Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.

Срокът за кандидатстване е 7-и октомври – 08 ноември 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие и уверение за успех от всички предходни семестри в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Датите за провеждане на събеседванията са 11.11.2019 г. или 12.11.2019 г.

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  – заявлението се подава в каб. 107 на Ректората

07.10. – 08.11.2019 г.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност в Стопански факултет

12.11.2019 г. 15.30 ч.

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти

14.11.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Втори инструктаж преди заминаване (незадължителен)

27.01.2020 г., Заседателна зала, Ректорат

 

 

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски", които отговарят на следните критерии:

 • Български гражданин, постоянно  или временно пребиваващи  чужденци
 • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си (важи само за мобилност с цел обучение, за мобилност с цел практика това условие не важи)
 • Студентът да има среден успех от минимум 4.00 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

 • В кабинет 107 на Ректората се подават заявление за участие и уверение за успех от всички предходни семестри.
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората
e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: 0886 62 79 04

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

 1. Молба до Декана на факултета – свободен текст;
 2. Да имат завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;
 3. Уверение за успех от предходната година – минимум Добър 4;
 4. Декларация, че съответния студент след завръщането от студентската мобилност ще предостави копие от свертификата/удостоверението си за осъществената студентска мобилност (Confirmation of LLP/Erasmus study period) .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ПРИ КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

 1. Молба до Декана на факултета – свободен текст със списък на приложенията към нея;
 2. CV на английски език – европейски формат;
 3. Разработена (попълнена) работна програма (teaching program) на английски език по образеца, наличен на уеб страницата на ЮЗУ „Неофит Рилски“;
 4. Сертификат/диплома за владеене на английски език, еквивалентен на ниво В2;
 5. При равностойни кандидатури с предимство се ползват кандидатите, които първи са получили и предоставят разпечатки на одобрителни и-мейл съобщения или официални писма за съгласие от страна на приемащия чуждестранен университет.

 

Comments are closed.