Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика – 2 семестъра – Информационен пакет
 • редовно/задочно, за придобилите ОКС „бакалавър“/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика – 4 семестъра – Информационен пакет
 • редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по…” по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление – 4 семестъра – Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес“ в образователно – квалификационна степен „Магистър“ се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление. Целта на обучението е  да подготви специалисти със знания и компетентност за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти в областта на международния бизнес.

Завършилите  тази магистърска програма могат да работят като:

 • ръководители на всички управленски равнища; маркетолози; специалисти в международните отдели на предприятията, браншовите и други организации; експерти по управление и мениджмънт на международния бизнес; експерти и специалисти по извършване на маркетингови проучвания, оценка на пазарите и разработване маркетингови стратегии; съветници на мениджърите по проблемите на международния бизнес; консултанти по мениджмънт и маркетинг на международния бизнес; в институции и органи на държавно и общинско управление, свързани с индустрията и производството; банки, инвестиционни дружества, консултантски фирми; експерти в структурите и органите на ЕС и други международни институции.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

 • знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно- квалификационна степен „Бакалавър“;
 • задълбочено овладяване на  актуалните проблеми на  мениджмънта и маркетинга на международния бизнес в областта на:
 • международната икономика, конюнктурата на международните стокови пазари, международните финансови пазари, мениджмънта в глобална среда, международния финансов мениджмънт;
 • международния маркетинг, международните търговски институции и деловите преговори и общуване в международния бизнес;
 • митническия контрол в ЕС.
 • придобиване способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 • придобиване на основни познания за особеностите, структурата, мениджмънта и маркетинга на международния бизнес;
 • способност да управлява корпоративните финансови активи;
 • знания и умения за  разработване  и управляване на  маркетинговата политика в международния бизнес;
 • управление на  предприемаческата дейност в международното пространство.

Квалификационната характеристика на специалността „Бизнес мениджмънт и предприемачество“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по мениджмънт и маркетинг на международния бизнес“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“  и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.