Проект „ROWER”

 

 

От месец юли 2008 г. Югозападният университет „Неофит Рилски” е една от организациите – партньори, които изпълняват проект „Създаване на възобновимо депо от знания за изследванията в сферата на икономиката на благополучието на работното място”. Проектът, известен още като Проект „ROWER”, съгласно абривиатурата си на английски език, е финансиран по 7-ма Рамкова програма за научни изследвания на ЕС и има за цел да изгради фундаментална основа, която ще позволи разширяване на излесдванията в областта на икономиката на здравеопазването и безопасността на работното място, като по този начин ще се спомогне за разработването на съответните управленски политики в тази област.

Проектът се изпълнява от консорциум от партньорски организации, които са от различни области на науката. Консорциумът обхваща научни организации от 5 страни (България. Гърция, Нидерландия, Румъния и Турция), както следва:

 • Технологичният образователен институт Александър на гр. Солун, Гърция, водещият партньор по Проект „ROWER”;
 • Центърът за изследвания и технологии Хелас, Гърция;
 • Университетският медицински център Грьонинген, Нидерлания;
 • Югозападен университет „Неофит Рилски”, България;
 • Университетът ЕГЕ, Турция;
 • Букурещкият университет, Румъния.

Цел на Проект “ROWER” се предвижда да бъде постигната чрез координационна дейност, която вече е привлекла и ще продължи да привлича към съвместна работа водещите икономисти в Европа в сферата на икономиката на здравеопазването и безопасността на работното място. Техните знания се предвижда да бъдат събрани посредством осъществявани прегледи на литературата, съвместни срещи и конференции, както и да бъдат направени достояние на научната общност и обществеността в Европейския съюз и останалата част на света посредством едно динамично възобновяемо депо от знания, обхващащо въпросите, с които се занимава икономиката на безопасността и здравеопазването на работното място и ще позволи създаването на дискусия и обмяната на идеи, принципи, конкретни изследвания и съответния управленски и измирителен инструментариум.

Екипът на ЮЗУ „Неофит Рилски”, който работи по Проект „ROWER”, се състои от следните членове на академичния състав:

 1. доц. д-р Десислава Стоилова – Проектен координатор;
 2. доц. д-р Преслав Димитров – Проекрен координатор;
 3. проф. д-р Чавдар Николов;
 4. проф. д-р Ганчо Ганчев.

Линк към офциалния сайт на Проект „ROWER”: http://www.rower-eu.eu

Since July 2008, the South-West University “Neofit Rilski” has been implementing as a partner organization a project named "Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research". The project, also known as the “ROWER” Project under its acronym in English, is financed under the EU 7th Framework Programme for scientific research and aims to settle the fundamental basis that will enhance research on Occupational Health and Safety (OHS) Economics, which will allow for the development of policies regarding this issue.

The project is implemented by a consortium of partnering organizations which come from different areas of science. The consortium comprises scientific organizations from 5 countries (Bulgaria, Greece, Netherlands, Romania, and Turkey), as follows:

 • Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece, the leading partner in the ROWER project;
 • Centre for Research and Technology Hellas, Greece;
 • University Medical Centre Groningen, Netherlands;
 • South-West University “Neofit Rilski”, Bulgaria;
 • Ege University, Turkey;
 • University of Bucharest, Romania.

The goal of the ROWER project is to be achieved through a Coordination Action which has already brought and will continue to bring together the leading OHS Economists in Europe. Their knowledge is envisaged to be gathered through literature reviews, meetings and conferences and made available to the community through a dynamic on-line repository which will contain OHS Economics issues and will allow for discussion and communication of principles, case studies and handy management and accounting tools.

The team of the South-West University “Neofit Rilski” working under the “ROWER” comprises the following academic staff:

 1. Associate Prof. Dr. Desislava Stoilova – Project Coordinator;
 2. Associate Prof. Dr. Preslav Dimitrov – Project Coordinator;
 3. Prof. Dr. Chavdar Nikolov
 4. Prof. Dr. Gancho Ganchev

Link to the official web site of the ROWER Project: http://www.rower-eu.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Информационни материали (Information materials):