Проект „Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград и представители на бизнеса от благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда“

logo1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

logo2

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ”
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА
BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Project № BG0501PO001-0037 MODEL FOR COLLABORATION TO IMPROVE  PREPAREDNESS FOR REALIZATION OF STUDENTS AT  ECONOMICS  FACULTY,  SWU „N. RILSKI”  IN BLAGOEVGRAD AND BUSSINESS REPRESENTATIVES   FROM  THE   BLAGOEVGRAG  REGON IN THE  CONTEXT OF  DYNAMIC  LABOUR MARKET
 

Проект № BG0501PO001-0037
 МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ „Н. РИЛСКИ“-БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА
Договор: BG051PO001-3.1.07-0037/18.05. 2013 година
НАЧАЛО : МАЙ 2013 ГОДИНА – КРАЙ  ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ : РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СИНХРОН И СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ  ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА  ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“  И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В ПРОЦЕС НА  АДАПТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА  ОБУЧЕНИЕ  ВЪВ ФАКУЛТЕТА И КАЧЕСТВАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ КЪМ  ЗАДОВОЛЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА  БИЗНЕСА, ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ.

Главна цел на проекта за постигане на синергичен ефект от взаимодействието между Стопанския факултет при ЮЗУ“Н.Рилски“ и бизнеса в Благоевград за повишаване конкурентоспособността и адаптиране подготовката на студентите към нуждите на  активния бизнес за постигане на пригодност за заетост, ръст на заетостта и повишаване на производителността на труда на заетите  в полза на решаване на регионални икономически проблеми, ускорено социално включване и подобряване качеството на живот. Цели се  укрепване на отношенията и насърчаване на диалога между институциите. Институционализирането на тези взаимоотношения има за цел създаването на  устойчиви връзки и участието на  работодатели и институции на трудовия пазар в съвместно предефиниране и актуализиране учебните програми по основни дисциплини за развитие на европейска рамка от умения и компетенции с цел  гарантиране на географска и  професионална мобилност, за превръщането им във форум за нови идеи чрез привличане на експерти. Цели се създаването на бенчмарк-модел  за партньорство за други градове, които проявяват интерес от насърчаване на икономическото развитие чрез такива видове партньорства. Основната цел, която стои пред партньорството между  ЮЗУ „Неофит Рилски“ и БТПП-Благоевград като представител на активния бизнес е насърчаване на дългосрочен расте и просперитет на Благоевградска област.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ПО ПРОЕКТА:
Като такива  пред реализирането на проекта могат да бъдат формулирани:

  1. Институционализиране на взаимоотношенията между представители на бизнеса в лицето на БТПП и Стопанския факултет чрез подписване на меморандум взаимноизгодно партньорство  с цел разчитане на социалната поръчка  на пазара на труда към качеството на образователния продукт на  факултета и  равнището на пригодност за  заетост. В тези  активни мрежи ще бъдат включени и представители и на местната власт за самоуправление с цел участието на  академичния състав и студентите във формиране на регионални политики и стратегии за развитие и решаване на местни проблеми на икономическото развитие и пазара на труда.
  2. Формулиране заявката на бизнеса към качествата на образователния продукт на Стопанския факултет чрез участие в анализа на качеството на подготовката на студентите по специализирани учебни дисциплини,преподавани пред преобладаваща част от специалностите във факултета, в контекста на европейски стандарти за притежавани умения и компетенции. Тази заявка ще бъде осъществена в условията на открит  конструктивен диалог на база  алгоритъм за разработване, апробиране и прилагане на актуализирани и ново разработени учебни програми.
  3. Създаване и апробиране на  обновяеми образователно-информационни модули по основните учебни дисциплини с прилагането на възможностите на  електронно обучение за трансфер на знания, прилагане на интерактивни и други съвременни методи. Ще бъдат предложени задължителни за ползване източници, но и богат информационен ресурс  на специализирано знание, самоподготовка и възможност за проверка на усвоените знания. Апробирането на системата на обучение по тези програми ще се осъществи в реална работна среда по време на производствени тематични екскурзии, стажове.
  4. Реализиране от страна на академичния състав  за участниците  в бизнеса на лекции, семинари и  обучения по избрани от тях теми, касаещи актуални проблеми на международния бизнес, комуникации, бизнес етиката, маркетинга и др.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • СТУДЕНТИ
  • ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“-БЛАГОЕВГРАД
  • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И МЕСТНИ ВЛАСТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Системата на висшето образование играе особено важна роля за гарантиране успешна реализация, подобряване качеството на живот и засилено социално включване чрез висока степен на информираност и система от умения и познания. Необходимо е студентите да притежават   добра теоретична подготовка  и   разнообразни практически умения и навици за прилагането им  на практика  в процеса на висшето образование. От това произтича и обществената отговорност  на висшето образование и научните изследвания , които не трябва да бъдат насочени към краткотрайните нужди на пазара на труда, а да бъдат в състояние да отговорят  на дългосрочните промени в развитието на икономиката и на пазара на труда. Глобалните икономически технологии и социалните промени изискват по-висококвалифицирана работна ръка,  по-високо качество на образователния продукт чрез повдигане качеството на преподаване и живот. Необходимостта от  активен обществен  дебат по адаптирането на  образователният продукт към нуждите на динамичния трудов пазар  е предпоставка за поставяне фундаментите на сътрудничество и диалог между висшето образование и бизнеса с цел отговаряне на   предизвикателствата , които конкуренцията на глобалните пазари отправя към него. Придаването на европейски измерения на образователния продукт на Стопанския факултет е в съответствие със Стратегията за утвърждаването му като водещ изследователски център за обществено-значими проблеми в структурата на  ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегията на ЕС „Европа 2020“