Проект „Балансиране между търсенето и предлагането на професионални умения, необходими в трансграничните райони“ по ОП „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.”

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е една от партниращите организации, изпълняващи проекта „БАЛАНСИРАНЕ МЕЖДУ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ“, по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България“ за програмен период 2007-2013 г.

Европейската програма за териториално сътрудничество между Гърция и България за програмен период 2007-2013 г. е насочена към укрепване на мрежите и сътрудничеството в областта на сигурността по границите, природните ресурси, управлението, бизнеса и изследователските мрежи, за да се осигурят ефективни решения за безпрепятствена комуникация чрез модерна инфраструктура. Общата стратегическа цел на програмата е да се засили конкурентоспособността и териториалното сближаване в областта на програмата по отношение на устойчивото развитие, чрез свързване на потенциални партньори от двете страни на границата. Особено Приоритетна ос 3 има за цел:

  • Преструктурирането на икономиката да се използва като възможност за икономическо развитие;
  • Да се инвестира в човешкия капитал като един от най-ценните ресурси на трансграничния регион за насърчаване на икономическите дейности;
  • Да се стимулира предприемачеството и да се интегрират ИКТ и нови технологии във всички икономически сектори;
  • Да се предвидят проактивни инициативи с оглед на предстоящия отворен пазар на труда в трансграничния регион.

Специфичните цели на проекта са да се подобри образователния процес на взаимодействие между формалното и неформалното обучение, да се развият умения в областта на формалното обучение, да се насърчи ефективния достъп до продължаващо професионално обучение за възрастни, служители или кандидати за работа, младите хора да притежават основни умения, да се насърчат инициативи за служителите за техния достъп и оставане на пазара на труда, както и подобряване на преносимостта на социално-осигурителните права.

Основните резултати от проекта са: срещи по проекта, динамичен уеб сайт, информационни дни, кодиране на законодателството и институционалната рамка, прилагани в областта на образованието и запис на съществуващите структури на образователните организации, научни изследвания относно адаптирането на инструменти за обучение през целия живот, проучване за развитието на стандарти за схеми за сертифициране, разработване на Харта за умения, изготвяне на система за кръстосано сертифициране и семинари за нови инструменти за обучение и умения на целевата група, създаване на електронен наръчник, развитие на мрежа за стратегиите за учене през целия живот, създаване на два центъра за поддръжка в двете страни.

Партньори по проекта са:

Пореден номер на партньор Институция на партньора (Пълно наименование) Държава НУТС III  
ВП (П1) Министерство на образованието и вероизповеданията/Генерален Секретариат за обучение през целия живот Гърция Солун  
П2 КМЕТСТВО НА СОЛУН Гърция Солун  
П3 МЕЖДУБАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Гърция Солун  
П4 Институт по труда на ОКГР (ОБЩА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ГРЪЦКИТЕ РАБОТНИЦИ) Гърция Солун  
П5 Международна бизнес асоциация – Гърция Гърция Солун  
П6 Център за професионално обучение на гръцката конфедерация на професионалните занаятчии и търговци – Централен клон на Централна Македония Гърция Солун  
П7 Търговска и индустриална камара –Серес Гърция Серес  
П8 Търговско-промишлена палата – Благоевград България Благоевград  
П9 Югозападен университет „Неофит Рилски“ България Благоевград  

 

Уъркшоп „Ключови компетенции за учене през целия живот: информационни технологии“ – 11.06.2015 г.

Уъркшоп „Ключови компетенции за учене през целия живот: ресторантьор“ – 12.06.2015 г.

Уъркшоп „Ключови компетенции за учене през целия живот: чужди езици“ – 17.06.2015 г.

Уъркшоп „Ключови компетенции за учене през целия живот: инструктор кормуване“ – 18.06.2015 г.

 

Дейност 3.1. Кодиране на нормативната уредба и институционалната рамка

Дейност 3.2. Бенчмаркинг и изследване – съпоставка на степента на хармонизация на институционалната рамка между държавите Република България и Република Гърция

Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково)

Дейност 3.4. Проучване на сертификационни схеми

 

Мрежа за професионално образование и обучение

В рамките на проект „Skills Balancing“ се изгражда мрежа от заинтересовани лица, която да способства обмяната на опит, информация и експертиза, свързани в професионалното образование и обучение. Научете повече…