Финанси

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

 

Цел на подготовката

Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на корпоративни и публични финанси.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на банковата и финансовата практика. Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Завършилите тази специалност могат да работят във финансовия сектор на националната икономика с широки възможности за професионална реализация в публичния и корпоративен сектор на финансовата система на страната в звената на банковата система, небанковите финансови институции, инвестиционните фондове, застрахователните и осигурителни системи, пенсионните фондове, данъчната и митническа администрация, поделенията на държавен финансов контрол и Сметната палата, фондовите и стоковите борси както и финансовите служби на предприятията.

Бакалаврите по икономика, специалност Финанси могат да заемат следните длъжности:

– финансов мениджър, специалист по финанси в бюджетните организации, кредитен инспектор, брокер или дилър, данъчен инспектор, специалист по застраховане, специалист по социално осигуряване, митнически инспектор и др.

Изисквания към подготовката на икономистите-финансисти:

Икономистът притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри са включени задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи, както и избираеми и факултативни дисциплини включени в учебния план по решение на съответната катедра и Факултетния съвет. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на съответните ръководства и на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността.

Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство. Освен тях икономистът с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ притежава солидни знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси. Има солидна подготовка по управление на фирмата в цялостен аспект – производство, финанси, иновации, персонал и др.

Икономистът, специалист по „Финанси“, притежава основни познания в следните области:

  – висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;

  – маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;

– счетоводство на предприятието, банково дело, финанси на предприятието, инвестиции и инвестиционна политика, финансов анализ, борси и борсови операции;

  – международни финанси, банково счетоводство, бюджетно счетоводство и др.

Компетенции, които придобиват студентите:

  – разработват финансов план и стратегия за разрастване фирмената дейност;

  – имат качества ориентирани към стратегическото управление на фирмените финанси и способност да прави „снимка“ на външната среда и да „улавя“ водещите тенденции в развитието на финансовите пазари;

  – могат да организира и провеждат маркетингови изследвания чрез използването на целия инструментариум от методи и технологии на тяхното провеждане;

  – могат да правят цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на фирмата чрез използването на статистически и други методи за изследване;

  –  могат да обработват, систематизират, анализират и извеждат водещите тенденции в дейността на дружеството, с което да благоприятстват процеса на вземане на инвестиционни решения.

Завършилите обучението си по специалност Финанси могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

– 1211 Ръководители по финансови дейности; – 1213 Ръководител вътрешен одит; – 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; – 2111 Одитори и счетоводители; – 2441 Икономисти; – 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; – 7040 Ръководител Сметна палата; – 7043 Ръководител анализи и прогнози; – Ръководител стратегическо планиране; – 7045 Ръководител филиал на НОИ; – 5056 Ръководител проект; – 3312 Кредитен специалист; – 3311 Брокер ценни книжа; – 3313 Оперативен счетоводител; – – 3314 Приложен специалист статистика; – 3315 Оценител на имущество и щети; – 3324 Търговски посредник; – 4311 Отчетник счетоводство; – 3321 Застрахователен агент; – 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; – 3341 Офисмениджъри; – 3351 Митнически и гранични инспектори; – 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; – 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; – 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; – 4211 Банкови касиери и други; – 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; – 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи;

 

Квалификационната характеристика на специалността „Финанси“ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Икономист“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“  и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.