Уъркшоп за възможностите и потенциала на обучението, ориентирано към общността и инкорпорирането му като проактивен процес в учебните програми на различните специалности

В качеството си на асоцииран член на AURORA Universities Alliance и в изпълнение на дейности в тази връзка, ЮЗУ „Неофит Рилски“ домакинства уъркшоп за възможностите и потенциала на обучението, ориентирано към общността и инкорпорирането му като проактивен процес в учебните програми на различните специалности, организиран от Стопанският факултет.

„Учене и ангажиране на общностите за социално въздействие“ е основен принцип в Алианса, който има амбицията, чрез използване на академичните постижения на партньорските университети на AURORA да се стимулира обществената промяна чрез научни изследвания и образование. Допълнителна информация в тази посока може да бъде намерена на адрес https://aurora.upol.cz/associate- партньори/.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ бе домакин на второто събитие за повишаване на осведомеността и обучение, състояло се на 5-6 октомври 2021 г. То беше организирано в сътрудничество с екипа на Aurora CDS Task Team към Palacky University (UP) и Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Централната тема на събитието беше: „Трансформиране на висшето образование чрез съвместно онлайн международно обучение (COIL) и обучение в обществена услуга (CSL)“. Двудневното обучение се проведе в хибриден формат: онлайн чрез Zoom и лице в лице в Югозападен университетски център в Бачиново. Събитието беше отворено за академичен и неакадемичен персонал на асоциираните университетски партньори и членове на по-широката CDS мрежа, участващи в преподаването, мобилността на студентите, интернационализацията на учебните програми и социалното ангажиране на университета.

Стопанският факултет, в дейностите си по развитие на институционалния си капацитет за академични постижения и обществена значимост, застава зад виждането, че „събитията за повишаване на осведомеността и обучение играят централна роля в укрепването на капацитета на асоциираните партньорски университети на Aurora“. С оглед на това, се ангажира с развитие на тематика, касаеща ключови иновативни области на интернационализация и социална ангажираност.

Уъркшопът, ще се проведе на 15.03.2022 г. от 15.00 ч. присъствено в сградата на Стопанския факултет – зала 8310, както и чрез платформата BigBlueButton на линк https://bbb.swu.bg/b/mar-nxw-a6a

Уъркшопът е отворен за академичния и неакадемичния персонал на Университета, както и за студенти и други заинтересовани страни. Структуриран в две части: теоретична и практическа и предвижда конкретни примери за добри практики и обучителни инструменти, които ще бъдат проиграни в реална среда.

Лектори:

  • проф. д-р Мария Станкова, Заместник-Декан на Стопанския факултет, Координатор от страна на екипа на AURORA за ЮЗУ „Неофит Рилски“ като асоцииран партньор
  • г-н Анселмо Капороси, Заместник главен секретар на Италианската търговска камара в България, Оперативен координатор по Еразъм + проекти, ЮЗУ „Неофит Рилски“

ПРОГРАМА

Начало: 15.00 ч.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В тематиката

 

Кратко представяне на AURORA Universities Alliance

Тема 1:

Обучението, ориентирано към общността

 

                ПОЧИВКА – 5 мин.

Тема 2:

ПРОАКТИВЕН ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСЪЗНАВАНЕ

 

Въпроси и отговори

Край на обучението: 17.30 ч.

 

 

Comments are closed.