Счетоводно-финансов мениджмънт

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм – 2 семестъра – Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление различно от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм – 4 семестъра – Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

Цел на подготовката

С организирането на обучение по магистърска програма „Счетоводно-финансов мениджмънт“ се решава важната задача да се подготвят необходимите специалисти за работа в счетоводно-информационния сектор на националната икономика с възможност за успешна реализация в публичния  сектор (митническа  и данъчни администрации, Сметна палата, финансов контнол, одит и корпоративен сектор, звената на финансовата система (банкова система, застраховане, социално осигуряване, финансови пазари, пенсионни фондове, фондови и стокови борси)

Изисквания към подготовката на магистъра

1. Съдържание на подготовката

С разработеният учебен план се цели осигуряването на условия за  национална и международна мобилност на студентите, международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения.

2. Знания

Знанията, които се придобиват в магистърската програма „Счетоводно-финансов мениджмънт“ са насочени към задълбочаване на научно-теоретичната подготовка по специалността, за специализирани познания в избрана от студентите област, за усвояване на знания и умения за научноизследователска работа в това направление, развитие на креативност и  успешно адаптиране към реалните условия за прилагане на получените знания и умения в курса на обучение.

3. Умения

Успешно завършилите магистърската програма по „Счетоводно-финансов мениджмънт“ трябва да умеят да прилагат интегративно получените общотеоретични, специализирани знания в областта на финансите, счетоводството и одита, съобразени със съвременните изисквания на теорията и практиката у нас и в чужбина.

3.4. Компетенции

Дипломираните магистри по „Счетоводно-финансов мениджмънт“ могат да осъществяват организационно-методическа, управленска, отчетна, аналитична, финансово-счетоводна дейност, да съставят и анализират финансови отчети, да осъществяват съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, да контролират изразходването на финансови средства на предприятията и на бюджетите на общините и други звена на публичната сфера.

Завършилите обучението си в магистърската програма по „Счетоводно-финансов мениджмънт“ могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

– 1211 Ръководители по финансови дейности; – 1213 Ръководител вътрешен одит; – 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; – 2111 Одитори и счетоводители; – 2441 Икономисти; – 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; – 7040 Ръководител Сметна палата; – 7043 Ръководител анализи и прогнози; – – Ръководител стратегическо планиране; – 7045 Ръководител филиал на НОИ; – 5056 Ръководител проект; – 3312 Кредитен специалист; – 3311 Брокер ценни книжа; – 3313 Оперативен счетоводител; – – 3314 Приложен специалист статистика; – 3315 Оценител на имущество и щети; – – 3324 Търговски посредник; – 4311 Отчетник счетоводство; – – 3321 Застрахователен агент; – 3334 Агент по недвижими имоти и управление на собственост; – 3341 Офисмениджъри; – 3351 Митнически и гранични инспектори; – 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; – 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; – 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; – 4211 Банкови касиери и други; – 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; – 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи;

Квалификационната характеристика на магистърската програма по „Счетоводно-финансов мениджмънт“ за образователната степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по счетоводно-финансов мениджмънт“ е основен документ, който обуславя разработването и на други документи като учебен план и учебни програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование на Република България, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-кшалификационни степени „Магистър“, „Бакалавър“ и „Специалист“ и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.