Студентите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм – 23.09.2014

Студентите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм за академичната 2014/2015г. е необходимо в срок до 26 септември 2014г. да подадат в стая 210 на Стопански факултет следните документи:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2013/2014 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст;
  2. Завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;
  3. Уверение за успех от предходната година;
  4. Декларация, че съответния студент след завръщането от студентската мобилност ще предостави копие от свертификата/удостоверението си за осъществената студентска мобилност (Confirmation of LLP/Erasmus study period + transcript of records) .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2013/2014 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст със списък на приложенията към нея;
  2. CV на английски език – европейски формат;
  3. Разработена (попълнена) работна програма (teaching program) на английски език по образеца, наличен на уеб страницата на ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  4. Сертификат/диплома за владеене на английски език, еквивалентен на ниво В2;
  5. При равностойни кандидатури с предимство се ползват кандидатите, които първи са получили и предоставят разпечатки на одобрителни и-мейл съобщения или официални писма за съгласие от страна на приемащия чуждестранен университет.

Събеседването ще се проведе на 30 септември 2014г. от  14.30ч. в стая 210 на Стопански факултет.

За допълнителна информация: 0887 639 559 – доц. Милена Филипова

Можете да кандидатствате за следните университети: University of Economics, Братислава, Словакия; University of Applied Science, Graz, Австрия; Technical Iniversity of Ostrava, Faculty of Economics, Чехия; Universita Degli Studi, Pavia, Италия; Universidad de Deusto, Билбао, Испания; Technische Universitat, Chemnitz, Германия; Университет за приложни науки, Берн, Швейцария; Университет Жул Верн в Амниен, Франция; Университет Авейро, Португалия; Университет във Вилнюс, Литва; Университет Тарту, Естония; Университет Биелско, Полша; Румънско- американски университет в Букурещ, Румъния.

Comments are closed.