Маркетинг

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление – 2 семестъра – Информационен пакет
 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление – 4 семестъра – Информационен пакет
 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по….“ по специалности от професионално направление 3.8. Икономика – 4 семестъра – Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА:

Обучението е предназначено за студенти завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ от направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление. Магистрите,  завършили специалност „Маркетинг“ придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения по пазарна стратегия и маркетингови проучвания, както и по управление на стопански и др. фирми, търговски дружества и организации.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Създават се предпоставки и възможности при използване на целият арсенал от познания. Изучават се основите и принципите, върху които се изгражда съвременния модерен маркетинг, като се използва чуждият опит в тази насока. Формират се умения за адекватно вземане на решения, както и на превантивни мерки за избягване на риска в условията на пазарно стопанство. В студентите се изграждат навици за използване на управленски технологии с ЕИТ и персонални компютри в тяхната бъдеща практическа дейност.

Придобиват се знания по възможните пазарни и рискови проблемни ситуации, както и извеждане на  алтернативни решения за тяхното преодоляване в условията на конкурентност и неопределеност в пазарната конюнктура.

Изисквания към подготовката на магистъри по спец. „Маркетинг“:

Маркетологът  притежава висока социална и икономическа култура. Придобива умения за прилагане на знанията си при организацията на маркетинговата дейност, при нейната информационна и финансова осигуреност; при формирането на производствена, иновационна, пласментна, ценова и рекламна политика на фирмите и организациите. Студентът притежава емоционална стабилност, организираност, деловитост, икономическа наблюдателност, инициативност, предприемчивост, търговски нюх и бърза адаптивност към промените в пазарните условия.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

 • знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление;
 • задълбочено да се запознаят и овладеят актуалните проблеми в областта на международните аспекти на маркетинга;

Завършилите обучението си по специалност Маркетинг могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

– 2432/6001 Експерт, връзки с обществеността; – 2434/5005 Продуктов мениджър; – 2431/6001 Анализатор, проучване на пазара; – 2431/6002 Експерт, маркетинг; – 2431/6003 Експерт, реклама; – 2431/6004 Експеет, политика на цените; – 2431/6005 Експерт, външна търговия;

Икономистът маркетолог притежава следните най-общи умения:

 1. Прилага интегрално получените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания по провеждане на маркетингови дейности в предприятията;
 2. Провежда успешни маркетингови проучвания на пазара, оценка на пазарите и разработване на маркетингови стратегии;
 3. Умение да изработва алтернативни маркетингови решения и оценка на тяхната ефективност;
 4. Прави статистически комплексни анализи на резултатите от маркетинговите проучвания с цел правилно тълкуване на събраната и обработена информация;
 5. Прилага съвременни управленски информационни технологии;
 6. Умее да взема управленски решения;
 7. Умело участва в частната инициатива и предприемачество.

Квалификационната характеристика на специалност „Маркетинг“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по маркетинг“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“ и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.