Faculty Council

Prof. Dr. Gancho Todorov Ganchev
Prof. Dr. Raya Hristova Madgerova
Prof. Dr. Maria Mladenova Kicheva. – Kirova
Prof. Dr.  Stayko Dimitrov Staykov
Assoc. Prof. Dr. Kiril Lyubenov Paleshutski
Assoc. Prof. Dr. Temenuzhka Karolova Zhigalova
Assoc. Prof. Dr. Maria Zlatkova Stankova
Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov
Assoc. Prof. Dr. Vyara Kyurova
Assoc. Prof. Dr Milena Kirilova Filipova
Assoc. Prof. Dr. Desislava Georgieva Stoilova
Assoc. Prof. Dr. Akulina Andreeva Stefanova
Assoc. Prof. Dr. Elena Velkova Stavrova
Assoc. Prof. Dr. Rayna Boykova Dimitrova
Assoc. Prof. Dr. Mariana Usheva
Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska
Assoc. Prof. Dr. Kamelya Savova
Assoc. Prof. Dr. Petya Katsamunska
Assist. Prof. Dr.  Vladislav Krastev
Assist. Prof. Dr.  Ivan Todorov
Assist. Prof. Dr.  Dinka Zlateva
Assist. Prof. Dr.  Stoyan Tanchev
Assist. Prof. Dr.  Ruska Krasteva
Filip Ivanov – PhD student
​Aleksandra Georgieva –  PhD student

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather