Бизнес администрация

Форма на обучение / Информационен пакет

 1. редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика – 2 семестъра –  Информационен пакет
 2. редовно/задочно, за придобилите ОКС „бакалавър“/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика – 4 семестъра – Информационен пакет
 3. редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по…” по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление – 4 семестъра – Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА

Обучението по специалност „Бизнес администрация“ в образователно- квалификационна степен „Магистър“ има за цел да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, както и научни работници и специалисти по мениджмънт във висшите училища, в научно- изследователски институти, развойни звена и други.

Завършилите тази специалност могат да работят като:

– ръководители /мениджъри/ на всички управленски равнища;

– функциални специалисти във всички звена на управленската йерархия, експерти /съветници/ на висшето ръководство в отраслите на стопанските организации, консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализираните фирми и научно-изследователски организации, специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури  и други управленски длъжности.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО  ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

 1. Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които обогатяват и доразвиват получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 2. Задълбочено се запознават и овладяват актуалните проблеми в областта на международните аспекти на стопанското управление включващи:
  • европейско стопанство, мениджмънт в глобална среда, международния бизнес и маркетинг и международните стокови пазари; международни публични финанси;
  • стратегическото управление на съвременната фирма и нейната организационна промяна;.стоковата и иновационната политика;
  • актуални проблеми на трудово-осигурителните отношения.
 3. Придобиват способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 4. Разработват управленски бизнес програми;
 5. Изготвят на цялостен финансово-стопански анализ;
 6. Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещите тенденции в стопанската практика;
 7. Вземат стратегически и тактически управленски решения съобразени с изискванията на пазарната конюнктура.

Професии, които могат да упражняват завършилите специалността:

 1. Директори и заместник директори в предприятия и организации;
 2. Административни ръководители в търговски дружества – ръководители в бизнес услуги и административни дейности; ръководители по политики и стратегическо планиране и ръководители по продажби и маркетинг
 3. Ръководители на екипи
 4. Аналитици  – ефективност на търговската дейност, проучване на пазари  и др.
 5. Главни експерти и експерти – логистика, финансови и стопански анализи, социално осигуряване, маркетинг, международно сътрудничество, политика на цените, реклама, търговия, продажби, европейска интеграция, стопанска дейност, бизнес развитие, инженеринг и др.
 6. Мениджъри – финанси, продажби, маркетинг и продажби, проучване на пазари и др.
 7. Консултанти – стопанска дейност
 8. Анализатори
 9. Управители на предприятия и организации.

Квалификационната характеристика на специалността „Бизнес администрация“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по бизнес администрация“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“ и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.