Студентите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм … – 18.09.2015

ВАЖНО

Студентите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм за академичната 2015/2016г. е необходимо в срок до 29 септември 2015г. да подадат в стая 210 на Стопански факултет следните документи:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2013/2014 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст;
  2. Завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;
  3. Уверение за успех от предходната година;
  4. Декларация, че съответния студент след завръщането от студентската мобилност ще предостави копие от свертификата/удостоверението си за осъществената студентска мобилност (Confirmation of LLP/Erasmus study period) .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ПРИ КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст със списък на приложенията към нея;
  2. CV на английски език – европейски формат;
  3. Разработена (попълнена) работна програма (teaching program) на английски език по образеца, наличен на уеб страницата на ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  4. Сертификат/диплома за владеене на английски език, еквивалентен на ниво В2;
  5. При равностойни кандидатури с предимство се ползват кандидатите, които първи са получили и предоставят разпечатки на одобрителни и-мейл съобщения или официални писма за съгласие от страна на приемащия чуждестранен университет.

Събеседването ще се проведе на 30 септември 2015г. от 14.00ч. в стая 210 на Стопански факултет.

За допълнителна информация: 0887 639 559 – доц. Милена Филипова

Сключени договори със Стопански факултет за академичната 2015/2016  година

 

Comments are closed.