Проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион” (BatsConserve)

Стопанският факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ е водещ бенефициент по проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион(BatsConserve)”, с номер на договор B2.6d.03 по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”.

Общата цел на проекта е подобряване на популацията на прилепите по бреговете на река Места и пещерите в района на Момчилград – Комотини чрез съвместни дейности за опазване на значими прилепни местообитания.

Подходът на проекта се основава на научни изследвания, оценки и предприемане на интегрирани интервенционни и методически мерки за опазване на важни местообитания на прилепи не само в обектите на НАТУРА 2000, но и в заобикалящите ги райони. Този подход гарантира по-добро състояние на популацията на прилепите в трансграничния регион. Тя съответства на Програмата за сътрудничество, която подобрява действия със значителна добавена стойност по отношение на защитата на видовете. Тези части от обектите по НАТУРА 2000, в които се предприемат мерки за подобряване на местообитанията на прилепите, ще допринесат за постигане на целта на Програмата за по-добър консервационен статус на местообитанията. Целевата група по проекта са населението от двете страни на границата, местните власти, насочени към опазване на биологичното разнообразие, собствениците на земя и ползвателите на земята, горските стопанства и всички останали заинтересовани страни.

Резултатите от проекта се състоят от следното:

1) Създаване на база данни за видовия състав и състоянието на прилепната фауна в района на проекта;

2) Карта на местообитанията на прилепите;

3) Две оценки за видовото разнообразие, активността и местообитанията на прилепите и потенциалните заплахи и за благоприятния консервационен статус;

4) Поставяне на къщички за прилепи;

  5) Три ръководства за опазване на прилепите – в аграрни земи, в горите и в градските райони;

6) Шест обучения за опазване на прилепите за постигане на осведоменост сред фермерите, горското стопанство, местните хора и студенти

 

Партньори по проекта:

Водещ бенефициент: Стопански факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“

Бенефициент по проекта 2: Университет Аристотел – Солун – Специална сметка за фондове за научни изследвания, катедра „Горско стопанство и природна среда“

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather