На 29 ноември беше проведена ежегодната Студентска и докторантска научна сесия на тема… – 05.12.2016

На 29 ноември 2016 г. успешно премина ежегодната Студентска и докторантска научна сесия на тема: „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“, организирана от катедра „Мениджмънт и маркетинг“ към Стопанския факултет. В нея взеха участие студенти от професионални направления: Администрация и управление, Икономика и Туризъм. Tе изразиха  своите виждания по различни проблеми в сферата на икономиката и управлението на глобално, регионално и местно ниво. На вниманието на аудиторията бяха представени различни казуси, касаещи успешното управление и устойчиво развитие на бизнеса с проследяване на новите тенденции в икономиката и ениджмънта. Дискутирани бяха съществуващите ограничения и бариери, които изправят бизнеса пред затруднения и как успешно да се използват възможностите за подобряване на бизнес средата. След направените анализи, обобщения и изводи, участниците в научната сесия предложиха насоки за усъвършенстване на управлението, качеството и повишаване конкурентоспособността в различни сектори на икономиката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.