Туризъм

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

 

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността:

Посредством изучаването на комплекс от учебните дисциплини да се подготвят специалисти с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълнят своите професионални задължения.

Чрез придобиване на тази професионална квалификация завършилите ще могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъл туризъм.

II. Компетенции на завършилите специалността:

Специалистът с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от специалност „Туризъм“ притежава висока организационна, социална и икономическа култура. Той придобива знания за ефективното използване в туристическата дейност на географските, климатичните, балнеоложките условия, както и на богатството и оригиналността на националните и чуждестранни  паметници на историята, фолклора, традициите и самобитната архитектура. Особено внимание се отделя на езиковата подготовка и умение за бизнес комуникации и водене на делова кореспонденция на български и чужд език.

Специалистът, завършил специалност „Туризъм“ притежава умения в областите:

– география на туризма, туристически ресурси, управление на туризма, социална психология и туристическо поведение, првно-нормативна уредба в отрасъла, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност;

– основите на пазарното стопанство, счетоводството и контрола, финансите, статистиката, маркетинга и рекламата, инвестиционна политика, обща теория на управлението, управление на човешките ресурси в отрасъла, съвременните информационни техники и технологии, приложна математика;

– закономерностите и тенденции в развитието на туристическия бизнес в развитите страни;

– прилага интегративно получените общотеоретични и специални знания при проектирането и осъществяването на туристически дейности;

– умее да анализира пазара на туристически услуги като използва съвременните математико-статистически проучвания в различните дейности;

– използва модерни информационни техники и системи за изучаване състоянието и развитието на туристическите ресурси в различните географски райони, специфика на туристическото поведение, правно-нормативни регламенти в хотелиерството, ресторантьорството, рекламата, транспорта, туроператорската и др. туристически дейности;

– добре се ориентира в икономически ситуации и да умее да подготвя и/или взема сполучливи управленски решения в областта на финансите, счетоводството, контрола, човешките ресурси и др.;

– притежава усет за предприемаческата дейност в различните браншове на отрасъл туризъм.

След завършването на обучението си по специалност Туризъм, в професионално направление Туризъм, завършилите притежават теоретични и практически знания и умения, които им позволяват да се реализират на различни длъжности в структурите на отрасъл Туризъм:

– хотелиерски комплекси и вериги, на административни, изпълнителни и ръководни длъжности;

– обекти за хранене и развлечения;

– туристически агенции, като организатори и посредници на основни и допълнителни услуги;

– държавната администрация и браншовите структури и други.

Завършилите обучението си по специалност Туризъм могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

– 1412/2003 Управител, ресторант на самообслужване; – 1412/3004 Управител, сладкарница / кафене; – 1412/3005 Управител, бар; – 1412/3006 Управител, ресторант; – 1412/3007 Управител, стол; – 1412/3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/; – 1412/3009 Ръководител, отдел в ресторант; – 1412/3011 Съдържател, ресторант; – 1431/3015 Управител, отдих; – 1431/3017 Управител, казино; – 1431/3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове; – 1431/6021 Ръководител, отдел в културните дейности; – 1431/6022 Ръководител отдел, отдих; – 1431/6023 Ръководител отдел, спортни дейности; – 1439/3001 Управител, заведение за обслужване на населението; – 1439/3003 Управител, къмпинг; – 1439/3004 Управител, туристическа агенция; – 1439/3005 Управител, бюро за услуги; – 1439/3006 Управител, хижа; – 1411/3001 Ръководител, отдел в хотел; – 1411/3002 Управител, хотел; – 1411/3003 Управител, мотел; – 1412/3001 Управител, заведение за обществено хранене; – 1439/6007 Ръйоводител, отдел в туристически агенции; – 1439/3008 Ръководител, контактен център; – 1439/3009 Ръководител, конферентен център; – 4224/2001 Рецепционист, хотел; – 4224/3002 Администратор, хотел;