Счетоводство и контрол

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ” В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

 

ГЛАВА ПЪРВА. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 1.

 • (1). Стажът се провежда в счетоводна къща или в счетоводния отдел на определена организация.
 • (2). Минималната продължителност на стажа е 45 работни дни.

 

ЧАСТ ВТОРА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2.

 • По време на стажа студентите трябва да изпълнят следните цели и задачи:
 1. Да приложат придобитите в университета знания за решаване на реални задачи в работна среда;
 2. Да формират у себе си практически умения за работа;
 3. Да се запознаят с дейността, икономическите параметри и управленската структура на приемащата организация;
 4. Да се запознаят с длъжностните характеристики на специалистите в организацията;
 5. Да се информират за технологията на основните операции, извършвани в организацията;
 6. Да участват в оперативната работа на организацията.

 

ГЛАВА ТРЕТА. ЗАЩИТА

Чл. 3.

 • (1). Стажът се защитава през зимната изпитна сесия на четвърти курс.
 • (2). Защитата се извършва чрез изготвяне на Отчет за стаж, MS Power Point Презентация и представяне на счетоводната политика на съответното предприятие и Приложение 3.
 • Чл. 4. (1). Отчетът за стаж e с обем около 15 стандартни машинописни страници.
 • (2). Отчетът за стаж има структурата, посочена в Приложение 1. Представена е и структурата на Приложение 3, съответно.
 • (3). Форматирането на Отчета е като на стандартна машинописна страница:
 1. Шрифт Times New Roman 12;
 2. Междуредие 1,5 реда;
 3. Отстъп на нов абзац 1 см.

Чл. 5.

 • Презентацията включва около 10-12 слайда с бял фон и черен шрифт и съдържа най-важната информация от част първа на Отчета за стаж, счетоводната политика и Приложение 3.

Чл. 6.

 • (1). След приключване на стажа представител на приемащата организация попълва дадената в Приложение 2 Анкетна карта.
 • (2). Стажантът прилага попълнената Анкетна карта към Отчета за стаж.

Чл. 7.

 • (1). По време на защитата стажантът представя Отчета за стаж, Счетоводната политика, Приложение 3, Анкетната карта, Удостоверението и Презентацията на хартиен и електронен носител на ръководителя на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 • (2). Ръководителят на стажа от Катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставя оценка на стажанта по скалата от Слаб 2 до Отличен 6 въз основа на представените Отчет за стаж и презентация.
 • (3). Ръководителят на стажа обработва и систематизира резултатите от Анкетната карта (Приложение №2). Обобщените резултати се представят на Катедрен съвет с цел обсъждане и вземане на отношение към тях.

 

Файлове за изтегляне

PDF Word
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Приложение 3 Приложение 3
Удостоверение