Проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“ – 14.09.2016

Със  Заповед № РД-16-864/02.09.2016 г. на министъра на икономиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2016 г. по проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора“ с което, считано от 07.09.2016 г. се обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта.

Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 17.10.2016 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 „Предприемачество“ и №9 „Умения и иновации“ от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 297 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Прочети цялата информация тук