Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика  – 2 семестъра – Информационен пакет
 • редовно/задочно, за придобилите ОКС „бакалавър“/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика – 4 семестъра – Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Управление и развитие на човешките ресурси“ в образователно-квалификационна степен „Магистър“ се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление след завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по „Бизнес мениджмънт и предприемачество“.  Целта на обучението е  да подготви специалисти със знания и компетентност за изграждане на професионален подход към работата с хора в организациите, тяхното обучение и развитие. Тези специалисти могат да се реализират като ръководители  и специалисти в звената по управление на човешките ресурси във всички области на стопанската,  социално-културната практика и публичните организации.

Завършилите могат да работят като:

 • ръководители на звената по УЧР;
 • ръководители на консултантски фирми в областта на подбора и набирането на персонала;
 • експерти и съветници на различни равнища във всички институции и организации по управлението на човешките ресурси;
 • ръководители, специалисти и експерти в звената по кариерно развитие; независими консултанти;

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СТУДЕНТИТЕ:

 • знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ знания и компетентност в следните области:
 • методи за установяване използването и заетостта на човешките ресурси;
 • стратегическо планиране и организация на човешките ресурси;
 • подходи и методи за подбор и оценяване на персонала;
 • мотивация, трудово поведение, съвременни модели за заплащане и стимулиране на персонала;
 • трудово-осигурителни отношения и договаряне;
 • управление на кариерното развитие;
 • управление на конфликти и организационна промяна.
 • придобиват способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 • планират и организират използването на човешките ресурси;
 • осъществяват подбор и кариерно развитие на персонала;
 • прилагат съвременните методи за оценка, мотивация и стимулиране на персонала;
 • да установява и подобрява трудовите отношения и взаимоотношения в колективите;
 • познават и прилагат нормативната база на трудово-осигурителните отношения и договарянето.

Професии, които могат да упражняват завършилите специалността:

Ръководители по управление на човешките ресурси – управител, човешки ресурси; директор/мениджър човешки ресурси; ръководител, отдел човешки ресурси; ръководител, сектор човешки ресурси; ръководител, организация и ефективност на труда; ръководител, набиране на персонал; ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Експерти – ефективност на труда; здраве и безопасност при работа; индустриални отношения; нормирпане на труда; обучение и квалификация; организация на труда; подбор на персонала; професионална кариера; професионално ориентиране; трудова заетост; трудово посредничество и професионално ориентиране; управление на човешките ресурси.

Квалификационната характеристика на специалността „Бизнес мениджмънт и предприемачество“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“  и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.