Тринадесетия национален конкурс: МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017 г. – 20.04.2017

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

обявява

Тринадесетия национален конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

  на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“

Съорганизатор и Генерален спонсор за 2017 г.:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ“

           Участници в конкурса могат да бъдат:

 • ученици в средните училища, без ограничения на специалността;
 • студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;
 • докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29 годишна възраст.
 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора.
 •  Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
  • име, презиме и фамилия;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, email;
  • име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се изпращат:

в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата

 и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg

 • Разработките се изпращат: до 11 май 2017г. на адрес:

гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2017г.”, За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710; e-mail: unieconom@abv.bg  

 • Награди  за участието в конкурса:

първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници  получават парична награда;

второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;

трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;

четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

 • Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университетПаисий Хилендарски ”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”  ще се състои на 10 юни 2017г.,  събота, по повод 11 юни – Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, зала 4.
 • Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса„Млад икономист 2017”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ,  гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2017”

София, 19 февруари 2017г.

Анотация конкурс 2017

Comments are closed.