На 9 ноември 2015 г. бе проведена ежегодната Студентска и докторантска научна сесия на тема.. – 10.11.2015

На 9 ноември 2015 г. бе проведена ежегодната Студентска и докторантска научна сесия на тема: „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“, организирана от катедра „Мениджмънт и маркетинг“ към Стопанския факултет. В нея взеха участие студенти от професионални направления: Администрация и управление, Икономика и Туризъм. На нея те изразиха своите виждания по различни проблеми в сферата на икономиката и управлението на глобално, регионално и местно ниво. Изхождайки от идеята, че поставянето на проблема е отправна точка за неговото решаване, бяха дискутирани редица проблеми, с които се сблъсква съвременния предприемач. На вниманието на аудиторията бяха представени различни казуси, касаещи успешното управление на бизнеса с проследяване на очертаващи се тенденции в икономиката и мениджмънта. Посочени бяха съществуващите ограничения и бариери, които изправят бизнеса пред затруднения и как да се използват успешно възможностите при подобряване на бизнес средата. Интерес предизвикаха и представените постижения и най-добри практики за устойчиво развитие на бизнеса. След направените задълбочени анализи, обобщения и изводи, участниците в научната сесия предложиха насоки за усъвършенстване на управлението, качеството и повишаване на конкурентоспособността в различни сектори на икономиката.

 

Comments are closed.