Списание „Икономика и управление“, издавано от Стопански факултет е индексирано в RePEc – 06.06.2016

Списание Икономика и управлениеСписанието “Икономика и управление“ започва да се издава през 2005г. от Стопански факултет при Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград, като до настоящия момент то съдържа над 700 публикации. През настоящата година списанието бе индексирано в RePEc, което ще спомогне за неговата по-голяма популярност извън територията на страната ни.

Издаването и популяризирането на списанието е свързано с по-нататъшното развитие и обновяване на научните изследвания и учебния процес във Факултета. Тази многостранна дейност на Стопанския факултет определя и целта на настоящото списание “Икономика и управление” – да популяризира научните новости и да удовлетворява потребностите на практиката. Редакционната колегия счита, че в списанието определено място трябва да намерят актуалните проблеми на:

  • националната и регионалната икономика;
  • управленските подходи и механизми;
  • европейската интеграция и глобализацията;
  • качеството и конкурентоспособността;
  • икономиката на знанието;
  • икономическият растеж и устойчивото развитие.

Публикациите в списанието обхващат научни сфери, съответстващи на научната и образователната проблематика и профилирането на специалности в Стопанския факултет – мениджмънт, маркетинг, финанси, счетоводство и контрол, социално-културни дейности, туризъм, социална политика, инфраструктура и други.

Списание “Икономика и управление” се явява среда за среща на мненията и оценките на учени, изследователи и специалисти от сферата на науката и на стопанския живот.

Редакционната колегия се стреми да поддържа високо равнище на научните и научно-приложните разработки и същевременно да предоставя възможност не само на утвърдени и авторитетни български и чуждестранни учени, но и на начинаещи преподаватели и докторанти да публикуват своите идеи. На страниците на списанието могат да споделят свои виждания и специалисти от стопанската практика.

Към сайта на списанието

 

Comments are closed.