Учредена е „Камара на преподавателите от висшето образование“

В края на месец септември беше учредена и наскоро регистрирана Камара на преподавателите от висшето образование. В него се включиха преподаватели от различни университети и от различни професионални направления. Мисията на Камарата е да допринася за модернизация на системата на висшето образование в Р България, да работи за повишаване на професионализма на преподавателите, за подобряване качеството на научните и образователните продукти и подпомагане израстването на българските висши училища, да съдейства за развитието на висшето образование в Р България и превръщането му в иновативен ресурс на интелигентната специализация на страната.

За председател на Управителният съвет на Камарата беше избран проф. д.н. Борислав Борисов от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов. З координатор за ЮЗУ „Неофит Рилски“ е определена доц. д-р Милена Филипова.

Comments are closed.