Финанси

Форма на обучение / Информационен пакет

  1. редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление – 2 семестъра – Информационен пакет
  2. редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление – 4 семестъра – Информационен пакет
  3. редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по….“ по специалности от професионално направление 3.8. Икономика – 4 семестъра –  Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

 

Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността:

Магистърската програма по специалност „Финанси“ има за задача да подготви кадри за изпълняване на ръководни функции в сферата на публичните и корпоративни финанси, за различните равнища на бюджетната и финансова система на Република България, за звената на банковата система и небанковите финансови институции, централната банка и финансовите структури на Европейския съюз, държавните институции, отговорни за процесите по акумулиране, управление и разходване на публични средства.

Завършилите тази специалност Финанси могат да заемат следните длъжности:

– финансов мениджър, специалист по финанси в бюджетните организации, кредитен инспектор, брокер или дилър, данъчен инспектор, специалист по застраховане, специалист по социално осигуряване, митнически инспектор и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА МАГИСТЪРА ПО ФИНАНСИ

Бъдещите магистри по специалност „Финанси“ са подготвени за вземане на управленски решения в бързо изменяща се динамична икономическа среда, формулират концепции и стратегии за развитието на финансовия сектор.

Магистърът по финанси  прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

– банковия мениджмънт и маркетинг, управлението на риска;

– финансовата иконометрия и финансирането на предприемаческата дейност,

– политиката и функциите на централната банка,

–  икономиката на публичния сектор и спецификата на общинските финанси;

– международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на обединеното европейско пространство.

Завършилите обучението си по специалност Финанси могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

– 1211 Ръководители по финансови дейности; – 1213 Ръководител вътрешен одит; – 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; – 2111 Одитори и счетоводители; – 2441 Икономисти; – 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; – 7040 Ръководител Сметна палата; – 7043 Ръководител анализи и прогнози; – – Ръководител стратегическо планиране; – 7045 Ръководител филиал на НОИ; – 5056 Ръководител проект; – 3312 Кредитен специалист; – 3311 Брокер ценни книжа; – 3313 Оперативен счетоводител; – – 3314 Приложен специалист статистика; – 3315 Оценител на имущество и щети; – 3324 Търговски посредник; – 4311 Отчетник счетоводство; – 3321 Застрахователен агент; – 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; – 3341 Офис мениджъри; – 3351 Митнически и гранични инспектори; – 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; – 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; – 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; – 4211 Банкови касиери и други; – 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; – 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи;

Квалификационната характеристика на специалността „Финанси“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по финанси“ е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, „Бакалавър“, „Специалист“  и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“.