуги, както и повишаването на конкурентоспособността й в сферата на висшето образование в страната и Европейския съюз като цяло.

Изпълнението на проекта ще допринесе още за повишаване на научно-изследователската активност на преподавателския състав и студентите, тъй като научно-изследователските разработки се предвижда да бъдат представени на международни научни форуми.

2013 г.

2013 г.

С П И С Ъ К
на подадените проектни предложения по  наредба № 9 за 2013 година

 

 • Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове
още за проекта

Тема на проекта: Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове

SRP-C11/13 – финансиран по Наредба № 9

Ръководител: доц. Милена Филипова

На 16.10.2013 г. в Зала 1 на Трети учебен корпус се проведе среща-дискусия на тема „Унаследените културни пластове и транслирането им към младите хора“. Представени бяха съвместни разработки на студенти и преподаватели от Стопанския факултет по проект „Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове“, финансиран по Наредба № 9.

На дискусия бяха поставени въпроси за значението и влиянието на традициите, обичаите и обредите. Потърсена бе ролята на туризма във връзка с тяхното интерпретиране и популяризиране.

 

На 25.10.2013 г. студентите, включени в екипа по изпълнение на проект „Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове“ ще вземат участие в подготовката и реализацията на традиционния празник на късно античната крепост при с. Дренково.

 

 

2012 г.

 

 

2012 г.

С П И С Ъ К
на подадените проектни предложения по  наредба № 9 за 2012 година

I. категория  “проекти на основни звена”

 • “Финансова стабилност в условията на криза” – Ръководител: Проф. Д-р  Чавдар Николов
 •  “Създаване на сборник с документи и  материали по стопанска история” – Проф. Д-р  Димитър Димитров

II. други проекти

 • Международна  научна конференция “Европа на две скорости” – възможно ли е? Съвместно с Правно-Историческия факултет с  Ръководител Проф. Д-р Ганчо Ганчев
 • Организиране и провеждане на международна научна конференция “Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници” – Ръководител – проф. Д-р Георги Георгиев
 • “Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда”  Ръководител – доц. Д-р Мария Станкова

Конкурс за снимки и клипчета по проект “Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда”Конкурс за снимки и клипчета по проект “Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда”

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН АЛМАНАХ ПОПРОЕКТ „ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИО-КУЛТУРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ КАТО ПРОЕКЦИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

В изпълнение на проект „Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студентите и преподавателите в академична среда”, финансиран по Наредба № 9, екипът по проекта обявява конкурс за студентско есе

В изпълнение на проект „Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студентите и преподавателите в академична среда”, финансиран по Наредба № 9, екипът по проекта обявява конкурс за студентско есе на тема:

“Предизвикателството професионална и личностна реализация – проекциите на академичната среда”

 Целта на конкурса е да привлече студенти с новаторско и творческо мислене, които желаят да споделят своето виждане за бъдещето на университетското образование и преподаватели и мястото им в съвременната икономическа реалност.

Отличените три разработки ще бъдат публикувани в списанието на Стопанския факултет  „Икономика и Мениджмънт” и интернет страницата на факултета.

Условия за участие:

 1. Участници: студенти, независимо от формата на обучение, изучаваната специалност и възраст
 2. Език: български
 3. Обем: до 1 200 думи
 4. Краен срок на изпращане на есетата до 10 октомври 2012 г. на адрес essay_2012@abv.bg

Моля не забравяйте да посочите своето име, специалност, факултетен номер и адрес за обратна връзка!

Оценяване:

Есетата ще бъдат оценявани от независима комисия.

В изпълнение на проект „Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студентите и преподавателите в академична среда”, финансиран по Наредба № 9, екипът по проекта обявява провеждането на среща-дискусия на тема:

“Предизвикателството професионална и личностна реализация – проекциите на академичната среда”

Целта на срещата е да бъдат дискутирани протичащите социо-културни взаимодействия в академична среда, както и да се обсъдят възможните пътища за бъдеща реализация на студентите. Ориентирана е към всички студенти с новаторско и творческо мислене, които желаят да споделят своето виждане за бъдещето на университетското образование и преподаватели, както и да изразят позиция за своето мястото в съвременната икономическа реалност.

Дата на провеждане: 17. октомври 2012 г.

Час на провеждане:13.00 часа до 14.30 часа

Място на провеждане: Зала 1 на УК-3

В изпълнение на проект „Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студентите и преподавателите в академична среда”, финансиран по Наредба № 9, екипът по проекта обявява провеждането на среща-дискусия

 

2011 г.

 

 

2011 г.

