Проект „Бакалаври и Магистри – професионалисти в концепцията по разработването на устойчиви туристически дейности в Китай, Виетнам и Киргизстан“ – ЛМПТ

Бакалаври и Магистри – професионалисти в концепцията по разработването на устойчиви туристически дейности в Китай, Виетнам и Киргизстан

 

Проектен №: 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP, Грантово споразумение №: 2016 – 3216 / 001 – 001

Проектът:

Отговаря на спешната нужда от развиване на устойчив туризъм в Китай, Киргистан и Виетнам. Въпреки глобалното забавяне на икономическата активност, туризмът остава сектор със стабилен растеж, допринасящ за диверсификацията на националните икономики с продължаващото появяване на нови дестинации.

Това е особено валидно за трите партньорски държави, към които е насочен проектът. В този контекст, те би следвало да имат програми, с които да могат да регулират въздействието на това развитие с оглед на социалната и екологичната устойчивост. Тези нови ориентации са част от програмата „Устойчив туризъм“ на Световната туристическа организация на ООН, към която се присъединяват трите страни и по-конкретно в компонента Азиатско-тихоокеанския регион: „Съчетаване на запазването на икономическата активност и зачитането на „околната среда „“.

Тези нови стратегически насоки изискват човешки ресурси, които практически не съществуват в туристическия сектор. Анализът на потребностите, осъществен от университетите от трите страни партньори, доведе до възникването на конвергентни проблеми и подчерта липсата на квалификация за управлението на организациите, както и за проектирането и реализацията на проекти за устойчив туризъм.

По този начин проектът трябва да помогне за преодоляване на отрицателните последици от масовия туризъм, чрез мобилизиране за проектиране на обучение, което да спомогне за реализирането на действията, необходими за развитието на устойчив туризъм.

Основните цели:

 1. Насърчаване на реформата и модернизацията на висшето образование в страните партньори;
 2. Подобряване на качеството и уместността на висшето образование в страните партньори;
 3. Насърчаване на развитието на човешките ресурси;
 4. Подобряване на съвместната работа между висши учебни заведения и изследователски институти между страните партньори и държавите-членки на ЕС;
 5. Модернизиране на идентифицираните приоритетни академични дисциплини от учебните планове на страните партньори чрез Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), три-цикълната система (бакалавър-магистър-доктор) и признаването на дипломата.

Конкретните цели:

 1. Да се компенсира липсата на квалификация за управление на организациите, проектирането и разработването на проекти в областта на устойчивия туризъм и да се подобри наемането на студентите и подобряването на качествата на ръководните кадри във фирмите;
 2. Да се ​​подкрепи дълбока промяна в професионалните практики, чрез внедряване на цялостна модулна система, покриваща всички нужди от началното и продължаващо обучение в практики подкрепящи устойчивия туризъм и достъпна по всяко време и от всяко място в “FOAD”  – учебна програма, базирана на електронно, дистанционно и редовно обучение;
 3. Да се въведе извършването на професионално обучение, в образователните програми, от областта на устойчивия туризъм, в съответствие с Болонския процес и Европейската квалификационна рамка (ЕКР), и то да се осъществява в предприятия от сферата;
 4. Създаване на 2 нови курса, достъпни в “FOAD” – учебна програма, базирана на електронна база данни, за дистанционно и редовно обучение, за развитието на устойчив туризъм: професионален бакалавър по „Управление на устойчиви туристически предприятия“ и професионален магистър по „Стратегия за устойчиво развитие на туризма“;
 5. Да се обучат 20 университетски преподаватели в ЕС;
 6. Обучението на близо 270 студенти, по тези нови курсове, може да се осъществява както директно, така и дистанционно във всяка една от обучаващите страни;
 7. Създаване на център за върхови постижения и опит в областта на устойчивия туризъм във всяка страна, ресурсен център, в подкрепа на новото предложение и консултации.
 8. Да се ​​създаде модулна система Обучение през целия живот (FTLV), която е съотносима към принципите на устойчивия туризъм, достъпна в „FOAD“ и посредством електронно обучение, чрез дигитални учебни ресурси, да обучи 50 професионалисти за всяка страна.

http://www.lmpt.eu

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.“