Конкурс за стипендия – 16.09.2017

В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ
КРЪСТЬО ПЕТКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
 ОТ 1990 ДО 1997 Г.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ

1.Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г.

2.Съучредители на стипендията са Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

3.Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

4.До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на :

А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията  и др.;

Б  Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;

В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;

Г. Индустриални отношения;

Д. Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;

Е. Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

5. Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. Темата на конкурса за 2017 година е

        „Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България“

6.Предложения за участие в конкурса за 2017 година се подават до 15.10.2017 год. Предложението трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, с данни за кандидата и приложения:

–  автобиография или CV, с дата на раждане;

– удостоверение от висшето училище/научния институт за изучаваната специалност (сканирано копие) или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;

– копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма;

Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net с копия до bkaradimova@citub.net, dalexieva@citub.net;.

7.Срок и условия за предаване: Разработката се предава не по-късно от 10.12. 2017 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.

8.Оценяване и присъждане на стипендията. Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложения № 1 и № 2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя: 05 .02. 2018 г.Наградата се връчва на 17- 18 февруари 2018 г., на тържеството за годишнината на КНСБ

 

Изисквания към разработката за конкурса

Състав на научното жури за оценка на конкурсните разработки за конкурса за годишна стипендия на името на професор Кръстьо Петков

 

Comments are closed.