Счетоводство и контрол

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ” В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

 

ГЛАВА ПЪРВА. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 1.

(1) Стажът се провежда в счетоводна къща или в счетоводния отдел на определена организация.
(2) Минималната продължителност на стажа е 45 работни дни.

 

ЧАСТ ВТОРА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2.

(1) По време на стажа студентите трябва да изпълнят следните цели и задачи: 

 1. Да приложат придобитите в университета знания за решаване на реални задачи в работна среда;
 2. Да формират у себе си практически умения за работа;
 3. Да се запознаят с дейността, икономическите параметри и управленската структура на приемащата организация;
 4. Да се запознаят с длъжностните характеристики на специалистите в организацията;
 5. Да се информират за технологията на основните счетоводни операции, извършвани в организацията, както и да изпълняват част от тях;
 6. Да участват в оперативната счетоводна работа на организацията.

 

ГЛАВА ТРЕТА. ЗАЩИТА

Чл. 3.

(1) Стажът се защитава през зимната изпитна сесия на четвърти курс.
(2) Защитата се извършва чрез изготвяне на Отчет за стаж, MS Power Point Презентация, Приложение 3 и представяне на счетоводната политика на съответната приемаща организация, Анкетната карта и Удостоверението.

Чл. 4.

(1) Отчетът за стаж e с обем около 15-20 стандартни машинописни страници.
(2) Отчетът за стаж има структурата, посочена в Приложение 1. Подробно трябва да бъдат описани задачите и дейностите, извършвани от студента по време на стажа. Представена е и структурата на Приложение 3, което приложение се попълва самостоятелно от студента на базата на счетоводната политика на приемащата организация.
(3)Изисквания за форматирането на Отчета за стажа:

 1. Шрифт –  Times New Roman, 12;
 2. Междуредие – 1,5 реда;
 3. Отстъп на нов абзац – 1 см;
 4. Полетата около текста следва да са в размер 2,5 см. отгоре, отдолу, отляво и отдясно.
 5. Титулната страница трябва да съдържа следните реквизити: заглавие (Преддипломен стаж), университет, катедра, име на студента, факултетен номер, специалност, име на преподавател.

Чл. 5.

 1. Презентацията включва около 10-12 слайда и съдържа най-важната информация от част първа на Отчета за стаж, счетоводната политика и Приложение 3.

Чл. 6.

(1) След приключване на стажа представител на приемащата организация попълва Анкетната карта, като поставя печат, подпис и посочва населено място на стр. 3.
(2) Стажантът прилага попълнената Анкетна карта и попълненото Удостоверение към Отчета за стаж.

Чл. 7.

(1) По време на защитата стажантът представя: Отчета за стаж, Счетоводната политика, Приложение 3, Анкетната карта, Удостоверението и Презентацията на хартиен и електронен носител (диск или флаш памет) на ръководителя на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Задължително е на електронния носител да бъдат качени всички посочени документи в оригинал, като Анкетната карта и Удостоверението трябва да са сканирани.
(2) Ръководителят на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставя оценка на стажанта по скалата от Слаб 2 до Отличен 6 въз основа на представените документи и отговорите на поставените въпроси.
(3) Ръководителят на стажа обработва и систематизира резултатите от Анкетната карта. Обобщените резултати се представят на Катедрен съвет с цел обсъждане и вземане на отношение към тях.

 

Файлове за изтегляне

PDF Word
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Приложение 3 Приложение 3
Удостоверение