Проект ​„Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони” (WetMainAreas)

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е една от партньорските организации, изпълняващи проекта „Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони” (WetMainAreas) по Европейската програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020.

Общата цел на проекта е опазването и развитието на влажните зони като споделен актив на Балканския регион и Средиземноморието (BalkanMed). BalkanMed екосистемите на влажните зони са средище на биоразнообразие със значителни природни и културни ценности и с висок потенциал за териториално развитие и сътрудничество, включително по отношение на развитие на екосистемите, усъвършенстване на знания, обмен на ноу-хау и способност за взимане на информирани решения с положително въздействие върху цялата територия. С дейността си проектът ще допринесе значително за цялостната цел на програмата за по-конкурентоспособна и устойчива зона Балкани – Средиземно море.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Демонстрация на 4 пилотни обекта на обединени техники за опазване на влажните зони за повишаване на екологичната свързаност и интегриране на транснационалните екосистеми в избрани агломерации на определени територии (т.е. национални паркове, Рамсарски обекти, обекти на НАТУРА 2000).
 • Разработване на добри практики за едновременно популяризиране на екологичното и културното наследство, основано на демонстрацията на еко и културен туризъм  в 4 пилотни обекта.
 • Подобряване на политиките за опазване на влажните зони на Балканите и на капацитета на компетентните органи да прилагат националното законодателство, да си сътрудничат за ефективното прилагане на директивите на ЕС и да насърчават природното и културно наследство и екотуризма във влажните зони.
 • Увеличаване на видимостта на ролята на Балканските влажни зони в екологичната свързаност и транснационалната екосистемна интеграция на определени територии (национални паркове, обекти на НАТУРА 2000, Рамсарски обекти).

Партньори:

 • Водещ партньор (PP1): Лесотехнически университет – България
 • PP2: Природонаучен музей / Гръцки център за биотопи и влажни зони Гуландрис – Гърция
 • PP3: Стопански факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – България
 • PP4: Национална обсерватория в Атина – Гърция
 • PP5: Национална агенция по околна среда – Албания
 • PP6: Македонска академия на науките и изкуствата, Център за разследване на околната среда и материали, Бивша югославска република Македония
 • PP7: Тесалийски регион – Гърция
 • PP8: Община Гоце Делчев – България
 • Наблюдаващи партньори:
 • PP9: Министерство на околната среда и енергетиката, Гърция
 • PP10: Държавен инспекторат по околната среда, Бивша Югославска Република Македония