Представянето на книгата на проф. д-р Димитър Димитров „Фатална криза или ново начало“.

Катедра „Икономика“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, на 09.05.2018 г. организира представянето на книгата на проф. д-р Димитър Димитров „Фатална криза или ново начало“.

Професорът започна своят анализ от предишно негово изследване, което обхваща формирането, утвърждаването и развитието на модерната пазарна мотивация у българите в епохата на Националното възраждане през  XVII и XIX век. В изложението на своите основни тези проф. Димитров застъпи историческия подход като проследи историческата динамика на индивидуалната мотивация на българина през различните епохи. Той постави като основен проблем влиянието на различните  обществено-икономически модели върху изграждането на българската мотивация. Подробно бяха разгледани влиянията на античните гърци, гръко-римския свят, европейската и азиатската цивилизация върху изграждането на българските мотивационни характеристики и черти. Изхождайки от тази отправна точка проф. Димитров стигна до основния проблем: „ Фатална криза или ново начало“ очаква България. Проф. Димитров сподели своето визия за фаталната криза в прекъсването на историческото движение на националната мотивация от налагането на азиатската авторитарна система в България, която по своята същност прекъсва европейския мотивационен дух. Именно налагането и влизането на Р. България в съветското влияние, според проф. Димитров прекъсва будния български предприемчив дух и го подтиска, създавайки предпоставка за „изпадането“ на Р. България във фатална криза. Фаталната криза бива задълбочена от прехода, който според проф. Димитров е преход от авторитарна партийно-бюрократична обществено икономическа система към бюрократично–олигархична. Този преход се оказва фатален за България.

Кулминацията на анализа на проф. Димитров се фиксира в неговия оптимистичен реализъм, който го кара да направи извода, че България е поела към новото си начало с присъединяването към Европейския съюз, който той пристрастно и убедено нарича „правилният избор“, а по-бързата адаптация новото и неизбежно начало на България!

Comments are closed.