Катедра Социоикономика и икономически теории има удоволствието да Ви покани на семинар на тема… – 25.06.2014

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Катедра Социоикономика и икономически теории към Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на семинар на тема „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, който ще се проведе на 15 октомври 2014 г. от 10:00 часа в УЦ на ЮЗУ „Бачиново“.

Тематични направления:

  • Проблеми на Стопанската история;
  • Проблеми на развитието на социално-икономическата сфера;

Заявки за участие в семинара може да изпращате до 30 септември 2014 г. на e-mail petarparvanov@swu.bg. Заявката трябва да съдържа доклад до 15 страници, резюме, ключови думи на английски език, име академична длъжност и институция, в която работи авторът и сфери на научните му интереси.

Оформлението на доклада трябва да отговаря на следните изисквания:

Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps;(следва един празен ред)

Академична длъжност, име и фамилия (презиме) на автора, кратка научна биография: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right

Катедра и висше училище/ организация и адрес на електронна поща на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред)

Резюме

Ключови думи

Основен текст, включително илюстрации, графики и използвана литература

Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно

Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;

Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;

Използвани източници: Използваните източници се разполагат след основния текст. Първо се представят публикуваните и непубликуваните документи, след това използваната литература по азбучен ред на фамилията на автора. Първо заглавията на българска кирилица, след това заглавията на чужда кирилица, след което следват заглавията на латиница. Източниците се номерират с арабски цифри.

Оформление на източниците: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Отговорността за съдържанието, оформлението и визията им е на авторите.  

Докладите ще бъдат публикувани в отделен сборник.

Командировките са за сметка на участниците.

Comments are closed.