За студентите ОКС „Магистър“ първи семестър, задочно обучение, летен прием на учебната 2020-21 година

Blackboard
Специалност Финанси –
I курс, I семестър
/срок на обучение 2 сем. –
магистър специалист /

Разпис на учебните занятия

Дисциплина Преподавател Лекции/упражнения
Икономика на публичния сектор доц. д-р Десислава Стоилова

8 ч. л.

Корпоративна култура доц. д-р Теменужка Каролова

8 ч. л.

Управление на риска доц. д-р Владимир  Ценков

8 ч. л.

Европейска икономическа интеграция проф. д-р Ганчо Ганчев

8 ч. л.

Предприемачество Проф.д-р Рая Мадгерова

8 ч. л.

     

Comments are closed.