Проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион” (BatsConserve)

Стопанският факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ е водещ бенефициент по проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион(BatsConserve)”, с номер на договор B2.6d.03 по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”.

Общата цел на проекта е подобряване на популацията на прилепите по бреговете на река Места и пещерите в района на Момчилград – Комотини чрез съвместни дейности за опазване на значими прилепни местообитания.

Подходът на проекта се основава на научни изследвания, оценки и предприемане на интегрирани интервенционни и методически мерки за опазване на важни местообитания на прилепи не само в обектите на НАТУРА 2000, но и в заобикалящите ги райони. Този подход гарантира по-добро състояние на популацията на прилепите в трансграничния регион. Тя съответства на Програмата за сътрудничество, която подобрява действия със значителна добавена стойност по отношение на защитата на видовете. Тези части от обектите по НАТУРА 2000, в които се предприемат мерки за подобряване на местообитанията на прилепите, ще допринесат за постигане на целта на Програмата за по-добър консервационен статус на местообитанията. Целевата група по проекта са населението от двете страни на границата, местните власти, насочени към опазване на биологичното разнообразие, собствениците на земя и ползвателите на земята, горските стопанства и всички останали заинтересовани страни.

Резултатите от проекта се състоят от следното:

1) Създаване на база данни за видовия състав и състоянието на прилепната фауна в района на проекта;
2) Карта на местообитанията на прилепите;
3) Две оценки за видовото разнообразие, активността и местообитанията на прилепите и потенциалните заплахи и за благоприятния консервационен статус;
4) Поставяне на къщички за прилепи;
5) Три ръководства за опазване на прилепите – в аграрни земи, в горите и в градските райони;
6) Шест обучения за опазване на прилепите за постигане на осведоменост сред фермерите, горското стопанство, местните хора и студенти

Партньори по проекта:

Водещ бенефициент: Стопански факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бенефициент по проекта 2: Университет Аристотел – Солун – Специална сметка за фондове за научни изследвания, катедра „Горско стопанство и природна среда“

„Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони” (WetMainAreas)

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е една от партньорските организации, изпълняващи проекта „Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони” (WetMainAreas) по Европейската програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020.

Общата цел на проекта е опазването и развитието на влажните зони като споделен актив на Балканския регион и Средиземноморието (BalkanMed). BalkanMed екосистемите на влажните зони са средище на биоразнообразие със значителни природни и културни ценности и с висок потенциал за териториално развитие и сътрудничество, включително по отношение на развитие на екосистемите, усъвършенстване на знания, обмен на ноу-хау и способност за взимане на информирани решения с положително въздействие върху цялата територия. С дейността си проектът ще допринесе значително за цялостната цел на програмата за по-конкурентоспособна и устойчива зона Балкани – Средиземно море.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Демонстрация на 4 пилотни обекта на обединени техники за опазване на влажните зони за повишаване на екологичната свързаност и интегриране на транснационалните екосистеми в избрани агломерации на определени територии (т.е. национални паркове, Рамсарски обекти, обекти на НАТУРА 2000).
 • Разработване на добри практики за едновременно популяризиране на екологичното и културното наследство, основано на демонстрацията на еко и културен туризъм  в 4 пилотни обекта.
 • Подобряване на политиките за опазване на влажните зони на Балканите и на капацитета на компетентните органи да прилагат националното законодателство, да си сътрудничат за ефективното прилагане на директивите на ЕС и да насърчават природното и културно наследство и екотуризма във влажните зони.
 • Увеличаване на видимостта на ролята на Балканските влажни зони в екологичната свързаност и транснационалната екосистемна интеграция на определени територии (национални паркове, обекти на НАТУРА 2000, Рамсарски обекти).

Партньори:

 • Водещ партньор (PP1): Лесотехнически университет – България
 • PP2: Природонаучен музей / Гръцки център за биотопи и влажни зони Гуландрис – Гърция
 • PP3: Стопански факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – България
 • PP4: Национална обсерватория в Атина – Гърция
 • PP5: Национална агенция по околна среда – Албания
 • PP6: Македонска академия на науките и изкуствата, Център за разследване на околната среда и материали, Бивша югославска република Македония
 • PP7: Тесалийски регион – Гърция
 • PP8: Община Гоце Делчев – България
 • Наблюдаващи партньори:
 • PP9: Министерство на околната среда и енергетиката, Гърция
 • PP10: Държавен инспекторат по околната среда, Бивша Югославска Република Македония