Научна обсерватория „Икономика“

Научна обсерватория „Икономика“ е обединение на преподаватели от Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, създадена за насърчаване и осъществяване на научноизследователска дейност на студенти и докторанти.

Обсерваторията има за цел:

  1. Привличане и подпомагане на студенти в научноизследователската работа на факултета.
  2. Развитие на тюторството във факултета.
  3. Насърчава научноизследователската дейност на студенти и докторанти.
  4. Подпомага достъпа на студенти и докторанти до научна литература и бази данни, свързана с обучението и научните им занимания.
  5. Ръководство и популяризиране на научните постижения на студентите и докторантите.

В изпълнение на горепосочените цели НО „Икономика“ организира научни форуми и участва в научноизследователски, образователни и приложни проекти. Съдейства за популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на членовете си и си сътрудничи с други сходни по предмет на дейност научни и образователни организации.

Научна обсерватория „Икономика“, чрез Издателски комплекс „Неофит Рилски“ издава електронно научно списание „Economics & Law”.

Членове на обсерваторията могат да бъдат всички студенти и докторанти от Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Председател: проф. д-р Мария Кичева-Кирова
Зам. Председател: гл. ас. д-р Владислав Кръстев
Секретар: доц. д-р Петър Първанов

Уеб сайт на обсерватория „Икономика“: https://www.facebook.com/Scientific-Observatory-Economics-2042449565845271

Уеб сайт на списание „Economics & Law” : http://el.swu.bg