Счетоводство и контрол

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

 

І. Цел на подготовката

С изучаването на включените в учебния план фундаментални и специални учебни дисциплини се изгражда специалистът – икономист, притежаващ качества, теоретично осмислени и свързани непосредствено с практиката знания и умения, способен за изпълнение на професионалните си задължения на равнище, съответстващо на сегашния етап на човешкото познание.

В специалност „Счетоводство и контрол“ се подготвят специалисти за работа в счетоводно-информационния сектор на националната икономика. Тази специалност дава широки възможности и перспективи за професионална реализация в публичния и корпоративни сектори на икономиката на България, в звената на банковата система и други банкови и финансови институции, инвестиционни фондове, застраховане, социално осигуряване, бюджетни предприятия, пенсионни фондове, данъчна и митническа администрация, поделенията на Сметната палата и Държавния финансов контрол, фондовите и стоковите борси.

Завършилите специалността могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ и редица други специализирани финансово-икономически длъжности.

ІІ. Изисквания към подготовката на икономиста

Завършилите специалност „Счетоводство и контрол“ притежават основни познания в областите:

– висша математика, основи на правото, макроикономика, политология, микроикономика, европейско икономическо сътрудничество, стопанска история;

– основи на управлението, икономика на труда, статистика и финанси;

– информационни системи, маркетинг, планиране и прогнозиране;

– счетоводство на предприятието, счетоводство на банките, на други небанкови финансови институции, счетоводство на бюджетното предприятие;

-международни и национални стандарти, съдебно-счетоводни експертизи, финансов и икономически анализ.

ІІІ. Компетенции, които придобиват студентите:

1. Прилагат интегративно изучените общо теоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводни системи;

2. Познават едностранното и двустранното счетоводство, отразяване на съставянето и движението на средствата и източниците на тяхното формиране;

3. Организират счетоводната и финансова дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието;

4. Осъществяват счетоводния процес в неговата пълна завършеност;

5. Изграждат и анализират финансовите отчети на предприятието;

6. Притежават способност да извършват съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;

7. Осъществяват контрол върху финансовите и бюджетни средства на предприятията.

Завършилите обучението си по специалност Счетоводство и контрол могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

– 1211 Ръководители по финансови дейности; – 1213 Ръководител вътрешен одит; – 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; – 2111 Одитори и счетоводители; – 2441 Икономисти; – 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; – 7040 Ръководител Сметна палата; – 7043 Ръководител анализи и прогнози; – – Ръководител стратегическо планиране; – 7045 Ръководител филиал на НОИ; – 5056 Ръководител проект; – 3312 Кредитен специалист; – 3311 Брокер ценни книжа; – 3313 Оперативен счетоводител; – – 3314 Приложен специалист статистика; – 3315 Оценител на имущество и щети; – – 3324 Търговски посредник; – 4311 Отчетник счетоводство; – – 3321 Застрахователен агент; – 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; – 3341 Офисмениджъри; – 3351 Митнически и гранични инспектори; – 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; – 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; – 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; – 4211 Банкови касиери и други; – 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; – 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи.

Квалификационната характеристика на специалността „Счетоводство и контрол“ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Икономист“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“ и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.