Проект IPHRAS

IPHRASПроект IPHRAS – един езиков проект с акцент Езиците на Балканите е и в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

В модерното общество на 21 век все по-чести стават пътуванията в чужбина, свързани с работа или обучение. Затова вече говорим за студентска и работна мобилност, в смисъла, както тя се разбира в Стратегия „Европа 2020”. Всеки един, който напуска родната си страна и отива в друга държава,  трябва да премине през три основни етапа: да се справи с ежедневните екзистенциални проблеми, да навлезе в следването или в професията, но преди всичко е необходимо да общува на чуждия език. И въпреки че, във всяка държава се предлагат чуждоезикови курсове, съществува реална необходимост от разработването на многоезични проекти като IPHRAS, приложими в университета, в училище, и извън тях. Това е така във всяка една държава. Но обикновено за този, който предприема по-дълго пътуване извън родината, чуждоезиковите курсове започват, когато първото ниво на общуване вече е преминало, когато квартирата е намерена, направена е адресната регистрация и основните институции са посетени. Именно затова е важно, още преди пристигането в чужбина, да се овладее специфичния арсенал от чуждоезикови фрази за трите горепосочени сфери.

Централна цел на проект IRPHRAS е изготвянето на онлайн-инструментарим за електронно обучение и изготвяне на учебен материал, който изхожда от всеки един от работните езици на проекта, сред които нареди с немски и английския са по-малко известните езици за ЕС като  гръцки, румънски и български.

 

Обхват и цели

Проект IPHRAS изхожда от стереотипните резговорни ситуации преди и след пристигането в чужда държава и цели да създаде краен продукт – електронна и свободно достъпна система за обучение. За целевата група няма възрастови граници, защото това са всички, които искат да се самообучават на чужд език и да добият необходимите езикови умения, да се справят при общуване в дадена институция. Проект IPHRAS се концентрира върху един основен езиков общ тематичен кръг, в който така наречените „устойчиви изрази” играят важна роля. Това са т.н. в проекта „интерфразеологими” с надезиков характер. Те се обект на изследване в проекта, защото именно те съставляват езиковия минимум, необходим за комуникацията в началото на следването или при започване на работа. Проектът се концентрира върху малките езици на ЕС, езиците от Балканите, които дори е и ромският език. Проект IPHRAS цели да подпомогне езиковите умения на мобилния млад човек от Балканския регион, който пътува в западна или средна Европа, или пък обратно. По този начин проект IPHRAS допринася за премахване на езиковата и културната бариера, породена от неразбирателството в чуждата страна. IPHRAS подпомага комуникацията в многоезична среда. С разработването на дигиталния инструментариум, който ще бъде предоставен публично идната година, членовете на екипа се надяват да бъдат полезни и на студентите и преподавателите от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” .

 

http://www.iphras.eu

IPHRAS – Projektnummer: 530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP

Този проект е финансиран с подкрепата на Eвропейската Kомисия