 • Категория “Катедрени проекти”

  •  “Системният риск в държави с фиксиран валутен курс – сравнително изследване” с ръководител Доц. д-р Ганчо Ганчев и участници преподаватели от катедрите “Финанси и отчетност” ,“ИСКС” и “Икономикс”
  •  „Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” с ръководител Доц. д-р Мария Станкова
 • Категория “Частично финансиране на научни и творчески форуми”

  •  “Юбилейна международна научна конференция “Финансови измерения на процеса на излизане на икономиките на източноевропейските държави от кризата” с ръководител Проф. д-р Чавдар Николов
  • Изследване на социокултурните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет” – катедра Туризъм
 • Втора международна научно-практическа конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм” с ръководител проф. Д-р Георги Л. Георгиев

 

2010 г.

 

 

2010 г.

І. Категория За нови научи центрове, лаборатории и семинари и семинари 

 • Лаборатория за изследване и насърчаване практическата реализация на студентите. Ръководител: проф. Д-р Чавдар Николов

ІІ. Категория “Колективни проекти”

 •  “Отражението на глобалната криза върху финансовия сектор на Република България” – ръководител доц. Г. Ганчев
 • “Методологически и методически проблеми на работната заплата” – ръководител доц. Г. П. Георгиев

IIІ.Категория “Други проекти”

 • За кофинансиране на “Модул Жан Моне“ за преподаване в областта на европейската икономическа интеграция “Европейска икономическа интеграция : Политики, институции, предизвикателства пред България” – ръководител Доц. Д-р Ганчо Ганчев
 • Проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми

  • – Конференция на тема “Икономическите предизвикателства на 21 век” – доц Д-р Донка Иванова
  • – Катедра “Туризъм” – Конференция за докторанти  – доц. Д-р М. Станкова

 

2007 г.

 

 

2007 г.

 • Тема на проекта: "Проблеми на нарастването на банковия кредит"
  Ръководител на проекта  проф. д-р Ганчо Ганчев

2006 г.

 

 

2006 г.

 • Тема на проекта: "Финансиране на предприемаческия малък и среден бизнес на територията на Благоевградска област “
  Ръководител на проекта  проф. д-р Р. Мадгерова
 • Тема на проекта: "Изследване състоянието на спа и уелнес туризма в България като основен двигател на икономическо развитие” ,(студентски проект)
  Ръководител на проекта  проф. д-р Р. Мадгерова
 • Тема на проекта: " Изследване и моделиране на интерактивния рекламен процес и взаимовръзка на факторите в системата на рекламните комуникации”, индивидуален проект, разработен от гл. ас Динка Златева

2005 г.

 

 

2005 г.

 • Тема на проекта: "Изследване на мотивацията и повишаване качеството на подготовката на студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ “Н. Рилски” за предприемаческа дейност” (студентски проект
  Ръководител на проекта  проф. д-р Р. Мадгерова

2004 г.

 

 

2004 г.

 • Тема на проекта: " Предприемачеството в алтернативния туризъм – организация и управление за устойчивото му развитие на територията на НП “Рила” проф. д-р Ръководител на проекта:проф. Васил Пехливанов
 • Тема на проекта: " Разработване на система за превенция на достъпа на пари от престъпна дейност до банковата система, индивидуален проект, разработен от доц. д-р Елена Ставрова
 • Тема на проекта: " Изследване зависимостта между състоянието на вътрешната среда на банките и устойчивостта на банковата система, индивидуален проект, разработен от доц. д-р Елена Ставрова
 • Тема на проекта: " Фискална стратегия на България в периода на присъединяването към ЕС”
  Ръководител на проекта: проф. Г. Ганчев
 • Тема на проекта: "Сравнителен анализ на учебните планове на СФ с водещи европейски университети, 2004, студентски вътрешно-университетски, ЮЗУ “Н.Рилски”
  Ръководител на проекта: доц. Мария Кадинова

2003 г.

 

 

2003 г.

Колективни проекти

 • Тема на проекта: "Обучението в Стопански факултет и професионалната реализация на випускниците му в Благоевградска област" 
  Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Кадинова
  Факултет /катедра/ : Стопански факултет
 • Тема на проекта: "Оценка на кредитоспособността на общините” 
  Ръководител на проекта:

2002 г.

 

 

2002 г.

Колективни проекти

 • Тема на проекта: "Взаимодействие на Стопанския факултет с институции в Благоевградска област" 
  Ръководител на проекта:  доц. д-р Мария Кадинова
  Факултет (катедра): Стопански факултет
 • Тема на проекта: "Общинско облигационно финансиране”
  Ръководител на проекта:

2001 г.

 

 

2001 г.

Колективни проекти.

 • Тема на проекта: "Потребности от квалификационни и консултантски услуги по икономика и управление в община Благоевград в процеса на евроинтеграция" 
  Ръководител на проекта: доц. д-р Дончо Конакчиев
  Факултет (катедра):  Стопански факултет